Procedury składowane w PostgreSQL/Operatory

Nowy operator wprowadza polecenie:

CREATE OPERATOR nazwa (
  PROCEDURE = procedura
  [, LEFTARG = typ_lewostronny ] [, RIGHTARG = typ_prawostronny ]
);

Operator może być dwu- lub jednoargumentowy. Dla dwuargumentowych wymagane jest podanie typu_lewostronnego i typu_prawostronnego, dla jednoargumentowych jednego z nich.

Procedura musi przyjmować jeden albo dwa argumenty zgodnie z parametrami LEFTARG i RIGHTARG, natomiast może zwracać dowolny typ.

UWAGA: Parser zawsze zamienia operator != na <>, przez co niemożliwe jest, aby te dwa operatory działały odmiennie.

Przykład 1

edytuj

Operator jednoargumentowy ##:

CREATE OR REPLACE FUNCTION kwadrat(numeric) RETURNS numeric AS $$
  BEGIN
    RETURN $1 * $1;
  END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE;

CREATE OPERATOR ## (
  PROCEDURE  = kwadrat,
  RIGHTARG  = numeric
);
SELECT ## 5.0;
 ?column? 
----------
  25.00
(1 row)

SELECT ## 1.7;
 ?column? 
----------
   2.89
(1 row)

Przykład 2

edytuj

Operator dwuargumentowy &**, który działa na typach różnych argumentów.

CREATE OR REPLACE FUNCTION powtorz(text, integer) RETURNS text AS $$
  DECLARE
    n  integer := $2;
    res text = '';
  BEGIN
    WHILE n > 0 LOOP
      res := res || $1;
      n := n - 1;
    END LOOP;
    RETURN res; 
  END;
$$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE;

CREATE OPERATOR &** (
  PROCEDURE  = powtorz,
  LEFTARG   = text,
  RIGHTARG  = integer
);

Operator zostanie użyty do utworzenia kolejnego wersu przeboju.

SELECT 'La ' &** 3 &** 2;
   ?column?   
--------------------
 La La La La La La 
(1 row)