OGRE/kody/MyApp5.ccp

#define OGRE_CHANGE1 ((1 << 16) | (1 << 8)) /* Przeznaczone do wykrywania wersji Ogre */

#include "Ogre.h"   /* Wszystkie nagłówki OGRE */
#include "ExampleApplication.h"

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zależności od systemu operacyjnego */
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include "windows.h"
#else
#include <iostream>
#endif

class TutorialFrameListener : public ExampleFrameListener, public MouseMotionListener, public MouseListener
{
public:
  TutorialFrameListener( RenderWindow* win, Camera* cam, SceneManager *sceneMgr )
    : ExampleFrameListener(win, cam, true, true)
  {
    // Wstawienie kamery i ustawienie managera sceny
    mCamNode = cam->getParentSceneNode( )->getParentSceneNode( );
    mSceneMgr = sceneMgr;

    // ustawienie szybkości obrotu i przesunięcia
    mRotate = 72;
    mMove = 250;

    // kontunujemy rendering
    mContinue = true;

    //mEventProcessor->addKeyListener( this );
    mEventProcessor->addMouseListener( this );
    mEventProcessor->addMouseMotionListener( this );

    mDirection = Vector3::ZERO;
  }

 // MouseDragged
 void mouseMoved(MouseEvent* e)
 {

 }
 void mouseDragged(MouseEvent* e)
 {
    //if ( e->getButtonID() & MouseEvent::BUTTON1_MASK )
    //{
      mCamNode->yaw( Degree(-e->getRelX( ) * mRotate) );
      mCamNode->getChild( 0 )->pitch( Degree(-e->getRelY() * mRotate) );
    //}
 }

 // MouseListener
 void mouseClicked(MouseEvent* e) { }
 void mouseEntered(MouseEvent* e) { }
 void mouseExited(MouseEvent* e) { }
 void mousePressed(MouseEvent* e)
 {
    if ( e->getButtonID() & MouseEvent::BUTTON0_MASK )
    {
      Light *light = mSceneMgr->getLight( "Light1" );
      light->setVisible( ! light->isVisible() );
    }
 }
 void mouseReleased(MouseEvent* e) { }

 // KeyListener
 virtual void keyPressed(KeyEvent* e) 
 {
  switch ( e->getKey( ) )
  {
   case KC_ESCAPE:
     mContinue = false;
     break;
   case KC_1:
      mCamera->getParentSceneNode()->detachObject( mCamera );
      mCamNode = mSceneMgr->getSceneNode( "CamNode1" );
      mSceneMgr->getSceneNode( "PitchNode1" )->attachObject( mCamera );
      break;

   case KC_2:
      mCamera->getParentSceneNode()->detachObject( mCamera );
      mCamNode = mSceneMgr->getSceneNode( "CamNode2" );
      mSceneMgr->getSceneNode( "PitchNode2" )->attachObject( mCamera );
      break;
   case KC_UP:
   case KC_W:
     mDirection.z -= mMove;
     break;

   case KC_DOWN:
   case KC_S:
     mDirection.z += mMove;
     break;

   case KC_LEFT:
   case KC_A:
     mDirection.x -= mMove;
     break;

   case KC_RIGHT:
   case KC_D:
     mDirection.x += mMove;
     break;

   case KC_PGDOWN:
   case KC_E:
     mDirection.y -= mMove;
     break;

   case KC_PGUP:
   case KC_Q:
     mDirection.y += mMove;
     break;
  }
 }

 virtual void keyReleased(KeyEvent* e)
 {
  switch ( e->getKey( ) )
  {
   case KC_UP:
   case KC_W:
     mDirection.z += mMove;
     break;

   case KC_DOWN:
   case KC_S:
     mDirection.z -= mMove;
     break;

   case KC_LEFT:
   case KC_A:
     mDirection.x += mMove;
     break;

   case KC_RIGHT:
   case KC_D:
     mDirection.x -= mMove;
     break;

   case KC_PGDOWN:
   case KC_E:
     mDirection.y += mMove;
     break;

   case KC_PGUP:
   case KC_Q:
     mDirection.y -= mMove;
     break;
   } // switch
  }

 bool frameStarted(const FrameEvent &evt)
 {
   mCamNode->translate( mCamNode->getOrientation() * mDirection * evt.timeSinceLastFrame );
   return mContinue;
 }

protected:
  Real mRotate;     // The rotate constant
  Real mMove;      // The movement constant

