OGRE/kody/MyApp1.ccp

#define OGRE_CHANGE1 ((1 << 16) | (1 << 8)) /* Przeznaczone do wykrywania wersji Ogre */

#include "Ogre.h"   /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include "ExampleApplication.h"

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zależności od systemu operacyjnego */
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include "windows.h"
#else
#include <iostream>
#endif

// Dziedziczymy ExampleApplication
class MyApp : public ExampleApplication
{
 protected:
 public:
  MyApp()
  {
  }

  ~MyApp() 
  {
  }
 protected:
  /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication,
  * nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
  * Na początku tworzy ona pustą scenę.
  **/
  void createScene(void)
  {
        // 1.1. Ustawiamy kolor światła otoczenia
        mSceneMgr->setAmbientLight( ColourValue( 1, 1, 1 ) );
        // 1.2. Tworzymy jednostkę
        Entity *ent1 = mSceneMgr->createEntity( "Robot", "robot.mesh" );
        // 1.3. Tworzymy węzeł sceny
        SceneNode *node1 = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode( "RobotNode" );
        // 1.4. Związujemy jednostkę z węzłem
        node1->attachObject( ent1 );

        // 2.1 Dodajemy inne obiekty
        Entity *ent2 = mSceneMgr->createEntity( "Robot2", "robot.mesh" );
        SceneNode *node2 = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode( "RobotNode2", Vector3( 50, 0, 0 ) );
        // 3.1 Zmiana drugiego węzła na 'dziecko' pierwszego. UWAGA! zakomentuj linię powyżej i odkomentuj tę poniżej
        //SceneNode *node2 = node1->createChildSceneNode( "RobotNode2", Vector3( 50, 0, 0 ) );
        node2->attachObject( ent2 );

        // 4.1 Przesunięcie węzła drugiego
        node2->translate( Vector3( 10, 0, 10 ) );

        // 4.2 Przesunięcie węzła pierwszego
        node1->translate( Vector3( 25, 0, 0 ) );

  }
};

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zalezności od systemu operacyjnego */
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT )
#else
int main(int argc, char **argv)
#endif
{
 MyApp App;   // Tworzymy instancję naszej klasy
 try
 {
  App.go();    // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
  return 0;  // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
 }
 catch (Ogre::Exception& e) // Przechwytuje wyjątki (błędy)
 {
#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  // W zależności od systemu operacyjnego
  MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "Wyjątek!",
     MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
#else
  std::cerr <<"Wyjątek:\n";
  std::cerr <<e.getFullDescription().c_str() <<"\n";
#endif
  return 1;  // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
 }
}

#ifdef __cplusplus
}
#endif