Procedury składowane w PostgreSQL/Transakcje

Każde wejście do procedury oraz bloku kodu z obsługą wyjątków powoduje niejawne utworzenie transakcji. Jednocześnie w kodzie procedury zabronione jest bezpośrednie wykonywanie instrukcji związanych z transakcjami, tj. COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT itd.

Wyjście z procedury/bloku bez błędów zatwierdza tę transakcję, podniesienie wyjątku jest równoważne wycofaniu.

W środowisku z dużą liczbą użytkowników użycie procedur może powodować spadek wydajności.

Przykłady

edytuj

Demonstracja tej własności. Zostaną utworzone trzy procedury, które kasują dane z pewnej tabeli.

CREATE OR REPLACE FUNCTION test1() RETURNS void AS $$
  BEGIN
    DELETE FROM test where x % 2 = 0; -- usunięcie połowy wierszy
    DELETE FROM test;
  END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';

CREATE OR REPLACE FUNCTION test2() RETURNS void AS $$
  BEGIN
    DELETE FROM test where x % 2 = 0;
    RAISE 'wyjątek';
    DELETE FROM test;
  END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';

CREATE OR REPLACE FUNCTION test3() RETURNS void AS $$
  BEGIN
    DELETE FROM test where x % 2 = 0;

    <<rollback_to>>
    BEGIN
      DELETE FROM test;
      RAISE 'wyjątek';
    EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
        -- zignorowanie wyjątku
        NULL;
    END;
  END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql';

Dla każdej została wykonana następująca sekwencja instrukcji:

CREATE TABLE test (x integer);

-- wstawienie od test 1000 wierszy
INSERT INTO test (SELECT * FROM generate_series(1, 1000));

SELECT test1(); -- test1, test2, test3
SELECT count(*) FROM test; -- sprawdzenie liczby wierszy
 • Liczba wierszy po wykonaniu funkcji test1 wynosi 0 - zatwierdzone zostały obie instrukcje DELETE.
 • Liczba wierszy po wykonaniu funkcji test2 wynosi 1000 - po wystąpieniu wyjątku transakcja została wycofana.
 • Liczba wierszy po wykonaniu funkcji test3 wynosi 500 - po wystąpieniu wyjątku została wycofana transakcja w bloku rollback_to, natomiast zatwierdzone zostały zmiany po pierwszej instrukcji DELETE.