Programowanie w systemie UNIX/(auto)Make

Make jest to program powłoki systemowej automatyzujący i przyspieszający proces kompilacji złożonych programów i bibliotek. Make nadaje się również do innych prac, które wymagają przetwarzania wielu plików zależnych od siebie.

Makefile pomaga zdecydować, które części dużego programu wymagają ponownej kompilacji. Jest to narzędzia wspomagające/sterujące budowanie aplikacji/programu.

Wersje:[1]


Rodzaje kompilacji:

 • ręczna kompilacja
 • skrypt bash
 • program make


 • kiedy używać make zamiast skryptu bash?[3]
 • kiedy stosować plik bas zamiast make? [4]
 • kiedy stosować ręczną kompilację? kiedy kompilujemy prosty program na 1 platformęGNU Make

edytuj

Jeśli w katalogu programu widzimy plik Makefile, to w celu kompilacji programu wystarczy wpisać w konsoli:

make

Możemy też użyć make bez pliku Makefile.[5]

make p.c

Wtedy make użyje domyślnych reguł aby skompilować plik p.c zawierajace kod C

Domyślne reguły

edytuj

Make ma wewnętrzną bazę danych z ukrytymi ( domyślnymi, predefiniowanymi) regułami ( ang. implicit rules)[6].

Domyślne reguły możemy sprawdzić za pomocą:

 make -p > p.txt

Plik ma 28 tysiecy linii !

Polecenie:

make -d 

powie ci, które reguły są stosowane


Opcja „-r” lub „--no-builtin-rules” anuluje wszystkie predefiniowane reguły.

Wpisane reguły

edytuj

Polecenie[7]

make -n

powoduje wypisanie ( bez uruchomienie) komend, które make chce wywołać ( ang. dry run[8]). Reguły te zawarte są w pliku Makefile (

Polecenie

make V=1

Powoduje uruchomienie i wyświetlenie komunikatów:

[ 36%] Built target minifb
[ 45%] Built target noise
[ 54%] Built target input_events
[ 63%] Built target input_events_cpp
[ 72%] Built target multiple_windows
[ 81%] Built target hidpi
[ 90%] Built target fullscreen
[100%] Built target timer

Etapy

 • kompilacja pliku żródłowego n.c do pliku objektowego n.o
 • linkowanie ( Łączenie) pojedynczego pliku obiektowego n.o do pliku wynikowego
 • usuwanie plikóœ obiektowych


Plik obiektowy n.o jest tworzone automatycznie z n.c z przepisem w formie

‘$(CC) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) -c’.

Wbudowany przepis łączenia

‘$(CC) $(LDFLAGS) n.o $(LOADLIBES) $(LDLIBS)’

wersje

edytuj

Pokazanie informacji o wersji programu make:

 make -v


GNU Make 4.1
Ten program został zbudowany dla systemu x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2014 Free Software Foundation, Inc.
Licencja GPLv3+: GNU GPL wersja 3 lub nowsza <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
To oprogramowanie jest wolnodostępne: można je swobodnie zmieniać i rozpowszechniać.
Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

składnia użycia make

edytuj
 make [ -f makefile ] [ opcja ] ... cel ...


 • n = wypisuje komendy bez ich uruchomienia
 • p = drukuje reguły i wartości zmiennych
 • w = drukuje katalog przed i po make


 make -n
 • Makefile
 • plik. mk


Makefile

edytuj

Plik Makefile

 • dla gcc i Linuxa[9]

składnia

edytuj

Plik Makefile jest napisany w dwóch zupełnie różnych „językach” :[10]

 • Przepisy (ang. Recipes czyli polecenia uruchamiające kompilatory, echo itp.) są zapisywane w składni skryptu powłoki. Wszystkie wiersze receptury są wcięte za pomocą Tab
 • Reszta pliku makefile, której nie ma w przepisie, jest zapisywana w składni pliku makefile. Wiersze niebędące recepturą nie są wcięte Tab,

Plik Makefile powinien mieć przynajmniej 3 cele:[11]

 • all = zbudowanie całego programu, cel domyślny,
 • clean = czyszczenie kod po kompilacji
 • install = instalacja programu (po kompilacji)

Dobrym zwyczajem powinno być również dodanie celów

 • uninstall


pliki mk

edytuj

Pliki z rozszerzeniem mk są zamiennikami pliku Makefile

Użycie

make -f plik.mk

Uruchamianie

edytuj

Sprawdzamy co make będzie robił przy instalacji :

 make -n install

wartość zwracana

edytuj

offline

edytuj
  man --locale=C 1 make

cmake = Cross-Platform Makefile Generator [12]


Sprawdzamy :

 cmake -version

przykładowy resultat:

cmake version 3.10.2

CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).


