Programowanie w systemie UNIX/CPU

CPUEdytuj

EpiphanyEdytuj

Technologia Epiphany[1] i przykładowy program z użyciem OpenCl[2]

Koprocesor Xeon PhiEdytuj

Wstęp do programowania procesorów Xeon i koprocesora Xeon Phi [3]


OpenMPEdytuj

 
Obraz i kod z użyciem OpenMP

testy wstępneEdytuj

wersjaEdytuj

 • openmp_version : "integer parameter openmp_version with a value yyyymm where yyyy and mm are 19 the year and month designations of the version of the OpenMP API that the implementation supports"
 • OMP_DISPLAY_ENV


# bash
export OMP_DISPLAY_ENV="TRUE"


Wywołanie programu korzystajaćego z OpenMP spowoduje wyświetlenie dodatkowego komunikatu:

OPENMP DISPLAY ENVIRONMENT BEGIN
 _OPENMP = '201511'
 OMP_DYNAMIC = 'FALSE'
 OMP_NESTED = 'FALSE'
 OMP_NUM_THREADS = '8'
 OMP_SCHEDULE = 'DYNAMIC'
 OMP_PROC_BIND = 'FALSE'
 OMP_PLACES = ''
 OMP_STACKSIZE = '0'
 OMP_WAIT_POLICY = 'PASSIVE'
 OMP_THREAD_LIMIT = '4294967295'
 OMP_MAX_ACTIVE_LEVELS = '2147483647'
 OMP_CANCELLATION = 'FALSE'
 OMP_DEFAULT_DEVICE = '0'
 OMP_MAX_TASK_PRIORITY = '0'
OPENMP DISPLAY ENVIRONMENT END


procesorEdytuj

Sprawdzamy ile rdzeni (wątków) ma procesor:[4]

grep 'processor.*:' /proc/cpuinfo | wc -l 

Im więcej tym lepiej. Jeśli 1 to nie ma potrzeby używania OpenMP.

kompilatorEdytuj

W konsoli sprawdzamy wersję:[5]

 gcc --version ## get compiler version

lub [6]

 echo |cpp -fopenmp -dM |grep -i open

przykładowy wynik:

 #define _OPENMP 201307

bibliotekiEdytuj

Biblioteki:

 • libgomp (GNU Offloading and Multi Processing Runtime Library)[7]

Wyszukujemy pakiety (uwaga na openmpi - to inna biblioteka)

 sudo apt-cache search openmp


Stan biblioteki:

 dpkg --status libgomp1

wyniki:

Package: libgomp1
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 156
Maintainer: Ubuntu Core developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Multi-Arch: same
Source: gcc-5
Version: 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4
Depends: gcc-5-base (= 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4), libc6 (>= 2.17)
Breaks: gcc-4.3 (<< 4.3.6-1), gcc-4.4 (<< 4.4.6-4), gcc-4.5 (<< 4.5.3-2)
Description: GCC OpenMP (GOMP) support library
 GOMP is an implementation of OpenMP for the C, C++, and Fortran compilers
 in the GNU Compiler Collection.
Homepage: http://gcc.gnu.org/
Original-Maintainer: Debian GCC Maintainers <debian-gcc@lists.debian.org>


lub:

 ldconfig -p | grep gomp

przykładowy wynik:

 libgomp.so.1 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgomp.so.1

InstalacjaEdytuj

Nie instalujemy biblioteki, ponieważ OpenMP jest to opcja kompilatora[8]

ale:

 apt-get install libgomp1
 sudo apt-get install gcc-multilib

użycieEdytuj

Użycie OpenMP[9][10] polega na dodaniu do istniejącego kodu (tu przykład z kodem w C):

 • dyrektywy preprocesora: #include <omp.h>
 • Tworzenie wątków za pomocą dyrektywy: #pragma omp parallel
 • kompilacji z dodaną opcję: -fopenmp[11]

Ta niewielka ingerencja w istniejący kod[12] pozwala na przyspieszenie wykonywania n-razy (n jest liczbą możliwych wątków = liczba rdzeni * liczba wątków_na_rdzeń).

