Program Płatnik to darmowy program do obsługi (wypełniania i wysyłania) deklaracji ZUS. Celem programu "Płatnik" jest ułatwienie płatnikom współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów ubezpieczeniowych, które następnie w formie papierowej mogą być dostarczone do ZUS Dostępny jest bezpłatnie. Można go uzyskać ze strony ZUS-u lub bezpośrednio w oddziale.

ZUS zlecił wykonanie programu firmie PROKOM Software S.A., w wyniku czego użytkownicy uzyskali dostęp wyłącznie do programu w wersji wykonywalnej. Kod źródłowy programu nie jest publicznie dostępny. Ponadto ani ZUS ani PROKOM Software S.A. nie udzielają informacji na temat używanych w programie algorytmów zapewniających komunikację elektroniczną z systemami komputerowymi ZUS, co umożliwiłoby konstruowanie oprogramowania alternatywnego np. z otwartym kodem źródłowym. Pomijając fakt, że wykonano program pod konkretny system operacyjny, który użytkownicy muszą zakupić, utajnienie kodu źródłowego w praktyce uniemożliwia określenie, co program naprawdę robi. Użytkownicy narażeni są na wszelkie, niekoniecznie pożądane dla nich skutki działania programu.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o zmianie systemu ubezpieczeń społecznych, nałożyła na płatników obowiązek przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS drogą elektroniczną dla firm zatrudniających powyżej 5 osób. W tym celu został też stworzony bezpłatny program dla płatników składek "Płatnik". Jednostki terenowe ZUS przyjmują tylko wypełnione oryginalne formularze lub wydruki z aktualnego programu "Płatnik".

Na podanych powyżej stronie dostępna jest zawsze aktualna wersja programu do pobrania.

Instalacja i ustawienia

edytuj

Skąd uzyskać program Płatnik

edytuj

Program Płatnik jest programem darmowym. Jego pełną wersję można otrzymać we właściwym dla siedziby płatnika składek oddziale/inspektoracie/punkcie obsługi klientów ZUS lub pobrać bezpłatnie ze stron:

Bazy danych

edytuj

Program posiada możliwość pracy z dwoma różnymi typami baz danych:

 • MSSQL
 • MS Access

Pierwszy typ instalacji wymaga zainstalowania uprzednio serwera MSSQL. Oprogramowanie serwera MSSQL jest dostępne za darmo (między innymi na płytce instalacyjnej programu Płatnik) w postaci pakietu MSDE - z ograniczeniem do 5 równoczesnych połączeń. Faktycznie możliwa jest praca więcej niż 5 użytkowników naraz - w testach praca 8 równoczesnych użytkowników nie spowodowało znaczącego spadku wydajności - natomiast należy się liczyć z nieco wolniejszą pracą programu. Powyżej tej liczby trzeba stosować pełną wersję płatnego serwera MSSQL. Jeżeli użytkownik posiada już licencję na serwer MSSQL, nie ma przeszkód, by bazę Płatnika założyć na posiadanym serwerze.

Instalację opartą o bazę MSSQL zaleca się w przypadku dużej liczby dokumentów przesyłanych do ZUS (od około 100 miesięcznie) oraz w przypadku, gdy jest konieczność korzystania z programu Płatnik na więcej niż jednym stanowisku. W takim przypadku baza MS SQL zapewnia współdzielenie zasobów, czyli mówiąc prosto każde stanowisko korzysta z tego samego zestawu danych i dokumentów. Praca na bazie MSSQL jest także bezpieczniejsza ze względu na lepsze przystosowanie tego systemu bazodanowego do pracy sieciowej oraz wyższą wydajność.

Ścieżka do bazy danych

edytuj

Włączamy kreator połączenia z bazą danych i wybieramy opcje Wskaż istniejącą bazę danych i w następnym kroku wybieramy bazę danych, z której chcemy korzystać po instalacji.
W przypadku bazy MSSQL będzie to wskazanie na odpowiedni serwer bazodanowy.
W przypadku bazy MS Access będzie to wskazanie na odpowiedni plik z rozszerzeniem MDB.

Hasła w programie płatnik

edytuj

W czasie instalacji programu podawane są 2 różne hasła.

Hasło do bazy danych

edytuj

Pierwsze hasło jest zabezpieczeniem pliku bazy danych. Hasło to jest zapisane w rejestrze Windows w kluczu "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\7.02.001\Baza\Jet OLEDB:Database Password", hasło to jest zakodowane dla przykładu hasło 'haslotest' ma postać 'lzpovzyswnx{psmqyz'. Pomocna w odkodowaniu takiego hasła może być strona http://platnik.fork.pl/. W przypadku utraty hasła do bazy danych można posłużyć jednym z wielu narzędzi do usuwania haseł z baz danych Access dostępnych w sieci. Częstym problemem po przywróceniu bazy z płyty cd może być zaznaczony atrybut tylko do odczyty który należy usunąć.

Hasło użytkownika

edytuj

Przy instalacji podajemy parametry (dane) i hasło użytkownika. Są to dane domyślne administratora programu. Przy pierwszym logowaniu w oknie logowania pojawia się nazwa użytkownika: ADMINISTRATOR. Podane przy instalacji hasło służy do logowania do tego konta (ADMINISTRATOR). Hasło Administratora również jest przechowywane w rejestrze Windows w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\7.02.001\Admin\AdmXX gdzie XX to kolejny numer. Przy czym najnowsze hasło posiada najwyższą wartość XX. Hasła te są zakodowane w ten sam sposób jak hasło do bazy danych. W przypadku zgubienia tego hasła można w klucz z aktualnym hasłem wkleić 'lzpovzyswnx{psmqyz' i zalogować się przy pomocy hasła 'haslotest'. Innym rozwiązaniem może być skorzystanie z strony http://platnik.fork.pl/ i zdekodowanie zapisanego hasła. Hasła użytkowników jak i Administratora wymagają okresowej zmiany, domyślnie jest to 30 dni. Informacja o czasie ważności hasła znajduje się w kluczu "HKLM\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\7.02.001\Parametry\LimitHasła". Wartość tą można zmienić na dowolną.

Generowanie klucza prywatnego (Cała procedura generowania kluczy jest już nieaktualna od 1.08.2008)

edytuj

Rejestracja certyfikatu i klucza publicznego (W01)

edytuj
 • Jeśli płatnik nie posiada skrzynki pocztowej e-mail, to powinien ją założyć.
 • Wypełnić dane płatnika w aplikacji Płatnik.

Uwaga: Jeżeli data rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wcześniejsza niż 01.12.1998 rok, należy wpisać umowną datę 31.12.1998. Uwaga: W pole jednostki ZUS musi być wpisane: RP_1_OOP.

Generowanie wniosku W01

edytuj

Należy uruchomić aplikację Płatnik 7.02.01 i przejść na zakładkę "Przekaz elektroniczny/Wiadomości".

Wniosek (W01) o wydanie certyfikatu do PR jest generowany przez płatnika w momencie podjęcia przez niego decyzji o elektronicznej formie wymiany danych z ZUS.

Aby utworzyć wniosek o wydanie certyfikatu (W01 do PR):

1) Włóż sformatowaną dyskietkę do napędu A:.

2) W widoku Wiadomości z menu Program wybierz polecenie Nowy/Wydanie certyfikatu W01 do PR.

Polecenie Wydanie certyfikatu/W01 do PR znajduje się również w menu podręcznym, wyświetlającym się po kliknięciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Wiadomości oraz jako przycisk na pasku narzędzi.

3) W oknie Wniosek o wydanie certyfikatu (W01 do PR) przechodząc pomiędzy kolejnymi zakładkami sprawdź poprawność danych i uzupełnij je.

4) W oknie Wniosek o wydanie certyfikatu (W01 do PR) z menu Wiadomość wybierz polecenie Zapisz i zamknij.

