Kody źródłowe/Brydżowe tablice prawdopodobieństwa

Brydżowe tablice prawdopodobieństwa • Kod źródłowy
Brydżowe tablice prawdopodobieństwa
Kod źródłowy
Poniższy program w języku C++ posłużył do wygenerowania tablic w tekście Brydżowe tablice prawdopodobieństwa.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

//Liczba prób w metodzie Monte Carlo
const IL_PROB=1000000;

//Klasa opisująca rozkład ręki
class rozklad {
protected:
  int wart[4];
  int poziom;
  int licznik;
public:
  rozklad(int *wart,int poziom);
  virtual void inkrementuj(int *wart);
  double prawdopodobienstwo(int il_prob);
  char* wez_kod();
  virtual void dopisz_HTML(int il_prob);
  virtual ~rozklad();
};

//Klasa opisująca węzeł drzewa (np. rozkład 5-4-x-x)
class wezel: public rozklad {
  rozklad *dzieci[14];
public:
  wezel(int *wart,int poziom);
  virtual void inkrementuj(int *wart);
  virtual void dopisz_HTML(int il_prob);
  virtual ~wezel();
};


//Klasa rozklad
rozklad::rozklad(int *wart,int poziom):
  poziom(poziom),
  licznik(0) {
  memcpy(this->wart,wart,sizeof(this->wart));
}

void rozklad::inkrementuj(int *) {
  licznik++;
}

double rozklad::prawdopodobienstwo(int il_prob) {
  return double(licznik)/il_prob;
}

char* rozklad::wez_kod() {
  static char kod[13];
  kod[0]=0;
  for (int n=0;n<=3;n++)
    if (n<=poziom)
      sprintf(kod+strlen(kod),"-%d",wart[n]);
    else strcat(kod,"-x");
  return kod+1;
}

void rozklad::dopisz_HTML(int il_prob) {
  double p=prawdopodobienstwo(il_prob)*100;
  if (p<0.01)
    return;
  int poz=poziom==3 ? 2 : poziom;

  printf(
    "\t\t<tr>\n"
  );
  if (poz>0)
    if (poz>1)
       printf("\t\t\t<td colspan=\"%d\" width=\"%d%%\">&nbsp;</td>\n",
        poz,poz*10);
    else printf("\t\t\t<td width=\"10%%\">&nbsp;</td>\n");
  if (poz<2)
     printf("\t\t\t<td colspan=\"%d\" width=\"%d%%\" align=\"left\">%s</td>\n",
      3-poz,(3-poz)*10,wez_kod());
  else printf("\t\t\t<td width=\"10%%\" align=\"left\">%s</td>\n",wez_kod());

  int ip=int(p*2+0.5);
  printf(
    "\t\t\t<td align=\"center\">%2.2f%%</td>\n"
    "\t\t\t<td align=\"left\"><table border=\"0\" width=\"100%%\"><tr>\n"
    "\t\t\t\t<td width=\"%d%%\" bgcolor=\"#FF0000\">&nbsp;</td>\n"
    "\t\t\t\t<td>&nbsp;</td>\n"
    "\t\t\t</tr></table></td>\n"
    "\t\t</tr>\n",
    p,
    ip ? ip : 1
  );
}

rozklad::~rozklad() {
}


//Klasa wezel
wezel::wezel(int *wart,int poziom):
  rozklad(wart,poziom) {
  int suma=0;
  for (int k=0;k<=poziom;k++)
    suma+=wart[k];
  for (int n=0;n<=13;n++) {
    wart[poziom+1]=n;
    dzieci[n]=poziom==2
      ? suma+n==13 ? new rozklad(wart,poziom+1) : NULL
      : suma+n<=13 ? (rozklad*)new wezel(wart,poziom+1) : NULL;
  }
}

void wezel::inkrementuj(int *wart) {
  rozklad::inkrementuj(wart);
  dzieci[wart[poziom+1]]->inkrementuj(wart);
}

void wezel::dopisz_HTML(int il_prob) {
  int il_dzieci=0;
  for (int n=0;n<=13;n++)
    if (dzieci[n]!=NULL && dzieci[n]->prawdopodobienstwo(il_prob)>0)
      il_dzieci++;
  if (il_dzieci!=1)
    rozklad::dopisz_HTML(il_prob);

  for (int n=0;n<=13;n++)
    if (dzieci[n]!=NULL)
      dzieci[n]->dopisz_HTML(il_prob);
}

wezel::~wezel() {
  for (int n=0;n<=13;n++)
    if (dzieci[n]!=NULL)
      delete dzieci[n];
}


//Dla qsort
int por(const void *a,const void *b) {
   return *(const int *)b-*(const int *)a;
}

wezel *drzewa[14];

