Biochemia/Białka enzymy budowa i funkcja

Białka są to związki wielkocząsteczkowe,najobficiej występujące w komórce. Głównymi zadaniami białek są:

 1. kataliza enzymatyczna oraz określenie w każdej komórce jej metabolizmu
 2. funkcje mechaniczno - strukturalne,jak tworzenie cytoszkieletu, budowa błon biologicznych
 3. transport małych cząsteczek i jonów,magazynowanie oraz wymiana z otoczeniem,żeby komórki nie umarły z głodu;-P
 4. ruch uporządkowany wg właściwości biomechanicznych
 5. ochrona immunologiczna przed wtargnięciem antygenu(białko,wirus,bakteria)
 6. odbieranie i wytwarzanie oraz przekazywanie sygnałow chemicznych i fizycznych o stanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego
 7. koordynowanie funkcji biologicznych w tym replikacji(odtwarzanie aparatu genetycznego)oraz kontrola wzrostu i różnicowania wskutek regularnego przekazu informacji genetycznej

Struktura białek:

 1. wiązania peptydowe pomiędzy aminokwasami tworzą strukturę pierwszorzędową
 2. strukturę drugorzędową (przestrzenna konformacja łańcucha) warunkuje występowanie wiązań wodorowych pomiędzy grupami -CO- i -NH-. Jeśli wiązanie to powstaje pomiedzy grupami tego samego łańcucha to otzymujemy kształt prawoskrętnej spirali, natomiast powstanie wiązania wodorowego między różnymi łańcuchami polipeptydowymi sąsiadującymi ze sobą prowadzi do powstania struktury harmonijkowej ("pofałdowanego arkusza")
 3. struktura trzeciorzędowa odnosi się do ułożenia łańcucha polipeptydowego w przestrzeni. Stabilizowana jest przez wiązania dwusiarczkowe, oddziaływania jonowe, wiązania wodorowe i oddziaływania hydrofobowe
 4. struktura czwartorzędowa dotyczy białek zbudowanych z dwóch lub więcej łańcuchów peptydowych. Każdy z nich tworzy swój kłębek struktury trzeciorzędowej. Kilka kłębków łączy się ze sobą i powstają tzw. podjednostki. Zespoły podjednostek tworzą strukturę czwartorzędową, np. hemoglobina składa się z 4 podjednostek