C/Biblioteka standardowa/Indeks tematyczny

Spis plików nagłówkowych oraz zawartych w nich funkcji i makr biblioteki standardowej C. Funkcje, makra i typy wprowadzone dopiero w standardzie C99 zostały oznaczone poprzez "[C99]" po nazwie. (Zobacz też Indeks alfabetyczny.)

assert.hEdytuj

Makro asercji.

ctype.hEdytuj

Klasyfikowanie znaków.

isalnum() isalpha() isblank() [C99]
iscntrl() isdigit() isgraph()
islower() isprint() ispunct()
isspace() isupper() isxdigit()
tolower() toupper()

errno.hEdytuj

Deklaracje kodów błędów.

float.hEdytuj

Właściwości typów zmiennoprzecinkowych zależne od implementacji.


Możemy odnaleźć ten plik :

find /usr/ -name "float.h"

Otrzymujemy (przykładowy wynik) :

/usr/lib/clang/2.8/include/float.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gcc/x86_64-linux-gnu/4.5/include/float.h
/usr/include/c++/4.5/tr1/float.h
/usr/include/tcl8.5/tcl-private/compat/float.h


inttypes.hEdytuj

W pliku inttypes.h są ( od C99) zdefiniowane:

iso646.hEdytuj

Plik iso646.h[2] możemy odnaleźć:[3]

 find /|grep iso646.h

Przykładowy wynik:

/usr/lib/llvm-10/lib/clang/10.0.1/include/iso646.h
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/9/include/iso646.h
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/10/include/iso646.h
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/8/include/iso646.h
/usr/lib/llvm-11/lib/clang/11.0.0/include/iso646.h

limits.hEdytuj

Właściwości typów całkowitych zależne od implementacji.

Przykład użycia

locale.hEdytuj

Ustawienia międzynarodowe.

math.hEdytuj

Funkcje matematyczne.

FP_FAST_FMAF (makro) [C99] FP_FAST_FMAL (makro) [C99]
FP_FAST_FMA (makro) [C99] FP_ILOGB0 (makro) [C99]
FP_ILOGBNAN (makro) [C99] FP_INFINITE (makro) [C99]
FP_NAN (makro) [C99] FP_NORMAL (makro) [C99]
FP_SUBNORMAL (makro) [C99] FP_ZERO (makro) [C99]
HUGE_VALF (makro) [C99] HUGE_VALL (makro) [C99]
HUGE_VAL (makro) INFINITY (makro) [C99]
MATH_ERREXCEPT (makro) [C99] MATH_ERRNO (makro) [C99]
NAN (makro) [C99] acosh()
acos() asinh()
asin() atan2()
atanh() atan()
cbrt() [C99] ceil()
copysign() [C99] cosh()
cos() double_t (typ) [C99]
erfc() [C99] erf() [C99]
exp2() [C99] expm1() [C99]
exp() fabs()
fdim() [C99] float_t (typ) [C99]
floor() fmax() [C99]
fma() [C99] fmin() [C99]
fmod() fpclassify() [C99]
frexp() hypot() [C99]
ilogb() [C99] isfinite() [C99]
isgreaterequal() [C99] isgreater() [C99]
isinf() [C99] islessequal() [C99]
islessgreater() [C99] isless() [C99]
isnan() [C99] isnormal() [C99]
isunordered() [C99] ldexp()
lgamma() [C99] llrint() [C99]
llround() [C99] log10()
log1p() [C99] log2() [C99]
logb() [C99] log()
lrint() [C99] lround() [C99]
math_errhandling (makro) [C99] modf()
nan() [C99] nearbyint() [C99]
nextafter() [C99] nexttoward() [C99]
pow() remainder() [C99]
remquo() [C99] rint() [C99]
round() [C99] scalbln() [C99]
scalbn() [C99] signbit() [C99]
sinh() sin()
sqrt() tanh()
tan() tgamma() [C99]
trunc() [C99]

setjmp.hEdytuj

Obsługa nielokalnych skoków.

signal.hEdytuj

Obsługa sygnałów.

stdarg.hEdytuj

Narzędzia dla funkcji ze zmienną liczbą argumentów.


stddef.hEdytuj

Standardowe definicje.

stdio.hEdytuj

Standard Input/Output, czyli standardowe wejście-wyjście.

clearerr() fclose() feof()
ferror() fflush() fgetc()
fgetpos() fgets() fopen()
fprintf() fputc() fputs()
fread() freopen() fscanf()
fseek() fsetpos() ftell()
fwrite() getc() getchar()
gets() perror() printf()
putc() putchar() puts()
remove() rename() rewind()
scanf() setbuf() setvbuf()
sprintf() sscanf() tmpfile()
tmpnam() ungetc() vfprintf()
vprintf() vsprintf()

stdlib.hEdytuj

Najbardziej podstawowe funkcje.

abort() abs() atexit()
atof() atoi() atol()
bsearch() calloc() div()
exit() free() getenv()
itoa() labs() ldiv()
malloc() mblen() mbstowcs()
mbtowc() qsort() rand()
realloc() srand() strtod()
strtol() strtoul() system()
wctomb() wcstombs()

string.hEdytuj

Operacje na łańcuchach znaków

memchr() memcmp() memcpy()
memmove() memset() strcat()
strchr() strcmp() strcoll()
strcpy() strcspn() strerror()
strlen() strncat() strncmp()
strncpy() strpbrk() strrchr()
strspn() strstr() strtok()
strxfrm() strdup()

time.hEdytuj

Funkcje obsługi czasu.

asctime() clock() ctime()
difftime() gmtime() localtime()
mktime() strftime() time()
tm (struktura)
  1. cppreference: c types integer
  2. iso646.h w nag wikipedii
  3. stackoverflow question: cannot-find-iso646-h-in-glibc