Procedury składowane w PostgreSQL/Język PLpgSQL/Komentarze

W PL/pgSQL komentarze są dwojakiego rodzaju:

  • wierszowe, jak w SQL, np.
    -- komentarz rozciąga się do końca wiersza
  • blokowe, jak w C/C++, mogą być zagnieżdżone, np.
    /* komentarz, także wielowierszowy */.


Można również dodać opis w bazie danych, poleceniem COMMENT, np.:

COMMENT ON FUNCTION nazwa(typ_argumentu1, typ_argumentu2, ...) IS
	'Treść opisu';