Polecenie ls wyświetla zawartość katalogu:[1]

ls = list directory contents

Składnia

edytuj
ls [OPCJA]... [PLIK]...

gdzie:

  • PLIK oznacza katalog do wyjaśnienia. Jeśli nie ma tej pozycji to wyświetla aktualny katalog (ang. the current directory).
  • OPCJA oznacza listę opcji.

Kod źródłowy

edytuj

Offline:

info coreutils ls
info coreutils „ls invocation”
man ls
info ls
ls --help

Online:

Przykłady

edytuj

1 plik w rzędzie

edytuj

Przykład:[2]

ls -1a *.c
m-cardioid-warping.c
m-dense-misiurewicz.c
m-feigenbaum-zoom.c
m-render.c
m-stretching-cusps.c
m-subwake-diagram-a.c
m-subwake-diagram-b.c
m-subwake-diagram-c.c

pliki ukryte

edytuj

Tylko pliki ukryte za pomocą ls i grep:[3]

ls -a | grep '^\.'

Wszystkie pliki (także ukryte):

ls -a
ls -A

(duże A lub --almost-all wyświetla bez wymieniania dwóch specjalnych katalogów: . (bieżący) i .. (katalog wyżej).

ls -d [A-Z]* | wc -w    # files starting with a capital
ls -d *_* | wc -w       # files containing an underscore
ls -d *-* | wc -w       # files containing a minus/dash

porządek

edytuj

alfabetyczny

edytuj
 ls

numeryczny

edytuj

liczby całkowite

 ls -v1 -- *.pgm

liczby rzeczywiste

 ls -- *.pgm | LC_ALL=C sort -n

lub

 ls -- *.pgm | sort -g

lub

 apfile -t sorted_files < <(printf '%s\n' *.pgm | sort -g)

zobacz również

edytuj
  • polecenia ls*
    • lscpu
    • lshw (list hardware)
    • lspci
    • lsscsi
    • lsusb
    • lsblk
  • mapfile

Źródła

edytuj
  1. man ls
  2. stackoverflow question: how-do-i-list-one-filename-per-output-line-in-linux
  3. unix.stackexchange question: strange-behaviour-of-ls-a-grep