C/qsort

edytuj

deklaracja

edytuj

void qsort ( void * tab, size_t num, size_t size, int ( * comparator ) ( const void *, const void * ) );

Plik nagłowkowy

edytuj
stdlib.h

Opis działania

edytuj

Sortowanie elementów w tablicy.

Sortuje num elementów, o rozmiarze równym size bajtów każdy, tablicy tab za pomocą funkcji porównującej comparator. Funkcja ta powinna działać w następujący sposób: jeśli wartość pierwszego parametru jest mniejsza od wartości drugiego, zwracana wartość powinna być ujemna. Jeżeli pierwszy argument jest większy od drugiego, funkcja powinna zwrócić wartość dodatnią. W przypadku kiedy obie przekazane wartości są równe funkcja powinna zwrócić wartość zerową. Najczęściej jako zwracane wartości niezerowe stosuje się liczby -1 i 1.

Przykład

edytuj

Program pobierający od użytkownika określoną ilość liczb, następnie sortuje je i wyświetla

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Porównywacz
int my_compare (const void * a, const void * b)
{
  int _a = *(int*)a;
  int _b = *(int*)b;
  if(_a < _b) return -1;
  else if(_a == _b) return 0;
  else return 1;
}

int main ()
{
  int i;
  int ile;
  int *tablica;

  puts("Podaj ile bedziesz wprowadzal wartosci: ");
  scanf("%d", &ile);

  tablica= malloc(ile * sizeof(int) );

  for (i=0; i<ile; ++i)
  {
    printf("Podaj %d liczbe: ", i+1);
    scanf("%d", &tablica[i]);
  }

  puts("\n\n");  //przerwa miedzy liczbamy podanymi a liczbami wyswietlonymi

  qsort(tablica, ile, sizeof(int), my_compare);

  for(i=0; i<ile; ++i)
    printf("%d\n", tablica[i]);

  free(tablica);

  return 0;
}