Liczby wymierne to liczby, które można wyrazić w postaci dwóch liczb całkowitych p i q 0, wyrażone jako iloraz p/q.
Zapis:

.

Przykłady: -5, 14/7, 0/3

Liczby niewymierne są to liczby zawarte w zbiorze (liczby rzeczywiste), ale nie w .
Zapis:

Przykłady: π, e,

Liczby algebraiczne, czasami oznaczane jako . Są to liczby. które są pierwiastkiem pewnego niezerowego wielomianu o współczynnikach wymiernych.
Zapis:Liczby przestępne są to liczby zawarte w zbiorze , ale nie w zbiorze liczb . Zapis:

Przykłady: π, e, (stała Gelfonda-Schneidera)


« Równania diofantyczne