GNU Octave/Chaos w atraktorze Lorentza

Chaos w atraktorze Lorentza

edytuj

Rozwiązać klasyczny układ równań Lorentza, opisujący uproszczony model pogody:

 

gdzie  ,  ,  

 
Rozwiązanie klasycznego układu równań różniczkowych Lorentza.

Zdefiniujmy funkcję:

 function y=lorentz(x)
  global sigma;
  global r;
  global b;
  y(1)=sigma*(x(2)-x(1));
  y(2)=r*x(1)-x(2)-x(1)*x(3);
  y(3)=x(1)*x(2)-b*x(3);
 endfunction;

Zadajmy parametry:
 global sigma;
 global r;
 global b;
 sigma=10
 b=8/3
 r=28

Rysujemy ewolucję układu na odcinku   w 30 krokach, każdy na kolejnym odcinku o długości  . Punktem początkowym jest punkt końcowy w poprzedniego kroku. Polecenie hold on wyświetla to, co jest narysowane do tej pory. W ten sposób możemy obserwować ewolucję układu Lorentza. Polecenie hold off kończy rysowanie.

 x0=[0 1 0]';
 for (i=0:30)
  t=[i*10:0.01:(i+1)*10];
  z=lsode("lorentz", x0, t);
  plot(z(:,1),z(:,2));
  x0=z(length(z),:)';
  hold on
 endfor;
 hold off

Obserwujemy, że rozwiązanie nie stabilizuje się, zachowuje się "chaotycznie", wciąż kręci się w atraktorze wpadając to do lewego skrzydła to do prawego.