Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad1

Zadanie 1

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności |x+7|>5.

A.
B.
C.
D.