Rachunkowość/Konta/Plany kont/Przykładowy plan kont

« Rachunkowość
Przykładowy plan kont
»
Plany kont Zakładowy plan kont


Symbol wykazu Według kont Nazwa konta
wzorcowego rozwiniętego
Zespół 0 – Majątek trwały
01 Środki trwałe
010 Grunty
011 Budynki i budowle
012 Urządzenia techniczne i maszyny
013 Środki transportowe
014 Inne środki trwałe
02 Wartości niematerialne i prawne
020 Koszty organizacji poniesione przy założeniu spółki lub późniejszym roszczeniu spółki akcyjnej
021 Koszty prac rozwojowych
022 Wartość firmy
023 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
024 Inne wartości niematerialne i prawne
03 Finansowy majątek trwały
030 Udziały i akcje
031 Długoterminowe papiery wartościowe
032 Udzielone pożyczki długoterminowe
033 Inne składniki majątku finansowego
037 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku finansowego
039 Odchylenia z tytułu bilansowej wyceny udziałów i papierów wartościowych w walutach obcych
07 Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
071 Umorzenie budynków i budowli
072 Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn
073 Umorzenie środków transportowych
074 Umorzenie nowych środków trwałych
075 Umorzenie kosztów organizacji poniesionych przy założeniu spółki akcyjnej lub jej późniejszym rozwinięciu
076 Umorzenie kosztów prac rozwojowych
077 Umorzenie wartości firmy
078 Umorzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
079 Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych
08 Inwestycje
081 Maszyny i urządzenia
083 Inwestycje rozpoczęte
09 Konta pozabilansowe
091 Środki trwałe w likwidacji
092 Środki trwałe dzierżawione
093 Inne obce środki trwałe
094 Grunty w użytkowaniu
095 Nisko cenowe składniki rzeczowe długotrwałego użytkowania
Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
10 Kasa
101 Kasa krajowych środków pieniężnych
102 Kasa zagranicznych środków pieniężnych
13 Rachunki i kredyty bankowe
131 Rachunek bieżący
134 Rachunki środków funduszy specjalnych
135 Inne rachunki bankowe
137 Długoterminowe kredyty bankowe
138 Krótkookresowe kredyty bankowe
139 Przeterminowane kredyty bankowe
14 Papiery wartościowe przeznaczone do odbioru i inne środki pieniężne
141 Papiery wartościowe przeznaczone do odbioru
145 Czeki obce
146 Weksle obce
149 Inne środki pieniężne
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
20 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
205 Zobowiązania wekslowe
208 Zaliczki otrzymane
209 Zaliczki wypłacone
22 Rozrachunki publicznoprawne
221 Rozrachunki z budżetami
222 Inne rozrachunki publicznoprawne
23 Rozrachunki z pracownikami
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 Inne rozrachunki z pracownikami
235 Rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek
24 Pozostałe rozrachunki
241 Należne wpłaty na poczet kapitału
242 Długoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, obligacji i innych papierów wartościowych
243 Długoterminowe zobowiązania z innych tytułów
244 Pożyczki krótkoterminowe
245 Rozrachunki wewnątrzzakładowe
246 Roszczenia sporne
249 Inne rozrachunki
29 Konta pozabilansowe
290 Należności warunkowe
291 Zobowiązania warunkowe
293 Weksle obce zdyskontowane lub indosowane
294 Należności z tytułu własnych opakowań wypożyczonych
295 Rozrachunki z tytułu obcych opakowań wypożyczonych
Zespół 3 – Materiały i towary
30 300 Rozliczenie zakupu
31 Materiały
311 Materiały na składzie
312 Opakowania
318 Materiały poza przedsiębiorstwem
319 Materiały w przerobie
33 Towary
333 Towary w punktach sprzedaży detalicznej
336 Towary w hurtowniach (półhurtowniach)
337 Towary w innych magazynach
338 Towary poza przedsiębiorstwem
339 Towary w przerobie
34 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
342 Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań
343 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w punktach sprzedaży detalicznej