Polecenie Zapisz i zamknij dostępne jest również jako przycisk na pasku narzędzi w oknie Wniosek o wydanie certyfikatu (W01 do PR).

W oknie Podaj Hasło wpisz dwukrotnie to samo hasło dostępu do klucza prywatnego zapisanego na dyskietce, za każdym razem klikając przycisk OK. Zapamiętaj to hasło. W oknie Zapisz jako wybierz miejsce, w którym zostanie zapisany utworzony wniosek oraz podaj nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz. W każdym kroku kliknięcie przycisku Anuluj oznacza rezygnację z utworzenia wniosku W01.

Po prawidłowym zakończeniu procedury na dyskietce zapisany jest klucz prywatny płatnika. We wskazanym katalogu znajduje się plik z wnioskiem o wydanie certyfikatu, a na ekranie wyświetlany jest komunikat informujący o zakończeniu procedury tworzenia wniosku. Wniosek zapisywany jest również do bazy danych i figuruje na liście wiadomości.

UWAGA: Klucz jak sama nazwa mówi jest prywatny i nie składa się go do ZUS-u. Do placówki ZUS dostarczamy wniosek W01 zapisany na dyskietce.

Rejestracja w ZUS

edytuj

Rejestrację w ZUS i składanie wniosku W1 dokonujemy osobiście. Nie można tego zrobić drogą elektroniczną.

 • Zarejestrować się w punkcie rejestracji ZUS - osobiście:
  • dostarczyć dyskietkę z wnioskiem W1 do punktu rejestracji (dyskietkę nr 2),
  • przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość firmy i osoby zgłaszającej się z wnioskiem,
  • odebrać potwierdzenie w formie papierowej oraz elektronicznej na dostarczonej dyskietce (W19).

Zarejestrowanie potwierdzenia W19 w programie Płatnik

edytuj
 • skopiować potwierdzenie z PR z dyskietki na dysk twardy do wybranego katalogu i nadać nazwę plikowi, np. W19
 • otworzyć program Płatnik i z prawego menu wybrać pozycję Przekaz Elektroniczny
 • przejść do pozycji Wiadomość, nacisnąć prawy klawisz myszki i z menu kontekstowego wybrać wybrać opcję Rejestruj
 • włożyć dyskietkę z kluczem prywatnym (dyskietka nr 1) do stacji dysków
 • wskazać na dysku plik z zapisanym wcześniej potwierdzeniem W19.wxx i nacisnąć Otwórz
 • wybrać potwierdzenie W19 (odznaczyć klikając myszką), na podstawie którego zostanie utworzony wniosek W02
 • w menu Wiadomość wybrać Twórz do CA, a następnie Wydanie certyfikatu (W02),
 • podać nazwę pliku oraz miejsce na dysku twardym do zapisania wniosku W02, np. Moje Dokuenty/zus/ w02.wxx
 • umieścić dyskietkę ze swoim kluczem prywatnym (nr 1) w stacji dysków
 • podać (dwukrotnie) hasło do swojego klucza prywatnego

Uzyskanie certyfikatu

edytuj

Płatnik musi przejść procedurę wydania certyfikatu, gdy:

 • chce rozpocząć wymianę dokumentów elektronicznych z ZUS
 • certyfikat, którym posługiwał się do tej pory, został unieważniony

Okres, na jaki wydawane są certyfikaty, zależny jest od polityki certyfikacji Centrum Certyfikacji Unizeto Certum i obecnie wynosi on 365 dni. Okres ważności certyfikatu rozpoczyna się w chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku o certyfikat przez Centrum Certyfikacji. Okres ważności klucza prywatnego związanego z certyfikatem kończy się 14 dni wcześniej niż okres ważności tego certyfikatu.

Centrum Certyfikacji zawsze odrzuca wniosek o wydanie certyfikatu w razie stwierdzenia faktu posiadania przez płatnika innego, ważnego certyfikatu dla tych samych danych.

