C/Tablice - więcej

< C

Deklaracja tablic

edytuj

Deklarując tablicę i podając jej wartości początkowe, możemy podać tylko część wartości (mniej niż rozmiar tablicy), pozostałe zainicjowane zostaną zerami. Ponadto, możemy użyć indeksów aby przekazać, które wartości tablicy inicjujemy. Może to się wydać dziwne, ale po ostatnim elemencie tablicy może występować przecinek.

 int tablica1[20] = {1,};
 int tablica2[20] = {0,1,[4]4,[7]=7,8,9,}; /* {0,1,0,0,4,0,0,7,8,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) */

Możemy to stosować również przy deklaracji tablicach bez podanego rozmiaru:

int tablica[] = {0, [3]3, 4}; // tablica 5-elementowa

Jak i przy deklaracji tablic wielowymiarowych:

float macierz[4][5] = {
 { 1.6, [2]2.4, 5.6 },  /* pierwszy wiersz */
 [2]{ [1]7.5, [3]=8.6 },  /* trzeci wiersz */
 {},  /* czwarty wiersz */
 { 8.8, 7.5, }  /* piąty wiersz */
};

Definiowanie rozmiaru tablicy

edytuj

Przyjrzyjmy się nadaniu rozmiaru tablicy przez użycie stałej definiowanej

#define ROZMIAR 3
int main()
{
  int tab[ROZMIAR] = {3,6,8};
}

Innym sposobem jest użycie operatora sizeof do poznania wielkości tablicy. Poniższy kod robi to samo co przedstawiony:

 #include <stdio.h>
 int main()
 {
  int tab[3] = {3,6,8};
  int i;
  printf ("Druk tablicy tab:\n");
 
  for (i=0; i<(sizeof tab / sizeof *tab); ++i) {
   printf ("Element numer %d = %d\n", i, tab[i]);
  }
  return 0;
 }

Powyżej sizeof tab zwraca cały rozmiar pamięciowy tablicy, natomiast sizeof *tab poda nam jaki jest rozmiar typu int (ponieważ takiego typu jest element tablicy, *tab). Dzieląc rozmiar pamięciowy tablicy przez rozmiar pojedynczego elementu uzyskujemy ilość elementów. (Np. przy rozmiarze 44B oraz rozmiarze sizeof(int) równym 4 otrzymujemy, że tablica zawiera 11 elementów.)

Należy pamiętać, że sposób działa tylko dla tablic, a nie wskaźników (mimo że wskaźniki traktujemy w pewnym stopniu podobnie jak tablice).

Pobieranie wartości

edytuj

Przy odwoływaniu się do konkretnej komórki tablicy, używanym indeksem powinna być liczba, choć istnieje możliwość indeksowania za pomocą np. pojedynczych znaków ('a','b', itp.), jednak w języku C dokonuje się wewnętrzna konwersja takich znaków na liczby im odpowiadające, zatem tablica indeksowana znakami byłaby niepraktyczna i musiałaby mieć odpowiednio większy rozmiar (numerem ASCII dla 'a' jest 97).

tablice znaków

edytuj
// https://stackoverflow.com/questions/8824057/pointer-to-string-array-in-c

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define ROW 5
#define COL 10

int main(void) 
{
  int i, j;
  char a[ROW][COL] = {"string1", "string2", "string3", "string4", "string5"};
  char *b[ROW];

  /*

  a[][]

   0  1  2  3  4  5  6   7  8  9
  +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  | s | t | r | i | n | g | 1 | '\0' |  |  |
  +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  | s | t | r | i | n | g | 2 | '\0' |  |  |
  +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  | s | t | r | i | n | g | 3 | '\0' |  |  |
  +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  | s | t | r | i | n | g | 4 | '\0' |  |  |
  +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  | s | t | r | i | n | g | 5 | '\0' |  |  |
  +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+

  */ 

  /* Now, lets work on b */  
  for (i=0 ; i<5; i++) {
    if ((b[i] = malloc(sizeof(char) * COL)) == NULL) {
      printf("unable to allocate memory \n");
      return -1;
    }
  }

  strcpy(b[0], "string1");
  strcpy(b[1], "string2");
  strcpy(b[2], "string3");
  strcpy(b[3], "string4");
  strcpy(b[4], "string5");

  /*

    b[]       0  1  2  3  4  5  6  7   8  9
  +--------+    +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  |   --|------->| s | t | r | i | n | g | 1 | '\0' |  |  |
  +--------+    +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  |   --|------->| s | t | r | i | n | g | 2 | '\0' |  |  |
  +--------+    +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  |   --|------->| s | t | r | i | n | g | 3 | '\0' |  |  |
  +--------+    +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  |   --|------->| s | t | r | i | n | g | 4 | '\0' |  |  |
  +--------+    +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+
  |   --|------->| s | t | r | i | n | g | 5 | '\0' |  |  |
  +--------+    +---+---+---+---+---+---+---+------+---+---+

  */

  char (*ptr1)[COL] = a;
  printf("Contents of first array \n");
  for (i=0; i<ROW; i++)
    printf("%s \n", *ptr1++);


  char **ptr2 = b;
  printf("Contents of second array \n");
  for (i=0; i<ROW; i++)
    printf("%s \n", ptr2[i]);