  SceneManager *mSceneMgr;  // The current SceneManager
  SceneNode *mCamNode;  // The SceneNode the camera is currently attached to

  bool mContinue;    // Whether to continue rendering or not
  Vector3 mDirection;   // Value to move in the correct direction

  enum DirectionCodes
  {
    X = 0,
    Y = 1,
    Z = 2
  };
};

// Dziedziczymy ExampleApplication
class MyApp : public ExampleApplication
{
 protected:
 public:
  MyApp()
  {
  }

  ~MyApp() 
  {
  }
 protected:
  void createCamera(void)
  {
    // create camera, but leave at default position
    mCamera = mSceneMgr->createCamera("PlayerCam"); 
    mCamera->setNearClipDistance(5);
  }

  void createFrameListener(void)
  {
    // Create the FrameListener
    mFrameListener = new TutorialFrameListener(mWindow, mCamera, mSceneMgr);
    mRoot->addFrameListener(mFrameListener);

    // Show the frame stats overlay
    mFrameListener->showDebugOverlay(true);
  }

  /** createScene jest funkcją czysto wirtualną w ExampleApplication,
  * nadpisujemy ją, aby nic nie robiła.
  * Na początku tworzy ona pustą scenę.
  **/
  void createScene(void)
  {
    mSceneMgr->setAmbientLight( ColourValue( 0.25, 0.25, 0.25 ) );

    // add the ninja
    Entity *ent = mSceneMgr->createEntity( "Ninja", "ninja.mesh" );
    SceneNode *node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode( "NinjaNode" );
    node->attachObject( ent );

    // create the light
    Light *light = mSceneMgr->createLight( "Light1" );
    light->setType( Light::LT_POINT );
    light->setPosition( Vector3(250, 150, 250) );
    light->setDiffuseColour( ColourValue::White );
    light->setSpecularColour( ColourValue::White );

    // Create the scene node
    node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode( "CamNode1", Vector3( -400, 200, 400 ) );

    // Make it look towards the ninja
    node->yaw( Degree(-45) );

    // Create the pitch node
    node = node->createChildSceneNode( "PitchNode1" );
    node->attachObject( mCamera );

    // create the second camera node/pitch node
    node = mSceneMgr->getRootSceneNode()->createChildSceneNode( "CamNode2", Vector3( 0, 200, 400 ) );
    node = node->createChildSceneNode( "PitchNode2" );
  }
};

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  /* W zalezności od systemu operacyjnego */
INT WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR strCmdLine, INT )
#else
int main(int argc, char **argv)
#endif
{
 MyApp App;   // Tworzymy instancję naszej klasy
 try
 {
  App.go();    // ExampleApplication dostarcza metodę go, która rozpoczyna rendering
  return 0;  // Zwraca 0 w przypadku powodzenia
 }
 catch (Ogre::Exception& e) // Przechwytuje wyjątki (błędy)
 {
#if OGRE_PLATFORM == OGRE_PLATFORM_WIN32  // W zależności od systemu operacyjnego
  MessageBox( NULL, e.getFullDescription().c_str(), "Wyjątek!",
     MB_OK | MB_ICONERROR | MB_TASKMODAL);
#else
  std::cerr <<"Wyjątek:\n";
  std::cerr <<e.getFullDescription().c_str() <<"\n";
#endif
  return 1;  // Zwrócenie liczby różnej od zera oznacza niepowodzenie
 }
}

#ifdef __cplusplus
}
#endif