Wniosek o wydanie certyfikatu (W41 lub W02) powinien zostać złożony w Centrum Certyfikacji w ciągu 14 dni od utworzenia wniosku W01.

Odnowienie certyfikatu

edytuj

Odnowienie certyfikatu jest konieczne w dwóch przypadkach. Upływa termin ważności certyfikatu lub certyfikat jest już przeterminowany (nowy okres). O konieczności odnowienia certyfikatu Program przypomina wielokrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni ważności aktualnego certyfikatu. Drugi przypadek: zmiana danych identyfikacyjnych płatnika, znajdujących się w certyfikacie (modyfikacja danych).

Do przeprowadzenia procedury odnowienia certyfikatu będą potrzebne:

 • decyzja NIP oraz zaświadczenie REGON
 • dowód osobisty
 • potwierdzenie dostarczenia wniosku z poprzedniego roku (opcjonalnie)
 • dwie dyskietki

Aby odnowić certyfikat, należy wygenerować wniosek W03. W menu Widok / Przekaz Elektroniczny / Certyfikaty należy odnaleźć aktualny certyfikat, kliknąć go prawym klawiszem myszy i w oknie dialogowym Wniosek o odnowienie certyfikatu (W03 do PR) wybrać opcję Nowy okres. Następnie uzupełnić wolne pola: zwykle dowód osobisty i adres e-mail i z menu Wiadomość wybrać polecenie Zapisz i zamknij.
Następnie należy włożyć dyskietkę przeznaczoną dla klucza prywatnego (privkey.pem), podać dwa razy to samo hasło dla klucza. Zapisać na dysk wygenerowany wniosek W03.wxx, który następnie należy przekopiować na dyskietkę i zabrać do Punktu Rejestracyjnego, zwykle w najbliższym Inspektoracie ZUS.
W Punkcie Rejestracyjnym pracownik ZUS zweryfikuje nasze dane (NIP, REGON, dowód osobisty), dla wygody wprowadzi dane z ubiegłorocznego potwierdzenia dostarczenia wniosku i wygeneruje decyzję o odnowieniu certyfikatu (plik W53.wxx). Plik ten jeśli poczekamy chwilę zostanie nam wgrany na dyskietkę, mimo to jednocześnie będzie wysłany w e-mailu na adres wprowadzony we wniosku W03.
Po powrocie z PR w Płatniku w menu Przekaz Elektroniczny / Wiadomości należy wybrać polecenie Rejestruj wiadomość / Z pliku. Decyzja zostanie zarejestrowana w programie, jeżeli jest pozytywna na liście certyfikatów pojawi się odnowiony certyfikat

Obsługa

edytuj

Program zawiera 2 zestawy menu: górne oraz boczne.