344 Odchylenia z tytułu zarezerwowanego podatku VAT od towarów ewidencjonowanych wartościowo według cen sprzedaży
346 Odchylenia od cen ewidencyjnych w hurtowniach
347 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w innych magazynach
39 Konta pozabilansowe
391 Zapasy obce
Zespół 4 – Koszty według rodzaju i ich rozliczenie
40 Koszty według rodzajów
401 Amortyzacja
402 Zużycie materiałów
403 Zużycie energii
404 Usługi obce
405 Wynagrodzenia
406 Świadczenia na rzecz pracowników
407 Podatki i opłaty
408 Podróże służbowe
409 Inne koszty
49 490 Rozliczenie kosztów
Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
50 Koszty działalności podstawowej
500 Produkcja podstawowa
510 Koszty handlowe
523 Koszty wydziałowe
527 Koszty sprzedaży
53 Koszty działalności pomocniczej i socjalnej
531 Wydziały pomocnicze
539 Działalność socjalna
55 550 Koszty zarządu
580 Rozliczenie kosztów działalności
Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe
60 Produkty gotowe i półfabrykaty
601 Wyroby gotowe
602 Półfabrykaty
608 Wyroby spoza przedsiębiorstwa
62 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
621 Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
622 Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów
64 Rozliczenie międzyokresowe kosztów
641 Rozliczenie kosztów przygotowania produkcji i rozwoju
643 Rozliczenie kosztów remontu
644 Rozliczenie kosztów zakupu
649 Rozliczenie innych kosztów
670 Zwierzęta w tuczu i opasie
Zespół 7 – Przychody
70-0 Sprzedaż produktów
700 Sprzedaż wyrobów gotowych
701 Sprzedaż robót i usług
70-1 Koszt własny sprzedanych wyrobów
705 Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych
706 Koszt własny sprzedaży robót i usług
73-0 Sprzedaż towarów
730 Sprzedaż detaliczna towarów
731 Inna sprzedaż towarów (hurt, półhurt itp.)
73-1 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu/nabycia
735 Wartość sprzedanych w detalu towarów w cenach zakupu/nabycia
736 Wartość sprzedanych towarów przez hurtownie lub w innych formach sprzedaży w cenach zakupu/nabycia
74-0 740 Sprzedaż materiałów
74-1 741 Wartość sprzedanych materiałów
75-0 Przychody finansowe
751 Przychody z tytułu udziałów w innych jednostkach
752 Odsetki uzyskane od kredytów i pożyczek
753 Pozostałe przychody z operacji finansowych
75-1 Koszty finansowe
754 Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych
755 Odsetki do zapłacenia
756 Pozostałe koszty operacji finansowych
76-0 Pozostałe przychody operacyjne
761 Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego
762 Dotacje otrzymane
763 Inne przychody operacyjne
76-1 Pozostałe koszty finansowe
766 Wartość sprzedanych składników majątku trwałego
767 Inne koszty operacyjne
77-0 770 Zyski nadzwyczajne
77-1 771 Straty nadzwyczajne
79-0 790 Obroty wewnętrzne
79-1 791 Koszt własny obrotów wewnętrznych
Zespół 8 – Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
80 Kapitały (fundusze) zasadnicze
Przedsiębiorstwo państwowe:
801 Fundusz założycielski
802 Fundusz przedsiębiorstwa
Spółka akcyjna:
801 Kapitał akcyjny
802 Kapitał zapasowy (obligatoryjny)
803 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
804 Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
805 Inne kapitały zasadnicze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
801 Kapitał zakładowy (udziałowy)
802 Kapitał zapasowy
Spółdzielnia:
801 Fundusz udziałowy
802 Fundusz zasobowy (zapasowy)
Spółka cywilna
801 Kapitał właścicieli
802 Kapitał zapasowy (ewentualnie)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
801 Kapitał właściciela
82 825 Rozliczenie wyniku finansowego
84 Rezerwy i przychody przyszłych okresów
841 Rezerwy na roszczenia i należności
842 Rezerwy na straty
843 Inne rezerwy
845 Przychody przyszłych okresów
85 Fundusze specjalne
851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
859 Inne fundusze specjalne
86 860 Wynik finansowy
87 870 Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego