Magnetyczny rezonans jądrowy w chemii organicznej/Inne techniki

Widma Korelacyjne edytuj

Widma wielowymiarowe edytuj

Widma dwuwymiarowe edytuj

Widma dwuwymiarowe dzielą się na widma korelacyjne homojądrowe i heterojądrowe.

  • Widma homojądrowe, takie jak 1H-1H COSY zawierają dwa rodzaje sygnałów: sygnały położone na diagonalnej i leżące poza nią. Sygnały leżące na diagonalnej odpowiadają sygnałom widma jednowymiarowego i mają takie same wartości przesunięć chemicznych w obu wymiarach. Sygnały leżące poza diagonalną pozwalają na korelowanie sygnałów pochodzących od różnych jąder za pomocą sprzężeń dipolowych lub sprzężeń skalarnych w zależności od przyjętej techniki.
  • Widma Heterojądrowe – pozwalają na korelowanie sygnałów pochodzących od jąder atomów różnych pierwiastków. Wartości przesunięć chemicznych w obu wymiarach, są zazwyczaj bardzo różne. Najczęściej wykonuje się widma dwuwymiarowe za pomocą techniki HSQC.

Widma trójwymiarowe edytuj

Widma trójwymiarowe to widma pozwalające na korelowanie sygnałów pochodzących od jąder atomów różnych pierwiastków w trzech wymiarach.

Widma pseudodwuwymiarowe edytuj

Widma, które wykonuje się tak jak widma jednowymiarowe, a które obrazuje się w dwóch wymiarach. Do technik pseudodwuwymiarowych należy technika DOSY.

Widma COSY edytuj

Widma NOESY edytuj

Widma INADEQUATE edytuj

INADEQUATE jest skrótem od angielskiego wyrażenia Insensitive Natural Abundance DoublE QUAntum Transfer Experiment, które oznacza eksperyment z przekazaniem intensywności sygnału od jąder o dużej naturalnej zawartości w naturze do jąder o małej zawartości w naturze, normalnie słabo wykrywalnych w eksperymentach NMR. Ta technika NMR polega na zastosowaniu odpowiedniej sekwencji impulsów o częstotliwości radiowej, w wyniku czego z widma usunięty zostaje główny pik rezonansowy od danego jądra 13C, a pozostają tylko jego piki satelitarne. Występuje w odmianie jednowymiarowej (1D-INADEQUATE) oraz dwuwymiarowej (2D-INADEQUATE). Pierwsza z nich jest stosowana do wyznaczania stałych sprzężeń między jądrami 13C-13C, a druga do ustalania sieci wiązań między atomami węgla w cząsteczce. Ze względu na niewielką zawartość jąder 13C w cząsteczkach (ok. 1%) rejestracja widm INADEQUATE jest stosunkowo czasochłonna i przez to nie są one zbyt często stosowaną techniką NMR.

Widma NOE edytuj