Procedury składowane w PostgreSQL/Wbudowane funkcje i operatory

Pełna i najbardziej aktualna lista operatorów oraz funkcji znajduje się na w rozdziale 9 dokumentacji.


Operatory

edytuj

Logiczne

edytuj
operator opis
AND iloczyn
OR suma
NOT negacja

Porównania

edytuj
operator przykład opis
= x = 5 równy
<> lub != x <> 0 różny
>= x >= -7 większy lub równy
<= x < 100 mniejszy lub równy
BETWEEN x BETWEEN a AND b równoważne (x >= a AND x <= b)
NOT BETWEEN x NOT BETWEEN a AND b równoważne (x < a OR x > b)
IS TRUE/IS NOT TRUE x IS NOT TRUE czy prawdziwy/nieprawdziwy
IS FALSE/IS NOT FALSE x IS FALSE czy nieprawdziwy/prawdziwy
IS NULL/IS NOT NULL x IS NULL czy pusty/czy niepusty
IS DISTINCT FROM x IS DISTINCT FROM y różny, z uwzględnieniem wartości NULL

Arytmetyczne

edytuj
operator przykład opis
+ 5 + 2 dodawanie
- 10 - 1 odejmowanie
* 5 * x mnożenie
/ t / 60 dzielenie
% x % 2 reszta z dzielenia
^ x ^ 3 potęgowanie
@ @ -5 wartość bezwzględna
|/ |/ 100 pierwiastek 2 stopnia
||/ ||/ 1000 pierwiastek 3 stopnia
! 7 ! silnia
!! !! 7 silnia (operator prefiksowy)

Bitowe

edytuj
operator przykład opis
& x & 1 iloczyn bitowy
| x | 7 suma bitowa
~ ~x negacja bitowa
# x # 5 bitowa różnica symetryczna
<< x << 2 przesunięcie bitowe w prawo
>> x >> 3 przesunięcie bitowe w lewo

Funkcje

edytuj

TODO