QElectroTech - Pierwsze kroki/Edytor elementów

Opis okna

edytuj
 
Okno edytora elementów.

Okno edytora elementów posiada standardowy pasek menu, umożliwiający dostęp do wszystkich opcji programu oraz główny pasek narzędzi, znajdują się one nad obszarem edycji elementów. W prawej części okna znajdują się panele: Informacje - Informations, oraz Części - Parts. W panelu Informacje znajdują się opcje zaznaczonej części elementu, w panelu Części znajduje się lista wszystkich części wchodzących w skład elementu. Panel Części posiada zakładkę Cofnij - Undo, w której znajduje się podgląd wszystkich wykonanych i cofniętych operacji. W dolnej części okna Edytora schematów znajduje się pasek stanu w którym wyświetlane są informacje po wskazaniu myszką pozycji menu lub ikon pasków narzędzi.

 

Z lewej strony obszaru edycji elementów znajduje się pasek narzędziowy Części - Parts, zawierający części z których tworzone są elementy. Pasek narzędzi Części zawiera następujące pozycje:

 • przenieś obiekt - Move an object
 • wstaw linię - Add a line
 • wstaw prostokąt - Add a rectangle
 • wstaw elipsę - Add an ellipse
 • wstaw okrąg - Add a circle
 • wstaw wielokąt - Add a polygon
 • wstaw łuk - Add an arc
 • wstaw tekst - Add text
 • wstaw pole tekstowe - Add a textfiled
 • wstaw terminal - Add a terminal

Okno edytora elementów może być wyświetlane w trybie pełnoekranowym, tryb pełnoekranowy można wybrać w menu -> Settings -> FullScreen Mode lub przez wciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + F. W celu wyjścia z trybu pełnoekranowego należy wybrać z menu -> Settings -> Exit fullscreen mode lub wcisnąć klawisze Ctrl + Shift + F. Elementy mogą być powiększane, pomniejszane, dopasowywane do wielkości okna i przywracane do domyślnej wartości powiększenia. W celu powiększenia elementu wybierz z menu -> Display -> Zoom In, lub wciśnij klawisze Ctrl + +, w celu pomniejszenia schematu wybierz z menu -> Display -> Zoom Out, lub wciśnij klawisze Ctrl + -. Dopasowanie schematu do wielkości okna można uzyskać przez wybranie z menu -> Display -> Fit in view, lub wciśnięcie klawiszy Ctrl + 9, przywrócenie powiększenia schematu do wartości domyślnej można wykonać przez wybranie z menu -> Display -> Reset zoom, lub wciśnięcie klawiszy Ctrl + 0. Operacje związane z powiększeniem schematów można wykonywać przez kliknięcie odpowiednich ikon na głównym pasku narzędzi

Powiększ - Zoom In.
Pomniejsz - Zoom Out.
Dostosuj powiększenie - Fit in view.
Przywróć powiększenie - Reset zoom.

Części

edytuj
Przenieś obiekt - Wskaźnik służący do zaznaczania i przenoszenia elementów.
Wstaw linię - Wstawia linie, w panelu Informacje można zmieniać: kolor, styl, grubość, wypełnienie, współrzędne i typ zakończeń linii. Można również zaznaczyć opcję Antialiasing
Wstaw prostokąt - Wstawia prostokąt, w panelu Informacje można zmieniać: kolor, styl, grubość, wypełnienie, współrzędne i rozmiar prostokąta. Można również zaznaczyć opcję Antialiasing
Wstaw elipsę - Wstawia elipsę, w panelu Informacje można zmieniać: kolor, styl, grubość, wypełnienie, współrzędne środka i średnice elipsy. Opcja Antialiasing jest zaznaczona domyślnie.
Wstaw okrąg - Wstawia okrąg, w panelu Informacje można zmieniać: kolor, styl, grubość, wypełnienie, współrzędne środka i średnicę okręgu. Opcja Antialiasing jest zaznaczona domyślnie.
Wstaw wielokąt - Wstawia wielokąt, w panelu Informacje można zmieniać: kolor, styl, grubość, wypełnienie, współrzędne wielokąta. Można również zaznaczyć opcję Antialiasing oraz Zamknij wielokąt - Closed polygon
Wstaw łuk - Wstawia łuk, w panelu Informacje można zmieniać: kolor, styl, grubość, wypełnienie, współrzędne środka, średnice, początek kąta i kąt. Opcja Antialiasing jest zaznaczona domyślnie.
Wstaw tekst - Wstawia tekst, w panelu Informacje można zmieniać: współrzędne, wielkość i domyślny znak.
Wstaw pole tekstowe - Wstawia pole tekstowe, w panelu Informacje można zmieniać: współrzędne, wielkość i domyślny znak. Można również zaznaczyć opcję - Utrzymuj poziomo pomimo obrotu elementu - Stay horizontal despite element rotations.
Wstaw terminal - Wstawia terminal, w panelu Informacje można zmieniać współrzędne i orientację, która wskazuje kierunek przyłączenia przewodów do elementu. Orientacja może być ustawiona w czterech kierunkach: Północ, Wschód, Południe i Zachód.
 
