Magnetyczny rezonans jądrowy w chemii organicznej/NMR metodami chemii kwantowej

Do obliczeń przesuniecia chemicznego oraz stałych sprzężeń metodami chemi kwantowej można stosować następujące programy Dalton, ADF, Gaussian, Gamess, Molpro.