//Wypisywanie na ekran tabelki punktów Miltona
void pisz_miltona(char *tekst,int *MP,int min,int max,int il_prob) {
  printf(
      "<div align=\"left\">\n"
      "\t<table width=\"100%%\" border=\"1\">\n"
      "\t\t<tr>\n"
      "\t\t\t<th width=\"10%%\" align=\"center\">Ilość punktów Miltona %s</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"25%%\" align=\"center\">Prawdopodobieństwo zdobycia dokładnie takiej liczby punktów</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"20%%\" align=\"center\">Wykres prawdopodobieństwa</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"25%%\" align=\"center\">Prawdopodobieństwo zdobycia co najmniej takiej liczby punktów</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"20%%\" align=\"center\">Wykres prawdopodobieństwa</th>\n"
      "\t\t</tr>\n",tekst
  );

  for (int n=min;n<=max;n++) {
    int suma=0;
    for (int m=n;m<=40;m++)
      suma+=MP[m];
    double p1=double(MP[n])/il_prob*100;
    int ip1=int(p1*10+0.5);
    double p2=double(suma)/il_prob*100;
    int ip2=int(p2+0.4999);
    printf(
      "\t\t<tr>\n"
      "\t\t\t<td width=\"34%%\" align=\"center\">%d</td>\n"
      "\t\t\t<td width=\"33%%\" align=\"center\">%2.2lf%%</td>\n"
      "\t\t\t<td align=\"left\"><table border=\"0\" width=\"100%%\"><tr>\n"
      "\t\t\t\t<td width=\"%d%%\" bgcolor=\"#FF0000\">&nbsp;</td>\n"
      "\t\t\t\t<td>&nbsp;</td>\n"
      "\t\t\t</tr></table></td>\n"
      "\t\t\t<td width=\"33%%\" align=\"center\">%2.2lf%%</td>\n"
      "\t\t\t<td align=\"left\"><table border=\"0\" width=\"100%%\"><tr>\n"
      "\t\t\t\t<td width=\"%d%%\" bgcolor=\"#FF0000\">&nbsp;</td>\n"
      "\t\t\t\t<td>&nbsp;</td>\n"
      "\t\t\t</tr></table></td>\n"
      "\t\t</tr>\n",
      n,
      p1,ip1 ? ip1 : 1,
      p2,ip2 ? ip2 : 1
    );
  }

  printf(
    "\t</table>\n"
    "</div>\n"
  );
}

//Symulacja miliona rozdań metodą Monte Carlo
void reka() {
  int n;

  for (n=0;n<=13;n++) {
    int wart[4];
    wart[0]=n;
    drzewa[n]=new wezel(wart,0);
  }

  int MP[41];
  memset(MP,0,sizeof(MP));
  int MP_pary[41];
  memset(MP_pary,0,sizeof(MP_pary));
  int renons=0;
  int cztery_pasy=0;
  int mozemy_grac=0;
  int obydwie_moga_grac=0;
  int zatrzymania[5];
  memset(zatrzymania,0,sizeof(zatrzymania));

	//Symulacja
  for (n=0;n<IL_PROB;n++) {
    int wart[4][4];
    memset(wart,0,sizeof(wart));
    int punkty[4];
    memset(punkty,0,sizeof(punkty));

		//Rozdawanie
    unsigned char karty[52];
    memset(karty,255,sizeof(karty));
    for (int m=0;m<52;m++) {
      int k;
      do {
        k=rand()%52;
      } while (karty[k]!=255);
      karty[k]=(unsigned char)(m&3);
      wart[m&3][k&3]++;
      static int pkt[13]={4,3,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
      punkty[m&3]+=pkt[k>>2];
    }

		//Sytuacje
    if (punkty[0]<12 && punkty[1]<12 && punkty[2]<12 && punkty[3]<12)
      cztery_pasy++;
    int moga_grac[2]={0,0};
    MP_pary[punkty[0]+punkty[2]]++;
    MP_pary[punkty[1]+punkty[3]]++;
    for (int r=0;r<4;r++) {
      MP[punkty[r]]++;
      if (punkty[r]>=12 && punkty[(r+2)%4]>=7) {
        mozemy_grac++;
        moga_grac[r&1]=1;
      }

      int zatrzyman=0;
      for (int kol=0;kol<=3;kol++)
        if (karty[kol]==r) //ma asa
          zatrzyman++;
        else if (karty[kol+4]==r && wart[r][kol]>=2) //ma zatrzymanie na królu
          zatrzyman++;
        else if (karty[kol+8]==r && wart[r][kol]>=3) //ma zatrzymanie na damie
          zatrzyman++;
      zatrzymania[zatrzyman]++;
      
      qsort(wart+r,4,sizeof(wart[0][0]),por);
      if (wart[r][3]==0)
        renons++;
      drzewa[wart[r][0]]->inkrementuj(wart[r]);
    }
    if (moga_grac[0] && moga_grac[1])
      obydwie_moga_grac++;
  }

