C/ceil

< C

DeklaracjaEdytuj

double   ceil (double   x);
float    ceilf(float    x);
long double ceill(long double x);

double   floor (double   x);
float    floorf(float    x);
long double floorl(long double x);

double   nearbyint (double   x);
float    nearbyintf(float    x);
long double nearbyintl(long double x);

double   rint (double   x);
float    rintf(float    x);
long double rintl(long double x);

long    lrint (double   x);
long    lrintf(float    x);
long    lrintl(long double x);

long long  llrint (double   x);
long long  llrintf(float    x);
long long  llrintl(long double x);

double   round (double   x);
float    roundf(float    x);
long double roundl(long double x);

long    lround (double   x);
long    lroundf(float    x);
long    lroundl(long double x);

long long  llround (double   x);
long long  llroundf(float    x);
long long  llroundl(long double x);

double   trunc (double   x);
float    truncf(float    x);
long double truncl(long double x);

double   modf (double   x, double   *ptr);
float    modff(float    x, float    *ptr);
long double modfl(long double x, long double *ptr);

Plik nagłówkowyEdytuj

math.h

ArgumentyEdytuj

x
argumenty funkcji
ptr
wskaźnik do części ułamkowej

OpisEdytuj

Funkcje z przyrostkami "f" i "l" to inne wersje odpowiedniej funkcji bez przyrostka operujące na innych typach danych. Ponadto, funkcje z przedrostkiem "l" lub "ll" to inne wersje odpowiadających funkcji bez przedrostka zwracające wartości typu long lub long long. Z tego powodu w poniższym opisie odwołanie do konkretnej funkcji będzie oznaczać odwołanie się do wszystkich 3 wersji bez lub z przyrostkiem oraz do wszystkich wersji z przedrostkiem jeżeli takie istnieją.

Funkcje obliczają następujące wartości:

 • ceil - sufit argumentu, czyli najmniejszą liczbę całkowitą większą lub równą x,
 • floor - podłogę argumentu, czyli największa liczba całkowita mniejsza lub równa x,
 • nearbyint - argument zaokrąglony do liczby całkowitej zgodnie z przyjętym kierunkiem zaokrąglania,
 • rint - podobnie jak nearbyint argument zaokrąglony do liczby całkowitej zgodnie z przyjętym kierunkiem zaokrąglania, przy czym możliwe jest zaistnienie błędu niedokładności,
 • round - argument zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej; jeżeli istnieją dwie takie liczby zaokrągla do tej o większym module,
 • trunc - argument zaokrąglony w stronę zera, tj. liczbę całkowitą o największym module mniejszym lub równym modułowi x,
 • modf - argument zaokrąglony w stronę zera (jak trunc) i dodatkowo w zmiennej wskazywanej przez ptr zapisuje część ułamkową argumentu.

Wartość zwracanaEdytuj

Wartości odpowiednich funkcji zgodnie z opisem powyżej.

W przypadku funkcji z przedrostkami "l" i "ll", jeżeli wartość nie mieści się w typie to zwracana wartość jest nieokreślona.

Przykład użyciaEdytuj

UwagiEdytuj

Wersje funkcji z przyroskiem "f" i "l" (tzn. wersje operujące na zmiennych typu float i long double) zostały wprwoadzone dopiero w standardzie C99. Również funkcje nearbyint, rint, lrint, llrint, lround oraz llround zostały wprowadzone dopiero w standardzie C99.

W przypadku użycia funkcji matematycznych może zaistnieć konieczność podania odpowiedneigo argumentu linkerowi, aby ten połączył program z biblioteką matematyczną. Np. na systemach GNU/Linux jest to -lm.