Panel Informacje - Łuk.

Tworzenie elementów

edytuj

Aby utworzyć nowy element, kliknij prawym klawiszem myszki odpowiednią kategorię w kolekcji użytkownika i wybierz z menu kontekstowego Nowy element lub kliknij ikonę paska narzędzi panelu elementy

 

w pięciu kolejnych oknach asystenta nowego elementu należy wypełnić następujące dane:

 1. Kategoria nadrzędna - Parent category, wybór kategorii do której chcesz zapisać nowy element.
 2. Nazwa pliku - Filename, podaj nazwę pliku, rozszerzenie .elmt zostanie dodane automatycznie.
 3. Nazwy elementu - Element names, podaj nazwę elementu, możesz podać nazwy w innych językach po kliknięciu przycisku Wstaw wiersz - Add line. Dane te mogą być wprowadzone w czasie edycji elementu.
 4. Rozmiar i aktywny obszar - Size and hotspot, wpisz rozmiar elementu i pozycję aktywnego rozmiaru. Dane te mogą być wprowadzone w czasie edycji elementu.
 5. Orientacja - Orientations, wskaż możliwe kierunki obrotu dla nowego elementu. Dane te mogą być wprowadzone w czasie edycji elementu.

Wstawianie części do elementu

edytuj

Tekst, pole tekstowe i terminal wstawia się do elementu przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy odpowiedniej ikony na pasku narzędzi i kliknięciu lewym klawiszem myszy w obszarze edycji elementu. Prostokąt, elipsę, okrąg i łuk wstawia się do elementu przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy odpowiedniej ikony na pasku narzędzi, następnie należy wcisnąć lewy przycisk myszy w obszarze edycji elementów i po przeciągnięciu do odpowiedniej wielkości zwolnić przycisk. Linię wstawia się do elementu przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy odpowiedniej ikony na pasku narzędzi i kliknięciu lewym przyciskiem myszy w obszarze edycji elementu w miejscu pierwszego punktu, przeciągnięciu myszki i kliknięciu drugiego punktu lewym przyciskiem. Wielokąt wstawiamy przez kliknięcie odpowiedniej ikony na pasku narzędziowym, następnie klikamy w obszarze edycji elementów lewym przyciskiem myszy i przeciągamy do kolejnych punktów klikając je lewym przyciskiem. Ostatni punkt wielokąta wskazujemy prawym przyciskiem. Zaznaczone części zmieniają kolor na czerwony z wyjątkiem terminala który po zaznaczeniu zmienia kolor z czerwonego na niebieski. Dla wszystkich części można po zaznaczeniu zmieniać głębokość - Depth. Dostępne są cztery opcje: przenieś wyżej - Raise, przenieś niżej - Lower, przenieść na spód - Send backward i przenieść na wierzch - Bring forward.W celu przeniesienia wyżej części wybierz z menu -> Edit -> Raise, lub wciśnij klawisze Ctrl + Shift + Up, w celu przeniesienia niżej części wybierz z menu -> Edit -> Lower, lub wciśnij klawisze Ctrl + Shift + Down. Przeniesienie części na spód można wykonać przez wybranie z menu -> Edit -> Send backward, lub wciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + End, przeniesienie części na wierzch można wykonać przez wybranie z menu -> Edit -> Bring forward, lub wciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + Home. Operacje związane z głębokością elementów można wykonywać przez kliknięcie odpowiednich ikon na głównym pasku narzędzi

Przenieś na wierzch - Bring forward.
Przenieś wyżej - Raise.
Przenieś niżej - Lower.
Przenieś na spód - Send backward.

