PHP/Instalacja/Apache

Instalacja Apache HTTP Server edytuj

Aby wygodnie testować skrypty PHP i generowane przez nie witryny internetowe, należy postawić na własnym komputerze prywatny, testowy serwer WWW.

Najpopularniejszym wykorzystywanym w Internecie serwerem WWW jest program o otwartych źródłach Apache HTTP Server rozwijany przez Apache Foundation. Zarówno dokumentację, jak i pakiety instalacyjne można znaleźć pod adresem httpd.apache.org.

Moduł ten opisuje, jak zainstalować Apache na różnych systemach operacyjnych. Możemy również skorzystać z pakietu XAMPP, który zainstaluje Apache wraz z potrzebnymi nam serwerem MySQL oraz interpreterem PHP.

Instalacja w systemach Unix/Linux edytuj

Kompilacja ze źródeł edytuj

Wydajemy polecenia w konsoli: su [enter], hasło administratora

Przechodzimy do katalogu z kodem źródłowym

./configure
make
make install

Pakiety edytuj

Serwer Apache oraz inne niezbędne programy można także zainstalować z pakietów dołączonych do Twojej dystrybucji Linuksa, jednak z powodu ich różnorodności nie będziemy w tym podręczniku omawiać szczegółowo instalacji na każdym z nich. Podajemy jedynie ogólne wskazówki, jak przystosować pakiet do uruchamiania przykładów z podręcznika. Bardzo prawdopodobne, że na stronie internetowej twojej dystrybucji znajduje się artykuł opisujący dokładnie instalację zestawu Apache + PHP, dlatego tam też odsyłamy po szczegóły.

Aby zainstalować serwer Apache z pakietu, upewnij się, że twoja dystrybucja go zawiera (pamiętaj, aby wybrać wersję 2.x), a następnie postępuj zgodnie z instrukcją instalacji dla twojego menedżera pakietów. Przeważnie pakiet automatycznie konfiguruje też serwer do pracy. Pliki konfiguracyjne odnajdziesz najczęściej w katalogu /etc/apache, natomiast strony WWW można otwierać z /var/www. Zmienimy sobie ten ostatni katalog tak, aby każdy użytkownik systemu miał na swoim koncie katalog www.

  1. Otwórz plik httpd.conf w katalogu /etc/apache lub, jeśli nie ma w nim za dużo treści, plik apache2.conf w tym samym katalogu
  2. Znajdź dyrektywę UserDir i ustaw ją na /home/*/www
  3. Poniżej znajduje się znacznik <Directory> - ustaw w nim identyczną ścieżkę (konfiguracja katalogu kont)

W ten sposób, jeżeli w swoim katalogu domowym utworzysz katalog WWW, a w nim katalogi dla użytkowników, będziesz mieć do nich dostęp poprzez adres http://localhost/~nazwa_uzytkownika/ (np. folder /home/test/www oraz dostęp przez localhost/~test)

Możesz teraz uruchomić serwer Apache poprzez skrypt startowy demona znajdujący się wraz z innymi (np. w katalogu /etc/rc.d/ albo /etc/init.d/ w zależności od dystrybucji). Pamiętaj, że jest to na razie tylko serwer, do którego wciąż musimy podpiąć PHP. Zajmiemy się tym w następnym rozdziale.

Instalacja w systemach Windows edytuj

Pobieramy ze strony httpd.apache.org najnowszą wersję instalacyjną (MSI Installer) dla systemu Windows. Uruchamiamy instalator i po trzech kliknięciach "Next" pojawia się formularz, w którym wpisujemy następujące dane:

Network Domain localhost
Server Name localhost
Administator's Email Address admin@localhost

Zaznaczanie opcji for all users jest niekonieczne, ponieważ stawiamy serwer testowy na prywatnym komputerze. Jeżeli jest on podłączony do sieci lokalnej, jest to nawet niewskazane, ponieważ później zainstalujemy obsługiwany z przeglądarki menedżer baz danych, który ktoś mógłby wykorzystać do zniszczenia nam projektów.

Na następnym ekranie zaznaczamy opcję "Typical" i jako miejsce, do którego ma być zainstalowany serwer, wybieramy D:\Serwer. Instalator automatycznie utworzy tam katalog Apache2 i skopiuje wszystkie pliki.