edytuj
edytuj
 • 1. Ubezpieczeni - rejestr ubezpieczonych.
 • 2. Dokumenty - wprowadzanie i edycja dokumentów. Każdy z wprowadzanych dokumentów odpowiada wersji papierowej formularzy ZUS.
  • Dokumenty wprowadzone - dokumenty wprowadzone do systemu czekające na dodanie do paczki i wysłanie. Możliwa edycja dokumentów.
  • Dokumenty wysłane - dokumenty wysłane do ZUS w paczce. Brak możliwości edycji - tylko podgląd.
  • Wszystkie dokumenty
  • Typy dokumentów - widok na dokumenty wprowadzone i wysłane filtrowany według typu dokumentu (formularza ZUS).
  • Dokumenty płatnicze
  • Informacje ZUS IWA - formularz dla płatników, który każdego miesiąca składali informację, o tym że przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie muszą go przesyłać ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe. Informacja przekazywana rocznie. Formularze te wypełniamy zgodnie z instrukcją ZUS: http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad17.pdf.
  • ZUS ZSWA
 • 3. Zestawy - tak zwane paczki dokumentów przekazywanych do ZUS.
  • Zestawy wprowadzone - zestawy dokumentów czekające na wysłanie. Każdy zestaw przed wysłaniem musi być zweryfikowany (funkcja dostępna jako ikona w górnym pasku narzędziowym).
  • Zestawy wysłane - zestawy dokumentów wysłane do ZUS w formie elektronicznej, a także zestawy wysłane na drukarkę (opcja wykorzystywana przez płatników nie posiadających certyfikatów lub w sytuacji, gdy dokument musi być złożony w postaci papierowej).
 • 4. Przekaz elektroniczny
  • Przesyłki zarejestrowane
  • Przesyłki pobrane
  • Certyfikaty - certyfikaty odbiorców komunikatów płatnika (ZUS oraz Centra Certyfikacji), niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych drogą elektroniczną do ZUS. Wymagane jest cykliczne odnawianie certyfikatów.
  • Listy CRL - listy certyfikatów unieważnionych lub zawieszonych wydawanych przez Centra Certyfikacji. Listy te publikowane są cyklicznie. Listy CRL zwiększają bezpieczeństwo wymiany elektronicznej między płatnikami a ZUS. Lista CRL ma zapobiegać sytuacjom, w których strony komunikacji będą posługiwały się nieważnymi certyfikatami co uniemożliwi zarejestrowanie dokumentów w ZUS.
  • Wiadomości
  • Potwierdzenia historyczne
 • 5. Informacje z ZUS
  • Wyciągi z CRU - dane z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
  • Komunikaty z ZUS
 • 6. Administracja
  • Użytkownicy
  • Dziennik operacji
  • Archiwum dziennika operacji

Administracja

edytuj

Wprowadzanie płatnika

edytuj

Symbol płatnika - nazwa identyfikująca płatnika w programie. Jest to symbol wewnętrzny, który pokazuje się jedynie na pasku tytułu programu, na liście w Rejestrze płatników oraz jako nazwa folderu zawierającego raporty RMUA, raporty z importu i łączenia kartotek ubezpieczonych. Symbol płatnika nie jest umieszczany w dokumentach ubezpieczeniowych jako nazwa płatnika, stanowi on tylko informację dla użytkownika programu. Nazwa jego wobec tego może być dowolna i nie związana z danymi firmy wprowadzanej.

UWAGA: Zalecane jest wprowadzanie symbolu płatnika bez polskich znaków. Polskie znaki mogą powodować błędy przy wysyłaniu paczek.

Zmiana stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

edytuj

Przejść do REJESTR PŁATNIKÓW, podświetlić płatnika, OTWORZYĆ do edycji, a następnie w zakładce INNE DANE należy dodać odpowiednią stawkę składki.

Zmiana hasła do klucza prywatnego

edytuj

Z menu górnego wybrać pozycję PRZEKAZ, a następnie ZMIEŃ HASŁO DO KLUCZA PRYWATNEGO.

UWAGA: Zalecane jest wprowadzanie hasła bez polskich znaków. Polskie znaki mogą powodować błędy programu, np.: Błąd integralności otrzymywanych danych.

Znane problemy

edytuj
Uwaga poniższe opisy rozwiązań sugerują ingerencję w rejestr systemu Windows, co przy nieumiejętnym użyciu spowodować może nieodwracalne szkody dla twojego komputera. Edytując rejestr robisz to na własną odpowiedzialność.

1. Zawieszanie się programu po wykonaniu importu dokumentów w systemie Windows 98.

Wersja programu 6.02.001, 6.03.001

Problem jest związany z obecnością pakietu MDAC w wersji 2.8

Aby odinstalować pakiet MDAC 2.8 PL zainstalowany przez program Płatnik 6.02.001 należy:

1. Przygotować plik mdac_typ.exe pakietu MDAC 2.8 PL np. pobrać ze strony

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c

2. Uruchomić ten plik poprzez wpisanie z linii zleceń mdac_typ.exe /C:"dasetup.exe /U" dodając jeśli potrzeba na początku ścieżkę do tego pliku np. c:\mdac_typ.exe /C:"dasetup.exe /U" (proszę pamiętać o spacji przed znakiem "/") 3. Zostanie odinstalowany z systemu pakiet MDAC 2.8 PL i przywrócony poprzednio istniejący (najczęściej MDAC 2.7 lub 2.7 SP1).

