OGRE/kody/MyApp2 1.ccp

#define OGRE_CHANGE1 ((1 << 16) | (1 << 8)) /* Przeznaczone do wykrywania wersji Ogre */

#include "Ogre.h"   /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include "ExampleApplication.h"

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zależności od systemu operacyjnego */
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include "windows.h"
#else
#include <iostream>
#endif

#include <deque>
using namespace std;

class MoveDemoListener : public ExampleFrameListener
{
public:

  MoveDemoListener(RenderWindow* win, Camera* cam, SceneNode *sn,
    Entity *ent, deque<Vector3> &walk)
    : ExampleFrameListener(win, cam, false, false), mNode(sn), mEntity(ent), mWalkList( walk )
  {
    // Konfiguracja animacji
    //mAnimationState = ent->getAnimationState( "Idle" );
    //mAnimationState->setLoop( true );
    //mAnimationState->setEnabled( true );

    // Ustawianie domyślnych wartości zmiennych
    mWalkSpeed = 35.0f;
    mDirection = Vector3::ZERO;

  } // MoveDemoListener

  // Funkcja ta jest wywoływana podczas przemieszczania obiektu do następnych pozycji w mWalkList.
  bool nextLocation( )
  {
    if ( mWalkList.empty() )
      return false;

    mDestination = mWalkList.front( ); // this gets the front of the deque
    mWalkList.pop_front( );       // this removes the front of the deque

    mDirection = mDestination - mNode->getPosition( );
    mDistance = mDirection.normalise( );

    return true;
  } // nextLocation( )

  bool frameStarted(const FrameEvent &evt)
  {
    if ( mDirection == Vector3::ZERO ) 
    {
      if ( nextLocation() ) 
      {
        // Set walking animation
        mAnimationState = mEntity->getAnimationState( "Walk" );
        mAnimationState->setLoop( true );
        mAnimationState->setEnabled( true );
      }
    }
    else
    {
      Real move = mWalkSpeed * evt.timeSinceLastFrame;
      mDistance -= move;
      if (mDistance <= 0.0f)
      {
       mNode->setPosition( mDestination );
       mDirection = Vector3::ZERO;
       // Ta animacja ustawiana jest jesli już dalej nie mamy gdzie iść. 
       if (! nextLocation( ) )
       {
         // Set Idle animation           
         mAnimationState = mEntity->getAnimationState( "Idle" );
         mAnimationState->setLoop( true );
         mAnimationState->setEnabled( true );
       } 
       else
       {
         // Tu później wstawimy kod obracjący robota
  	      //Vector3 src = mNode->getOrientation( ) * Vector3::UNIT_X;
         //Ogre::Quaternion quat = src.getRotationTo( mDirection );
         //mNode->rotate( quat );
         Vector3 src = mNode->getOrientation( ) * Vector3::UNIT_X;
         if ( (1.0f + src.dotProduct( mDirection )) < 0.0001f ) 
         {
          mNode->yaw( Degree(180) );
         }
         else
         {
          Ogre::Quaternion quat = src.getRotationTo( mDirection );
          mNode->rotate( quat );
         } // else
       }
      }
      else
      {
        mNode->translate( mDirection * move );
      } // else
    } // if

    mAnimationState->addTime( evt.timeSinceLastFrame );
    return ExampleFrameListener::frameStarted(evt);
  }
protected:
  Real mDistance;         // Dystans który pozostał do przesunięcia
  Vector3 mDirection;       // Kierunek ruchu
  Vector3 mDestination;      // Punkt docelowy

  AnimationState *mAnimationState; // Bieżący stan animacji jednostki

  Entity *mEntity;         // Jednostka którą animujemy
  SceneNode *mNode;        // Węzeł sceny tejże jednostki
  std::deque<Vector3> mWalkList;  // Lista zawierająca punkty ruchu

  Real mWalkSpeed;         // Szybkość poruszającej się jednostki
};

// Dziedziczymy ExampleApplication
class MyApp : public ExampleApplication
{
 protected:
 public:
  MyApp()
  {
  }

  ~MyApp() 
  {
  }
 protected:
  Entity *mEntity;        // Jednostka którą będziemy animować
  SceneNode *mNode;        // Węzeł sceny dla poruszającej się jednostki
  std::deque<Vector3> mWalkList; // Lista zawierająca punkty ruchu

  void createFrameListener(void)
  {
    mFrameListener= new MoveDemoListener(mWindow, mCamera, mNode, mEntity, mWalkList);
    mFrameListener->showDebugOverlay(true);
    mRoot->addFrameListener(mFrameListener);
  }

  /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication,
  * nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
  * Na początku tworzy ona pustą scenę.
  **/
  void createScene(void)
  {
    // Ustawianie domyślnego światła
    mSceneMgr->setAmbientLight( ColourValue( 1.0f, 1.0f, 1.0f ) );

    // Tworzenie jednostki
    mEntity = mSceneMgr->createEntity( "Robot", "robot.mesh" );

    // Tworzenie węzła sceny
    mNode = mSceneMgr->getRootSceneNode( )->
      createChildSceneNode( "RobotNode", Vector3( 0.0f, 0.0f, 25.0f ) );
    mNode->attachObject( mEntity );

    // Tworzenie listy punktów, po których ma się przesuwać robot
    mWalkList.push_back( Vector3( 550.0f, 0.0f, 50.0f ) );
    mWalkList.push_back( Vector3(-100.0f, 0.0f, -200.0f ) );

    // Tworzymy węzełki, dzięki którym możemy zobaczyć ruch
    Entity *ent;
    SceneNode *node;

    ent = mSceneMgr->createEntity( "Knot1", "knot.mesh" );
    node = mSceneMgr->getRootSceneNode( )->createChildSceneNode( "Knot1Node",
      Vector3( 0.0f, -10.0f, 25.0f ) );
    node->attachObject( ent );
    node->setScale( 0.1f, 0.1f, 0.1f );

    ent = mSceneMgr->createEntity( "Knot2", "knot.mesh" );
    node = mSceneMgr->getRootSceneNode( )->createChildSceneNode( "Knot2Node",
      Vector3( 550.0f, -10.0f, 50.0f ) );
    node->attachObject( ent );
    node->setScale( 0.1f, 0.1f, 0.1f );

    ent = mSceneMgr->createEntity( "Knot3", "knot.mesh" );
    node = mSceneMgr->getRootSceneNode( )->createChildSceneNode( "Knot3Node",
      Vector3(-100.0f, -10.0f,-200.0f ) );
    node->attachObject( ent );
    node->setScale( 0.1f, 0.1f, 0.1f );

    // Ustawiamy kamerę, żeby patrzyła na naszą pracę
    mCamera->setPosition( 90.0f, 280.0f, 535.0f );
    mCamera->pitch( Degree(-30.0f) );
    mCamera->yaw( Degree(-15.0f) );
  }
};

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zalezności od systemu operacyjnego */
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT )
#else
int main(int argc, char **argv)
#endif
{
 MyApp App;   // Tworzymy instancję naszej klasy
 try
 {
  App.go();    // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
  return 0;  // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
 }
 catch (Ogre::Exception& e) // Przechwytuje wyjątki (błędy)
 {
#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  // W zależności od systemu operacyjnego
  MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "Wyjątek!",
     MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
#else
  std::cerr <<"Wyjątek:\n";
  std::cerr <<e.getFullDescription().c_str() <<"\n";
#endif
  return 1;  // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
 }
}

#ifdef __cplusplus
}
#endif