Deklaracja

edytuj

int getc(FILE *stream);

Plik nagłówkowy

edytuj

stdio.h

Funkcja getc() czyta znak ze strumienia, jest identyczna z fgetc().

Wartość zwracana

edytuj

Funkcja getc() zwraca kod pierwszego znaku ze strumienia. W przypadku końca pliku lub błędu funkcja zwraca wartość EOF.

Przykład użycia

edytuj
#include<stdio.h>

int main()
{
  int znak;
  FILE *plik = fopen( "plik.txt", "r" );  // otwieramy plik do odczytu

  znak = getc( plik ); 
  while( znak != EOF )         //pętla odczytująca po jednym znaku z pliku
  {
    printf( "%c", znak );       //do napotkania znaku końca pliku EOF
    znak = getc( plik );
  } 
  fclose( plik );            //zamykamy plik
  return 0;
}

Zobacz też

edytuj

getchar(), fgetc(), fopen(), fclose()