Procedury składowane w PostgreSQL

Krótkie wprowadzenie do procedur składowanych w PostgreSQL, ze szczególnym uwzględnieniem języka PL/pgSQL oraz SQL.

PostgreSQL obsługuje również wiele innych języków skryptowych (m.in. Perl, Python, PHP, Lua), pozwala także tworzyć procedury w języku C, czy C++. Na obecnym stadium rozwoju tego podręcznika języki te nie zostały uwzględnione.

Na skróty

edytuj

W PostgreSQL nową procedurę do bazy wprowadza polecenie o składni:

CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION nazwa(lista argumentów) RETURNS typ wyniku AS
      'treść procedury'
LANGUAGE nazwa języka
[ jak planer ma traktować procedurę? ]
[ reguły dostępu ]

Zobacz:

Spis treści

edytuj