4. W przypadku, gdy w systemie operacyjnym będzie wersja pakietu MDAC niższa niż 2.7 (można to sprawdzić programem ComponentChecker - opcja Perform analysis of your machine) należy zainstalować pakiet MDAC 2.7 SP1 PL

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=9ad000f2-cae7-493d-b0f3-ae36c570ade8

UWAGA: Ponowna instalacją programu Płatnik z dużego (pełnego) programu instalacyjnego zainstaluje ponownie pakiet MDAC 2.8 PL.

2. Zapomniane hasło do bazy - Odzyskiwanie hasła do bazy

Znajduje się w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\wersja programu\Baza\Jet OLEDB:Database Password (nowe :HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Asseco Poland SA\PBatnik\..)

Hasło znajdujące się tam jest w formie zaszyfrowanej. Hasło niezaszyfrowane można uzyskać na stronie http://platnik.fork.pl/index.php.

3. Zapomniane hasło do programu - Odzyskiwanie hasła do programu płatnik

Należy wejść programem regedit do edycji rejestru - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PR­OKOM Software SA\Płatnik\[wersja platnika np. 6.01.001]\Admin (nowe :HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Asseco Poland SA\PBatnik\..) i odczytać wartość ciągu ADM4. Odczytaną wartość należy skopiować do programu Koala Płatnik (do pobrania ze strony http://koala.pl/Index2.php?page=Download&lang=pl) i użyć funkcji DECODE. Otrzymany w ten sposób ciąg znaków stanowi bieżące hasło do programu.

W przypadku braku ciągu we wpisie ADM4 należy taki wpis utworzyć i wpisać tam zakodowane [ENCODE] dowolne wybrane hasło do programu.

2. Do dekodowania hasła można użyć również programu Płatnik hasło ze strony http://www.mariano.is.net.pl/mariano/index.php?go=platnik lub programu PassRec ze strony http://hcm.nazwa.pl/index.php?id=progs&num=3.

3. Można też zainstalować "świeżą" wersję płatnika na innym komputerze, w takcie instalacji zostanie nadane nowe hasło, wejść do programu regedit i wyeksportować gałąź "admin", a następnie zaimportować ją na komputerze, gdzie zostało utracone hasło (może jest to rozwiązanie mało eleganckie, ale nie wymaga dostępu do jakiegoś ekstra oprogramowania).


Dobrze jest wyeksportować całą gałąź dotyczącą bazy i haseł użytkowników dzięki czemu można ją łatwo odzyskać i/lub wykorzystać do przenoszenia programu na inny komputer.


4. Program wyświetla komunikat ... is not valid date

Należy wejść programem regedit do edycji rejestru - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PR­OKOM Software SA\Płatnik\[wersja platnika np. 6.01.001]\Admin (nowe :HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Asseco Poland SA\PBatnik\..) i ustawić wartość ADM1 na aktualną datę. Data musi być w formacie zakodowanym (DD-MM-RRRR). Zakodować można ją poprzez stronę: http://platnik.fork.pl/index.php.

5. problemem z dostępem do bazy danych MS Access w programie Płatnik

Rozwiązanie polega na odinstalowaniu pakiet MDAC 2.8, instalowanego przez program Płatnik i przywrócenie starszej wersji lub jeśli jest nowsza to aktualizacja MDAC do nowej wersji ewentualnie użyć narzędzi do naprawy MDAC.

