C/fmod

< C
(Przekierowano z C/remainder)

Deklaracja

edytuj
double   fmod (double   x, double   y);
float    fmodf(float    x, float    y);
long double fmodl(long double x, long double y);

double   remainder (double   x, double   y);
float    remainderf(float    x, float    y);
long double remainderl(long double x, long double y);

double   remquo (double   x, double   y, int *quo);
float    remquof(float    x, float    y, int *quo);
long double remquol(long double x, long double y, int *quo);

Plik nagłówkowy

edytuj

math.h

Argumenty

edytuj
x, y
argumenty ilorazu
quo
wskaźnik do części

Funkcje z przyrostkami "f" i "l" to inne wersje odpowiedniej funkcji bez przyrostka operujące na innych typach danych. Z tego powodu w poniższym opisie odwołanie do konkretnej funkcji będzie oznaczać odwołanie się do wszystkich 3 wersji bez lub z przyrostkiem.

Funkcja fmod oblicza resztę z dzielenia x przez y, tzn. taką liczbę  , że jeżeli y jest różne od zera, zachodzi:

 .

Funkcja remainder zwraca resztę z dzielenia x przez y wymaganą przez IEC 60559, tzn. taką liczbę  , że jeżeli y jest różne od zera, zachodzi:  , gdzie   jest liczbą całkowitą najbliższą wartości  . Jeżeli istnieją dwie takie liczby całkowite   jest parzysta.

Funkcja remquo zwraca resztę z dzielenia x przez y jak funkcja remainder i dodatkowo, zapisuje w zmiennej wskazywanej przez quo wartość przystającą modulo   do wartości bezwzględnej wyrażenia  , gdzie   jest wartością zależną od implementacji nie mniejszą niż 3.

Wartość zwracana

edytuj

Wartości odpowiednich funkcji zgodnie z opisem powyżej. Jeżeli y jest równe zero funkcja może zwrócić zero lub ustawić wartość zmiennej errno na EDOM.

Przykład użycia

edytuj

Redukcja zakresu dla funkcji trygonometrycznych ( okresowych). [1]

sin (1500) = sin (60º + 4*360º) = sin (60º) // w stopniach
   // w radianach


 
/*
 gcc f.c -Wall -Wextra -lm
 ./a.out
*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h> // Data Type: div_t

int main () {
	double r = 300.1234;
	double rr;
	double TwoPi=2.0*M_PI; // 
	div_t result; // ang. result = wynik
	result = div ((int) r, (int) TwoPi);
	rr = fmod(r,TwoPi); // range reduction for trigonometric function in radians
	
  
	printf("%f = %f + %d*%f \n", r, rr , result.quot, TwoPi);
  
  
  return(0);
}


Wynik:

300.123400 = 4.813691 + 50*6.283185

Wersje funkcji z przyrostkiem "f" i "l" (tzn. wersje operujące na zmiennych typu float i long double) zostały wprowadzone dopiero w standardzie C99. Również funkcje remainder oraz remquo zostały wprowadzone dopiero w standardzie C99.

W przypadku użycia funkcji matematycznych może zaistnieć konieczność podania odpowiedniego argumentu linkerowi, aby ten połączył program z biblioteką matematyczną. Np. na systemach GNU/Linux jest to -lm.


Żródła

edytuj
 1. trygonometria: funkcje-trygonometryczne-dowolnego-kata-i-wzory-redukcyjne