Mykowirusy – wirusy infekujące grzyby/Streszczenie

<<< Dane tekstu >>>
Autor Jerzy Kamiński
Tytuł Mykowirusy – wirusy infekujące grzyby
Rozdział Streszczenie
Data powstania 2017
Źródło skany na Commons
Inne Cały tekst
Uwagi praca licencjacka napisana i obroniona na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Mykowirusy to polifiletyczna grupa obejmująca wszystkie wirusy zdolne do infekowania organizmów z królestwa grzybów. Poświęcona im dziedzina nauki (mykowirusologia) liczy około 50 lat i jest najmłodszym działem wirusologii ogólnej. Niedawny jeszcze brak zainteresowania mykowirusami wśród naukowców wynikał w faktu, iż często nie wywołują one widocznej zmiany fenotypu grzybowego gospodarza. Mykowirusy stanowią poważne zagrożenie dla hodowców pieczarek, lecz jednocześnie kryją w sobie potencjał dla przemysłu, medycyny, rolnictwa. Mykowirusy są obecnie modelem do badań z dziedziny biologii molekularnej i wirusologii, lecz ich podstawowym zastosowaniem nadal pozostaje walka z patogenem kasztanowca – Cryptonectria parasitica.

Abstract

Mycoviruses are a polyphyletic group including all viruses that are able to infect members of Kingdom Fungi. The field of science about mycoviruses (mycovirology) is already 50 years old and is the youngest part of general virology. Recent indifference to mycoviruses amongst scientists resulted from the fact that mycoviruses often don't cause visible change of fungal host phenotype. Mycoviruses make serious threat to mushroom breeders, but on the other hand they have potential for industry, medicine and agriculture. Micoviruses are nowadays a model in researches in molecular biology and virology but still their basic application is to fight against pathogen causing chestnut blight – Cryptonectria parasitica.

Słowa kluczowe

anastomoza, Chrysoviridae, Cryptonectria, dsRNA, grzybnia, hipowirulencja, mykowirus, Totiviridae, wirus grzybowy

Key words

anastomosis, Chrysoviridae, Cryptonectria, dsRNA, mycelium, hypovirulence, mycovirus, Totiviridae, fungal virus


Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)
13.4 – Biotechnologia3 / 56


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.