Aby pobrać nową wersję, należy sprawdzić jej dostępność na stronie: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=78cac895-efc2-4f8e-a9e0-3a1afbd5922e&DisplayLang=pl

Aby pobrać narzędzia do naprawy MDAC, należy przejść na jedną ze stron:

Aby odinstalować pakiet MDAC 2.8 PL zainstalowany przez program Płatnik 6.02.001 należy:

 • Przygotować plik mdac_typ.exe pakietu MDAC 2.8 PL np. pobrać ze strony

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c

 • Uruchomić ten plik poprzez wpisanie z wierszu poleceń lub oknie Uruchom z Menu start: mdac_typ.exe /C:"dasetup.exe /U" dodając jeśli potrzeba na początku ścieżkę do tego pliku np. c:mdac_typ.exe /C:"dasetup.exe /U"
 • Wybrać deinstalację / usuwanie programu. Zostanie odinstalowany z systemu pakiet MDAC 2.8 PL i przywrócony poprzednio istniejący (najczęściej MDAC 2.7 lub 2.7 SP1)
 • W przypadku, gdy w systemie operacyjnym będzie wersja pakietu MDAC niższa niż 2.7 (można to sprawdzić programem ComponentChecker - opcja Perform analysis of your machine) wówczas należy zainstalować pakiet MDAC 2.7 SP1 PL (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=9ad000f2-cae7-493d-b0f3-ae36c570ade8)

UWAGA: Ponowna instalacja programu Płatnik z dużego (pełnego) programu instalacyjnego zainstaluje ponownie pakiet MDAC 2.8 PL.

6. Praca z programem płatnik bez stacji dyskietek

 • Praca z certyfikatem zapisanym na dysku twardym

1. Ścieżka do klucza umieszczona jest w pliku teletransmisja.dll. Aby zmienić domyślną wartość, można użyć edytora szesnastkowego lub darmowego programu PrivKey dostępnego na stronie http://hcm.nazwa.pl/index.php?id=progs&num=2.

2. Uruchamiamy wiersz poleceń wpisując w oknie Uruchom komendę CMD.

Należy wpisać w wierszu poleceń lub w oknie Uruchom z Menu start komendę - subst a: c:\folder - gdzie folder to nazwa katalogu na dysku twardym gdzie zapisaliśmy pliki zawierające certyfikat z kluczem. Po tej operacji program Płatnik pobiera certyfikat i klucz ze wskazanego folderu zamiast ze dyskietki umieszczonej w stacji dyskietek.

 • Praca z certyfikatem zapisanym na nośniku podłączonym do USB (Pendrive, karta pamięci)

Zmieniamy domyślne przypisane litery dysku A: w systemie na wskazany port USB.

7. Wyłączenie opcji wymuszania zmiany hasła co 30 dni 1. Zmienić datę w komputerze (na np. kilka lat do przodu) i zmienić hasło, po czym ponownie zmienić datę systemową na prawidłową. 2. Zmiana parametru ilość dni ważności hasła zapisanych w rejestrze systemowym:

 • Uruchomić program edycji rejestru.
 • Odnaleźć klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> PROKOM Software SA -> Płatnik X.XX.XXX -> PARAMETRY -> LIMITHASŁA (lub HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Asseco Poland SA\PBatnik\X.XX.XXX\PARAMETRY -> LIMITHASŁA).
 • Zmienić wartość ciągu 30 na 9999.

3. Do zmiany okresu ważności hasła można również wykorzystać darmowy program PassSet dostępny na stronie http://hcm.nazwa.pl/index.php.

8. Położenie bazy danych i katalogów roboczych w viście i win7

W viście i win7 zostało zmienione domyślne położenie położenie bazy danych i katalogów roboczych, co może być źródłem problemów gdyż jest to ukryty katalog c:\ProgramData\PROKOM... (lub Asseco ...)

Aby uzyskać dostęp do tego katalogu należy albo wpisać pełny adres albo "odznaczyć" ukrywanie folderów w opcjach ustawień folderów.

Pomocne programy i dodatki

edytuj

Program do generowania listy płac na podstawie danych z programu płatnik: http://turboplace.vgh.pl/