W celu usunięcia części, należy je zaznaczyć i wybrać z menu -> Edit -> Delete, wcisnąć klawisz Delete lub kliknąć ikonę z głównego paska narzędzi

 

Wszystkie wykonane operacje mogą być cofnięte lub przywrócone, dla operacji cofnij przez wybranie z menu -> Edit -> Undo, lub wciśnięcie klawiszy Ctrl + Z, dla operacji przywróć przez wybranie z menu -> Edit -> Redo, lub wciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + Z. Obie operacje mogą być wykonane przez kliknięcie ikon na głównym pasku narzędziowym

Cofnij - Undo.
Przywróć - Redo.

Rozmiar i aktywny obszar

edytuj
 
Rozmiar i aktywny obszar

Po wstawieniu wszystkich elementów, zmieniamy rozmiar w taki sposób aby był większy niż aktywny obszar zajmowany przez wszystkie części elementu. Żadna część nie powinna wystawać poza rozmiar elementu, może to generować błędy po wstawieniu elementu do schematu. Aktywny obszar jest zaznaczony kolorem fioletowym. W celu zmiany rozmiaru i/lub przesunięcia aktywnego obszaru należy wybrać z menu -> Edit -> Edit size and hotspot, wcisnąć klawisze Ctrl+R lub wybrać ikonę z głównego paska narzędzi

 
 
Nazwa

Po wybraniu z menu -> Edit -> Edit names, wciśnięciu klawiszy Ctrl + E, lub kliknięciu ikony na głównym pasku narzędzi

 

możemy wpisać lub zmienić nazwę elementu. Po naciśnięciu przycisku dodaj linię - Add a line, możemy wpisać nazwy w innych językach.

Orientacja

edytuj
 
Orientacja

W celu ustalenia możliwych kierunków obrotu dla nowego elementu wybierz z menu-> Edit -> Edit orientations, wciśnij klawisze Ctrl + T, lub kliknij ikonę na głównym pasku narzędzi

 

Można również zaznaczyć opcję: pozwól na połączenia wewnętrzne - Allow internal connections.

Informacje autora

edytuj

Informacje o autorze, licencji i inne informacje uznane przez autora za ważne, można wpisać po wybraniu z menu -> Edit -> Edit author informations lub wciśnięciu klawiszy Ctrl + Y. W konfiguracji aplikacji można wpisać domyślny tekst informacji, który będzie wstawiany do wszystkich nowych elementów.

Zapisywanie elementów

edytuj
 
Zapisywanie elementu

Elementy QElectroTech są zapisywane z rozszerzeniem .elmt, można je zapisywać do wybranej kategorii w kolekcji użytkownika lub projektu, można również zapisywać elementy do pliku. Aby zapisać element do pliku wybierz z menu -> File -> Save to a file lub wciśnij klawisze Ctrl + Shift + S i wpisz nazwę pliku, rozszerzenie zostanie dodane automatycznie. Aby zapisać element do kolekcji użytkownika lub projektu aplikacji wybierz z menu -> File -> Save as lub wciśnij ikonę na głównym pasku narzędzi

 

Elementy usunięte z projektu, są zaznaczone w kolekcji projektu różowym tłem, ponieważ zwiększa to rozmiar pliku, można usunąć takie elementy. Różowym tłem zaznaczone są również elementy zapisane do kolekcji projektu, elementy takie można "przeciągnąć" do kolekcji użytkownika można je wtedy używać w innych projektach. Zmiany dokonane w elemencie po zapisaniu do pliku lub kolekcji zapisujemy wybierając z menu -> File -> Save lub klikając ikonę na głównym pasku narzędzi.