OGRE/kody/MyApp2.ccp

#define OGRE_CHANGE1 ((1 << 16) | (1 << 8)) /* Przeznaczone do wykrywania wersji Ogre */

#include "Ogre.h"   /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include "ExampleApplication.h"

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zależności od systemu operacyjnego */
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include "windows.h"
#else
#include <iostream>
#endif

// Dziedziczymy ExampleApplication
class MyApp : public ExampleApplication
{
 protected:
 public:
  MyApp()
  {
  }

  ~MyApp() 
  {
  }
 protected:
  virtual void createCamera(void)
  {
   // 1.1 tworzenie kamery
   mCamera = mSceneMgr->createCamera("PlayerCam"); 
   // 1.2 ustawianie pozycji i kierunku
   mCamera->setPosition(Vector3(0,10,500));
   mCamera->lookAt(Vector3(0,0,0));
   // 1.3 Ustawienie najbliższej możliwej widoczności
   mCamera->setNearClipDistance(5);
  }

  virtual void createViewports(void)
  {
   // 2.1 Tworzenie jednego viewport, na całe okno
   Viewport* vp = mWindow->addViewport(mCamera);
   // 2.2 Ustawienia koloru tła na czarny
   vp->setBackgroundColour(ColourValue(0,0,0));
   // 2.3 Zmieniamy proporcje widoku kamery na zgodny z naszym viewportem
   mCamera->setAspectRatio(Real(vp->getActualWidth()) / Real(vp->getActualHeight()));
  }

  void createScene(void)
  {
    Entity *ent;
    Light *light;

   // 3.1 Tworzymy światło otoczenia i ustawiamy styl cieni
   mSceneMgr->setAmbientLight( ColourValue( 0, 0, 0 ) );
   mSceneMgr->setShadowTechnique( SHADOWTYPE_STENCIL_ADDITIVE );
   // 3.2 Wstawiamy jednostkę która będzie rzucała cień
   ent = mSceneMgr->createEntity( "Ninja", "ninja.mesh" );
   ent->setCastShadows( true );
   mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode( )->attachObject( ent );
   // 3.3 Wstawienie podłoża
   Plane plane( Vector3::UNIT_Y, 0 );
   MeshManager::getSingleton().createPlane("ground",
     ResourceGroupManager::DEFAULT_RESOURCE_GROUP_NAME, plane,
     1500,1500,20,20,true,1,5,5,Vector3::UNIT_Z);
   ent = mSceneMgr->createEntity( "GroundEntity", "ground" );
   mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode()->attachObject(ent);
   ent->setMaterialName( "Examples/Rockwall" );
   ent->setCastShadows( false );

   // 4.1 Tworzenie światła
   light = mSceneMgr->createLight( "Light1" );
   light->setType( Light::LT_POINT );
   light->setPosition( Vector3(0, 150, 250) );
   // 4.2 Kolor dyfuzji i odbicia
   light->setDiffuseColour( 1.0, 0.0, 0.0 );
   light->setSpecularColour( 1.0, 0.0, 0.0 );
   // 4.3 Tworzenie drugiego światła
   light = mSceneMgr->createLight( "Light2" );
   light->setType( Light::LT_DIRECTIONAL );
   light->setDiffuseColour( ColourValue( .25, .25, 0 ) );
   light->setSpecularColour( ColourValue( .25, .25, 0 ) );
   light->setDirection( Vector3( 0, -1, 1 ) );
   // 4.4 Tworzenie trzeciego światła
   light = mSceneMgr->createLight( "Light3" );
   light->setType( Light::LT_SPOTLIGHT );
   light->setDiffuseColour( 0, 0, 1.0 );
   light->setSpecularColour( 0, 0, 1.0 );
   light->setDirection( -1, -1, 0 );
   light->setPosition( Vector3( 300, 300, 0 ) );
   light->setSpotlightRange( Degree(35), Degree(50) );
  }
};

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zalezności od systemu operacyjnego */
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT )
#else
int main(int argc, char **argv)
#endif
{
 MyApp App;   // Tworzymy instancję naszej klasy
 try
 {
  App.go();    // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
  return 0;  // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
 }
 catch (Ogre::Exception& e) // Przechwytuje wyjątki (błędy)
 {
#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  // W zależności od systemu operacyjnego
  MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "Wyjątek!",
     MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
#else
  std::cerr <<"Wyjątek:\n";
  std::cerr <<e.getFullDescription().c_str() <<"\n";
#endif
  return 1;  // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
 }
}

#ifdef __cplusplus
}
#endif