	//Wyświetlanie wyników
  printf(
      "<div align=\"left\">\n"
      "\t<table width=\"100%%\" border=\"1\">\n"
      "\t\t<tr>\n"
      "\t\t\t<th width=\"30%%\" colspan=\"3\" align=\"center\">Rozkład ręki</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"20%%\" align=\"center\">Prawdopodobieństwo</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"50%%\" align=\"center\">Wykres prawdopodobieństwa</th>\n"
      "\t\t</tr>\n"
  );
  for (n=0;n<=13;n++) {
    drzewa[n]->dopisz_HTML(IL_PROB*4);
    delete drzewa[n];
  }
  printf(
    "\t</table>\n"
    "</div>\n"
  );

  printf("Prawdopodobieństwo braku zatrzymań (na asie, królu lub damie) w jakimkolwiek kolorze = %2.2lf%%<br>\n",
    double(zatrzymania[0])/(IL_PROB*4)*100
  );
  printf("Prawdopodobieństwo zatrzymania w tylko jednym kolorze = %2.2lf%%<br>\n",
    double(zatrzymania[1])/(IL_PROB*4)*100
  );
  printf("Prawdopodobieństwo zatrzymania w dwóch kolorach = %2.2lf%%<br>\n",
    double(zatrzymania[2])/(IL_PROB*4)*100
  );
  printf("Prawdopodobieństwo zatrzymania w trzech kolorach = %2.2lf%%<br>\n",
    double(zatrzymania[3])/(IL_PROB*4)*100
  );
  printf("Prawdopodobieństwo zatrzymania we wszystkich kolorach = %2.2lf%%<br>\n",
    double(zatrzymania[4])/(IL_PROB*4)*100
  );

  printf("Prawdopodobieństwo posiadania renonsu = %2.2lf%%<br>\n",
    double(renons)/(IL_PROB*4)*100
  );
  printf("Prawdopodobieństwo że nikt nie ma 12 punktów = %2.2lf%%<br>\n",
    double(cztery_pasy)/IL_PROB*100
  );
  printf("Prawdopodobieństwo że ma się co najmniej 12 MP, a partner co najmniej 7 MP = %2.2lf%%<br>\n",
    double(mozemy_grac)/(IL_PROB*4)*100
  );
  printf("Prawdopodobieństwo że sytuacja taka ma miejsce u obydwu par = %2.2lf%%<br>\n",
    double(obydwie_moga_grac)/IL_PROB*100
  );
  pisz_miltona("na ręku",MP,0,27,IL_PROB*4);
  pisz_miltona("w sumie w parze",MP_pary,3,37,IL_PROB*2);
}

//Rozkład kart w jednym kolorze u przeciwników
void rozklady() {
  printf(
      "<div align=\"left\">\n"
      "\t<table width=\"100%%\" border=\"1\">\n"
      "\t\t<tr>\n"
      "\t\t\t<th width=\"10%%\" align=\"center\">Liczba kart</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"10%%\" align=\"center\">Rozkład</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"10%%\" align=\"center\">Prawdopodobieństwo</th>\n"
      "\t\t\t<th width=\"70%%\" align=\"center\">Wykres prawdopodobieństwa</th>\n"
      "\t\t</tr>\n"
  );

  int rozklad[14];
  for (int il=1;il<=13;il++) {
    memset(rozklad,0,sizeof(rozklad));
    for (int n=(1<<il)-1;n>=0;n--) {
      int lewy=0;
      for (int m=0;m<il;m++)
        lewy+=(n>>m)&1;
      rozklad[lewy]++;
    }

    printf(
      "\t\t<tr>\n"
      "\t\t\t<td align=\"center\" rowspan=\"%d\">%d</td>\n",
      il+1, il
    );
    for (int k=0;k<=il;k++) {
      double p=double(rozklad[k])/(1<<il)*100;
      int ip=int(p*2+0.5);
      char *kolor=(il & 1) ? "#000080" : "#008000";
      if (k)
        printf("\t\t<tr>\n");
      printf(
        "\t\t\t<td align=\"center\">%d-%d</td>\n"
        "\t\t\t<td align=\"center\">%2.2f%%</td>\n"
        "\t\t\t<td align=\"left\"><table border=\"0\" width=\"100%%\"><tr>\n"
        "\t\t\t\t<td width=\"%d%%\" bgcolor=\"%s\">&nbsp;</td>\n"
        "\t\t\t\t<td>&nbsp;</td>\n"
        "\t\t\t</tr></table></td>\n"
        "\t\t</tr>\n",
        k,il-k,
        p,
        ip ? ip : 1,
        kolor
      );
    }
  }
  printf(
    "\t</table>\n"
    "</div>\n"
  );
}

//Główna procedura
void main() {
  reka();
  rozklady();
}