C Sharp/Instrukcje sterujące

Instrukcja if edytuj

Najprostsza postać ogólna:

if(warunek) //instrukcja do wykonania, jeśli więcej to w klamerce

Instrukcje zostaną wykonane jeśli warunek spełniony

Inna konstrukcja uwzględnia sytuację, w której warunek nie został spełniony

if(warunek){
 //instrukcje
}
else{
 //instrukcje jeśli niespełniony warunek
}

Można także wielokrotnie sprawdzić warunek:

if(warunek1){
 //instrukcje
}
else if(warunek2){
 //instrukcje jeśli niespełniony warunek1, ale spełniony warunek2
}
else{
 //instrukcje jeśli niespełniony warunek1 ani warunek2 
}

Instrukcja switch edytuj

Jest stosowana zamiast if jeśli potrzebujesz sprawdzić wiele wariantów jednej zmiennej (może działać tylko dla wartości liczbowych, nie dla typu char itp!):

switch(a){
case 1:
//instrukcje1;
break; //konieczne
case 2:
//instrukcje2;
break;
default: //jeśli żaden niespełniony
//instrukcje;
}

Instrukcja for edytuj

Ta instrukcja i dwie następne to pętle. Służą do wielokrotnego wykonywania kodu.

for (int i=1;i<=100;i++){
Console.WriteLine(i.ToString());
}

Pętla będzie wykonywana na zmiennej i od wartości 1 tak długo aż i osiągnie wartość 100. Z każdym kolejnym przejściem pętli zmienna i jest postinkremetowana.

Instrukcja foreach edytuj

Pętla ta rożni się nieco od for. Przechodzi kolejno przez wszystkie elementy tablicy lub innej kolekcji. Przechodząc przez dany element zapisuje go do zmiennej tymczasowej zdefiniowanej w nagłówku pętli. Taka zmienna tworzona jest dokładnie raz dla każdego elementu. Zmienna ta jest dostępna tylko do odczytu a każda próba ustawienia jej wartości wywoła błąd podczas kompilacji. Dla tablic jednowymiarowych przejście następuje od indeksu 0 i postępuje w porządku rosnącym. W przypadku tablic wielowymiarowych przeszukanie następuje dla skrajnie prawego indeksu.


int[] tab = {1, 2, 3, 4, 5};
foreach(int val in tab)
{
 Console.WriteLine(val.ToString());
}

Instrukcja while edytuj

Składnia:

while (wyrażenie logiczne) { ciało pętli }

Instrukcje zawarte w ciele pętli wykonywane są dopóki wyrażenie logiczne jest prawdziwe. Jeżeli wyrażenie od początku będzie miało wartość false ciało nie wykona się ani raz.

Przykład:

int a=1;
while (a<=100){
Console.WriteLine(a.ToString());
a++;
}

Instrukcja do while edytuj

Składnia:

do {ciało pętli} while (wyrażenie logiczne)

Instrukcje zawarte w ciele pętli wykonywane są dopóki wyrażenie logiczne jest prawdziwe, jak w przypadku pętli while. Tym razem jednak najpierw następuje wykonanie instrukcji, a dopiero później sprawdzany jest warunek (i - jeśli jest spełniony - ponowne przejście pętli). W związku z tym pętla zawsze wykona się przynajmniej raz, niezależnie od warunku.

Przykład:

int a=1;
do 
{
Console.WriteLine(a.ToString());
a++;
} while (a<=100)


Poprzedni rozdział: Operatory
Następny rozdział: Programowanie obiektowe