PrzykładyEdytuj

Hello world!Edytuj

/*
export OMP_DISPLAY_ENV="TRUE"
gcc.c.c -fopenmp -Wall
./a.out

*/

#include <omp.h>
#include <stdio.h>

int main() {
 #pragma omp parallel
 printf("Hello from thread %d, nthreads %d\n", omp_get_thread_num(), omp_get_num_threads());


}

Zagnieżdzone pętle ( ang. nested loops)Edytuj

/*
 C program that uses nested for loops
 gcc o.c -Wall -fopenmp
 ./a.out
 
 
 i = 10000 	 xMax*yMax = 10000

 
 i = 444514 = 0.444514 *xMax*yMax 	 where xMax*yMax = 1000000 // no reduction
i = 437097 = 0.437097*(xMax*yMax) 	 where xMax*yMax = 1000000


 i = 1000000 = 1.000000*(xMax*yMax) 	 where xMax*yMax = 1000000 // reduction

*/ 


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>		// OpenMP


int i= 0; 

int main()
{

	int x;
	int xMax = 1000;
	int y;
	int yMax = 1000;
	int all = xMax*yMax;
	
	
	
	

	#pragma omp parallel for collapse(2) schedule(dynamic) reduction(+:i)
	for (x = 0; x < xMax; x++) {

		for (y = 0; y < yMax; y++)
			{i++;}
		}

	printf("i = %d = %f*(xMax*yMax) \t where xMax*yMax = %d\n", i, (double)i/all, all);
	return 0;
}

Wypełnianie tablicyEdytuj

// fill array using symmetry of image 
// uses global var : ...
int FillArraySymmetric(unsigned char data[] )
{
  
 unsigned char Color; // gray from 0 to 255 

printf("axis of symmetry \n"); 
iy = iyAxisOfSymmetry; 
#pragma omp parallel for schedule(dynamic) private(ix,Color) shared(ixMin,ixMax, iyAxisOfSymmetry)
for(ix=ixMin;ix<=ixMax;++ix) PlotPoint(ix, iy, GiveColor(ix, iy)); 


/*
The use of ‘shared(variable, variable2) specifies that these variables should be shared among all the threads.
The use of ‘private(variable, variable2)’ specifies that these variables should have a seperate instance in each thread.
*/

#pragma omp parallel for schedule(dynamic) private(iyAbove,ix,iy,Color) shared(iyAboveMin, iyAboveMax,ixMin,ixMax, iyAxisOfSymmetry)

// above and below axis 
for(iyAbove = iyAboveMin; iyAbove<=iyAboveMax; ++iyAbove) 
 {printf(" %d from %d\n", iyAbove, iyAboveMax); //info 
 for(ix=ixMin; ix<=ixMax; ++ix) 

 { // above axis compute color and save it to the array
  iy = iyAxisOfSymmetry + iyAbove;
  Color = GiveColor(ix, iy);
  PlotPoint(ix, iy, Color ); 
  // below the axis only copy Color the same as above without computing it 
  PlotPoint(ixMax-ix, iyAxisOfSymmetry - iyAbove , Color ); 
  } 
} 
 return 0;
}

zbiór MandelbrotaEdytuj

BłędyEdytuj

Najczęstsze błędy[13][14]

PoradnikiEdytuj

ŹródłaEdytuj

 1. Technologia Epiphany - superkomputer dla każdego
 2. Mandelbrot set using OpenCL on Epiphany
 3. Tutorial: Parallel programming for Xeon and Phi at goparallel
 4. OpenMP in 30 Minutes By Joe Landman
 5. gcc wiki: openmp
 6. stackoverflow question how-to-check-the-version-of-openmp-on-linux
 7. libgomp
 8. askubuntu question how-can-i-install-openmp-in-ubuntu
 9. OpenMP w wikipedii
 10. OpenMP in 30 Minutes By Joe Landman
 11. OpenMP - kompilatory
 12. Kurs openMP - Paweł Przybyłowicz - asystent na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH.
 13. 32 OpenMP Traps For C++ Developers 20.11.2009 by Alexey Kolosov, Andrey Karpov, Evgeniy Ryzhkov
 14. Common Mistakes in OpenMP and How To Avoid Them A Collection of Best Practices by Michael Suß and Claudia Leopold