Zawartość lekcji (Enhavo de leciono)

edytuj

W tej lekcji przedstawimy:

 • słownictwo dotyczące rodziny
 • afiksy: -in- ⋆ ge- ⋆ bo-
 • rdzenie: famili- ⋆ patr- ⋆ frat- ⋆ fil- ⋆ nep- ⋆ av- ⋆ matur- ⋆ edz- ⋆ vidv- ⋆ id- ⋆ infan- ⋆ beb-

Słownictwo

edytuj
 • familio - rodzina
 • juna – młody
 • maljuna – stary
 • matura – dojrzały
 • edzo – mąż
 • edzino – żona
 • vidvo – wdowiec
 • vidvino – wdowa
 • ido – potomek
 • infano – dziecko
 • bebo – niemowlę
 • hejmo – dom
patro
 
 • loĝi – mieszkać
 • domo – dom
 • hejmo – dom
 • loĝejo – miejsce do mieszkania
 • ĉambro – pokój

Przykładowe zdania

edytuj
 • La patro estas bona. – Ojciec jest dobry.
 • Infano ne estas matura homo. – Dziecko nie jest dojrzałym człowiekiem.
 • La infano jam ne ploras. – Dziecko już nie płacze.
 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. – Tutaj leży kapelusz ojca.
 • Diru al la patro, ke mi estas diligenta. – Powiedz ojcu, że jestem pracowity.
 • Mi amas la patron. – Kocham ojca.
 • Venu kune kun la patro. – Przybądź razem z ojcem.
 • La filo staras apud la patro. – Syn stoi obok ojca.
 • Antaŭ la domo staras arbo. – Przed domem stoi drzewo.
 • La patro estas en la ĉambro. – Ojciec jest w pokoju.
 • Mi konas Johanon. – Znam Johana.
 • La mano de Johano estas pura. – Ręka Johana jest czysta.
 • Ludoviko, donu al mi panon. – Judwiku, daj mi chleb.
 • Mi manĝas per la buŝo kaj flaras per la nazo. – Jem ustami i wącham nosem.

Gramatyka (Gramatiko)

edytuj
Sufix -ino tworzy rodzaj żeński Prefiks ge- oznacza osobników różnej płci
patro – ojciec patrino – matka gepatroj – rodzice
frato – brat fratino-siostra gefratoj – rodzeństwo
filo – syn filino-córka gefiloj – dzieci
nepo – wnuk nepino-wnuczka genepinoj – wnuki (wnuczęta)
avo – dziadek avino – babcia geavoj – dziadkowie
praavo – pradziadek praavino – prababcia

Przedrostek bo- oznacza związek poprzez małżeństwo.

 • patro – ojciec
 • bopatro – teść
 • bopatrino – teściowa
 • filo – syn
 • bofilo – zięć
 • bofilino – synowa
 • frato – brat
 • bofrato – szwagier
 • bofratino – szwagierka

Dopełniacz wyrażany jest z użyciem przyimka "de":

 • frato de Karlo – brat Karla
 • hudno de patro – pies ojca

Zaimki dzierżawcze tworzy się dodając do zaimków osobowych końcówkę -a

zaimek osobowy zaimek dzierżawczy
mi – ja mia – mój, moja moje
vi – tu, wy via – twój, twoja, twoje, wasz
li – on lia – jego
ŝi – ona ŝia – jej
ĝi – ono ĝia – jego
ni – my nia – nasz, nasza, nasze
ili – oni, one ilia – ich

Ćwiczenia (Ekzercoj)

edytuj

Ćwiczenie 1.1

edytuj

Opowiedz o swojej rodzinie.