  /* b should be free'd */
  for (i=0 ; i<5; i++)
    free(b[i]);

  return 0;
}

Ciekawostki

edytuj

W pierwszej edycji konkursu IOCCC zwyciężył program napisany w C, który wyglądał dość nietypowo:

 short main[] = {
  277, 04735, -4129, 25, 0, 477, 1019, 0xbef, 0, 12800,
  -113, 21119, 0x52d7, -1006, -7151, 0, 0x4bc, 020004,
  14880, 10541, 2056, 04010, 4548, 3044, -6716, 0x9,
  4407, 6, 5568, 1, -30460, 0, 0x9, 5570, 512, -30419,
  0x7e82, 0760, 6, 0, 4, 02400, 15, 0, 4, 1280, 4, 0,
  4, 0, 0, 0, 0x8, 0, 4, 0, ',', 0, 12, 0, 4, 0, '#',
  0, 020, 0, 4, 0, 30, 0, 026, 0, 0x6176, 120, 25712,
  'p', 072163, 'r', 29303, 29801, 'e'
 };

Co ciekawe - program ten bez przeszkód wykonywał się na komputerach VAX-11 oraz PDP-11. Cały program to po prostu tablica z zawartym wewnątrz kodem maszynowym! Tak naprawdę jest to wykorzystanie pewnych właściwości programu, który ostatecznie produkuje kod maszynowy. Linker (to o nim mowa) nie rozróżnia na dobrą sprawę nazw funkcji od nazw zmiennych, więc bez problemu ustawił punkt wejścia programu na tablicę wartości, w których zapisany był kod maszynowy. Tak przygotowany program został bez problemu wykonany przez komputer.


Zapisywanie tablic do pliku

edytuj
 • tekstowego
 • binarnego

binarnego

edytuj

Ten sposób pozwalan na:

 • szybki dostęþ do duzych plików[1]

Funkcje


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main ()
{
 FILE * pbFile;
 
 char * fName = "a1.dat";
 
 // input static array
 double a[] = { 1.333333333333333 , 1.44444444444444444 , 1.5555555555555555, 1.66666666666666666666666};
 long ALength; // number of array's elements = ENumber
 size_t ASize; // size of array in bytes
 size_t ESize; // size of array's element in bytes
 int i;
 
 // for output array (dynamic arrray read from binary file )
 double * b; // 
 size_t result;
 size_t FSize;

 
 
 
 // test input
 ASize = sizeof(a); // 
 ESize = sizeof(a[0]);
 ALength = ASize/ESize; // number of elements = Length of array
 
 printf("array has %ld elements of %zu bytes so the array size = %zu bytes\n", ALength, ESize, ASize ); 
 for (i=0; i< ALength; i++)
 	printf("i = %d \t a[i] = %f\n",i, a[i]);
 
 
 // write to the binary file 
 pbFile = fopen (fName, "wb");
 fwrite (a , ESize, ALength, pbFile);
 fclose (pbFile);
 printf("array have been saved to the %s file\n", fName);
 
 // open binary file 
 pbFile = fopen( fName , "rb" );
 if (pbFile==NULL) {fputs ("File open error",stderr); return 1;}
 
  // obtain file size:
 fseek (pbFile , 0 , SEEK_END);
 FSize = ftell (pbFile);
 rewind (pbFile);
 printf("file size = %zu\n", FSize);

 // allocate memory to contain the whole file:
 b = (double *) malloc (ESize*ALength);
 if (b == NULL) {fputs ("Memory error",stderr); return 2;}

 // copy the file into the buffer:
 result = fread (b,ESize,ALength,pbFile);
 if (result != ALength) {printf("Reading error: result = %zu != %ld \n",result, ALength); return 3;}

 /* the whole file is now loaded in the memory buffer. */
 
 // print the array 
 printf("array has %ld elements of %zu bytes so the array size = %zu bytes\n", ALength, ESize, ASize ); 
 for (i=0; i< ALength; i++)
 	printf("i = %d \t b[i] = %f\n",i, b[i]);
 
 
 // terminate
 fclose (pbFile);
 free (b);
 
 
 return 0;
}


Wynik :

gcc a.c -Wall
./a.out
array has 3 elements of 8 bytes so the array size = 24 bytes
i = 0 	 a[i] = 1.330000
i = 1 	 a[i] = 1.340000
i = 2 	 a[i] = 1.350000
array have been saved to the a.dat file
file size = 24
array has 3 elements of 8 bytes so the array size = 24 bytes
i = 0 	 b[i] = 1.330000
i = 1 	 b[i] = 1.340000
i = 2 	 b[i] = 1.350000W przypadku pliku utworzonego na innym komputerze/programi trzeba sprawdzić

 • kolejność bajtów ( ang. endianess)[4]

biblioteki

edytuj

Źródła

edytuj
 1. Fast Reading and Writing of Binary Data in C by David S. Smith,
 2. cplusplus fwrite
 3. cplusplus fread
 4. Reading binary files from PCs on "other endian" machines Written by Paul Bourke March 1991