Deklaracja

edytuj
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);

Plik nagłówkowy

edytuj
stdio.h
Funkcja fopen() otwiera plik, którego nazwa podana jest w pierwszym argumencie. Drugim jest łańcuch znaków zwierający litery oznaczające sposób otwarcia pliku:
 • "r" - otwiera plik do czytania
 • "r+" - otwiera plik do czytania i nadpisywania (aktualizacja)
 • "w" - otwiera plik do nadpisywania (zamazuje starą treść)
 • "w+" - otwiera plik do nadpisywania i czytania
 • "a" - otwiera plik do dopisywania (jeśli plik nie istnieje, to jest tworzony)
 • "a+" - otwiera plik do dopisywania i odczytu (jeśli plik nie istnieje, to jest tworzony)
 • "t" - otwiera plik w trybie tekstowym
 • "b" - otwiera plik w trybie binarnym
Litery można ze sobą łączyć, np. "rwb" albo "wt".

Wartość zwracana

edytuj
Wskaźnik do pliku (FILE *) lub NULL, gdy pliku nie udało się otworzyć.

Przykład użycia

edytuj
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  FILE *f = fopen("notatki.txt", "r");  // otwiera plik do odczytu (musi istniec)
  if (f == NULL)
  {
    perror("Nie udalo sie otworzyc pliku notatki.txt");
    return 1;
  }
  puts("Plik otwarty pomyslnie!");
  fclose(f);
  return 0;
}

Zobacz też

edytujPrzypisy