Procedury składowane w PostgreSQL/Ograniczenia sprawdzające

Procedury składowane mogą być bez przeszkód używane w ograniczeniach sprawdzających (CHECK), zarówno w tabelach, jak i dziedzinach. Należy jedynie pamiętać, że typem wartości wyrażenia w CHECK musi być typ logiczny, więc jeśli używana będzie tylko funkcja, to musi ten typ zwracać.

Dopuszczalne są dowolne funkcje, nawet takie, które modyfikują dane.

Przykład

edytuj
CREATE FUNCTION sprawdz_napis(napis text, min_dlugosc integer) RETURNS boolean AS $$
  BEGIN
    RAISE NOTICE '%, %', min_dlugosc, napis;
    IF napis IS NULL THEN
      -- pusty napis
      RETURN false; 
    ELSIF length(napis) < min_dlugosc THEN
      -- za krótki
      RETURN false; 
    ELSE
      RETURN true;
    END IF;
  END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE;

CREATE TABLE tabela (
  -- ...
  dlugosc integer,
  napis  text CHECK(sprawdz_napis(napis, dlugosc))
  -- ...
);