Pisząc podręcznik o historii, nie można pominąć tematu źródeł i źródeł historycznych. Należy tu zwrócić uwagę na kilka problemów:

  • brak źródeł z danego okresu, lub na dany temat
  • przy interpretacji źródeł pisanych musimy brać pod uwagę fakt, przez kogo były one pisane i w jakim celu, a także na ile interesujące nas wydarzenia czy zagadnienia dotyczyły samej osoby piszącej, ponieważ od tego zależą znaczne nieraz zniekształcenia w przedstawianiu, czy nawet zafałszowanie faktów
  • istnienie tylko późniejszych kopii (najczęściej fragmentarycznych) oryginalnych materiałów źródłowych; takie kopie również często są zafałszowane, czy zinterpretowane przez kopiujących według ich światopoglądu lub interesów.

Dlatego podręcznik historii nie może być potraktowany wyłącznie jako opis faktów, jakie się wydarzyły w przeszłości, należy także zaznaczać ewentualne problemy z ustaleniem faktów, czy istnienie różnych interpretacji. Bardzo wartościowe jest również wyjaśnianie, dlaczego dane źródła zostały zinterpretowane w ten a nie inny sposób.

Jednakże celem tego podręcznika jest przede wszystkim przybliżenie historii Polski i świata czytelnikowi, dlatego takich dyskusji o źródłach nie może być zbyt dużo - sposoby interpretacji źródeł i problemy z tym związane to już temat na osobny, bardzo obszerny podręcznik. Chciałem jednak uwrażliwić zarówno czytelników, jak i piszących niniejszy podręcznik na to, że historia cały czas "się zmienia", wciąż są odkrywane nowe fakty czy kwestionowane inne, powstają różne interpretacje źródeł historycznych, jak też same źródła są ciągle odkrywane, czasem zdarza się zakwestionowanie prawdziwości niektórych źródeł, a niektóre fakty pozostaną dla nas na zawsze nieznane - dlatego żadna publikacja historyczna nie będzie nigdy doskonała, i nie opisze w sposób wyczerpujący jednego choćby zagadnienia, dlatego też niektóre fakty czy daty podawane w różnych podręcznikach, różnią się od siebie.

Mimo tych problemów, będziemy starać się jak najrzetelniej opisać dzieje Polski i świata, w szczególnie spornych czy kontrowersyjnych przypadkach podając różne interpretacje, i odsyłając do odpowiednich opracowań materiałów źródłowych. Miłej lektury!