Minimalny plik CMakeLists.txt:[13]

cmake_minimum_required(VERSION 2.6.0)

# here we specify that the project is C language only, so the default
# C compiler on the system will be used
project(myprogram C)

add_executable(main main.c)

W katalogu programu mamy :

 • main.c = program żródłwy
 • CMakeLists.txt = plik reguł dla cmake

Uruchamiamy :

 cmake .

przykładowy wynik:

-- The C compiler identification is GNU 5.4.1
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/a/c/cmake

Teraz w katalogu progrmau mmay:

 • CMakeCache.txt
 • cmake_install.cmake
 • main.c
 • CMakeFiles
 • CMakeLists.txt
 • Makefile ( 178 linii !!)


Uruchamiamy make :

Scanning dependencies of target main
[ 50%] Building C object CMakeFiles/main.dir/main.c.o
[100%] Linking C executable main
[100%] Built target main


i mamy skompilowany program main. możemy go uruchomić :

./main
Hello World!


Polecenie

cmake --build . -- VERBOSE=1

pozwala wypisać wykonywanie komendy


Jak utworzyć CMakeLists.txt

configure

edytuj

Jeśli w katalogu programu widzimy plik ( skrypt) configure to:

./configure
 make 
 make install

Configure tworzy plik Makefile dla progrmau make.


Instalacja w Ubuntu:

 sudo apt install xutils-dev


Sprawdzamy[14] :

touch Imakefile
xmkmf

w katalogu mamy 2 pliki:

 • Imakefile ( pusty)
 • Makefile ( 1000 linii) utworzony na podstawie Imake.tmpl i Imakefile przez imake ( xmkf =

Teraz możemy uruchomić make.

Wersje :

 • make Makefile
 • xmkmf = skrypt powłoki Bourne używany do wywołania imake
 • imboot

Automake i Autotools (GNU build system)

edytuj

GNU Autoconf - zestaw makr M4 stworzonych w ramach projektu GNU, które służą do generowania skryptów powłoki mających zająć się procesem kompilacji programów komputerowych rozprowadzanych w formie kodu źródłowego. Autoconf jest w stanie dostosować się do specyfiki wielu systemów operacyjnych bez angażowania użytkownika.

 
Autoconf-automake proces


Pliki zależne od programu:

 • configure
  • wejście: Makefile.in
  • wyjście: Makefile
 • autoconfig
  • wejście: configure.ac ( wcześniej configure.in)
  • wyjście: configure


Etapy:[15]

 • autoheader # creates config.h.in
 • touch NEWS README AUTHORS ChangeLog
 • touch stamp-h
 • aclocal # adds aclocal.m4 to directory. Defines some m4 macros used by the auto tools.
 • autoconf #- creates configure from configure.ac
 • automake # Creates Makefile.in from Makefile.am
 • ./configure # - creates Makefile from Makefile.in
 • make


Czasem jest skrypt autogen.sh który uruchamia te etapy

przykład

edytuj
 • plik Makefile.am trzeba utworzyć ręcznie
 • uruchom autoscan (tworzy configure.scan)
 • alocal
 • sprawdz ręcznie plik configure.scan, zapisz go jako configure.ac[16]
 • autoconf generuje skrypt configure bazując na zawartości pliku configure.ac
 • autoheader genereuje config.h.in na podstawie configure.ac
 • automake create Makefile.in from Makefile.am
 • uruchom configure (tworzy Makefile na podstawie configure.ac i Makefile.in)


autoscan
autoconf
autoheader
automake
./configure
make 
make install

Ubuntu-make

edytuj
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-desktop/ubuntu-make
sudo apt update
sudo apt install ubuntu-make


premake

edytuj
 • home page
 • instalacja : sudo apt install premake4
 • premake4 oczekuje skryptu o premake4.lua

Wykonanie:

premake4 gmake
make all

Zobacz również

edytuj

Źródła

edytuj
 1. Arkadiusz Ćwiek krotkie-wprowadzenie-do-gnu-make-czyli-jak-pisac-poprawne-makefile
 2. cmake tutorial
 3. stackoverflow question: why-use-make-over-a-shell-script?
 4. unix.stackexchange question: script-or-makefile-to-automate-new-user-creation?
 5. stackoverflow question: using-the-make-command-without-makefiles
 6. gnu make manual: Implicit Rules
 7. stackoverflow question: using-cmake-with-gnu-make-how-can-i-see-the-exact-commands
 8. gnu make manual: Instead-of-Execution
 9. stackoverflow question : how-do-i-make-a-simple-makefile-for-gcc-on-linux
 10. stackoverflow question: when-to-use-space-or-tab-in-makefile ?
 11. GNU make - Grzegorz J. Nalepa 2007-10-22
 12. http://stackoverflow.com/questions/18966342/how-to-compile-a-c-program-that-includes-a-header-from-another-library
 13. stackoverflow question : how-compile-only-c-with-cmake
 14. linuxjournal : Building Projects With Imake Issue 48 From April 01, 1998 By Otto Hammersmit
 15. openismus automake
 16. autoconf manual 2.63: autoscan-Invocation