Teraz serwer musimy przystosować do pracy i skonfigurować. Choć instalator utworzył nam już katalog D:\Serwer\Apache2\htdocs, z którego domyślnie odczytywane są strony, nie jest najlepszym rozwiązaniem umieszczać tam wszystkich naszych dokumentów. Pozostawimy go tylko w celu późniejszego zainstalowania w nim różnych menedżerów serwera (np. do zarządzania bazą danych) obsługiwanych z poziomu przeglądarki. Dla naszych własnych plików utworzymy katalog D:\Serwer\www.

Otwórz teraz plik konfiguracyjny serwera: D:\Serwer\Apache2\conf\httpd.conf lub też "D:\Serwer\Apache2\conf\default\httpd.conf". Odnajdź w nim następujące dyrektywy i przypisz im wartości:

Listen 127.0.0.1:80
ServerName localhost
DirectoryIndex index.html index.php index.php5
UserDir "D:/Serwer/www"
DocumentRoot "D:/Serwer/www"

Należy tu również pamiętać, że zmieniając DocumentRoot, trzeba dokonać zmian również około 20 linijek poniżej. Nakazuje to następujący komentarz : "# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to".

UWAGA: W niektórych wersjach apache dyrektywa UserDir ma oddzielny plik. Znajduje się on w "D:\Serwer\conf\extra\httpd-userdir.conf" . Należy wtedy odkomentować linijkę # Include conf/extra/httpd-userdir.conf (tzn. usunąć znak #), jak również linijkę "# LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so"

Pod dyrektywą UserDir dodaj jeszcze poniższy blok:

 <Directory "D:/Serwer/www">
   AllowOverride All
   Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec ExecCGI
   Order allow,deny
   Allow from all
 </Directory>

Jego zadaniem jest powiadomienie serwera, jakie akcje są dozwolone wewnątrz tego katalogu.

Po instalacji i uruchomieniu aplikacji powinno pokazać się dosowe okno. Świadczy ono o tym, że serwer pracuje. Należy pamiętać o tym, aby nie zamykać tego okna ponieważ zakończy to działanie serwera.

Teraz testujemy, czy wszystko przebiegło poprawnie. Otwórz przeglądarkę i wpisz w niej http://localhost/. Powinna pojawić ci się domyślna strona startowa serwera. Aby przetestować katalog "www", utwórz w nim katalog np. test, zapisz w nim plik index.html, edytując go np. notatnikiem wpisz w jego treści "Hello World" , następnie uruchom w przeglądarce: http://localhost/~test/. Jeżeli wyświetlił się napis, wszystko jest OK. W systemach 2000/XP serwer Apache może pracować jako usługa systemu operacyjnego. Zamiast okienka dosowego, dostępna będzie w zasobniku systemowym ikonka programu "Apache Monitor", pozwalająca na włączanie, wyłączanie oraz restartowanie zainstalowanych usług Apache. Jeśli taka ikonka nie wyświetla się w zasobniku systemowym, należy uruchomić "D:\Serwer\bin\ApacheMonitor.exe". Aby mieć do niej dostęp na stałe, można dodać skrót do tego programu do Autostartu w Menu Start.

Należy pamiętać, że domyślna konfiguracja serwera Apache może różnić się znacząco od tych, które są ustawione w całych zestawach instalacyjnych (Krasnal, WebServ itd.) - np. często wykorzystywany mod_rewrite należy samemu włączyć po instalacji Apache'a, poprzez edycję pliku httpd.conf (znajdujemy linijkę #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so i usuwamy # na początku.)

Instalacja w systemie Mac OS X edytuj

Standardowo Mac OS X ma zainstalowany serwer Apache - możesz go włączyć w panelu preferencji Sharing jako Personal Web Sharing.

Jeśli chcesz nowszą wersję Apache, możesz zainstalować pakiet Apache2 za pomocą programów Fink oraz FinkCommander.

Apache można również skompilować samemu. Potrzebna będzie instalacja dodatku Developer Tools z płyty systemu Mac OS X, dalej należy postępować jak w przypadku systemów Unix/Linux.


Poprzedni rozdział: Opis instalacji
Następny rozdział: Instalacja MySQL 5