Rachunkowość/Rzeczowe aktywa trwałe/Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych

Na samym wstępie rozdziału poświęconego rzeczowym aktywom trwałym powinniśmy zdefiniować pojęcie, którym będziemy się tutaj posługiwać. Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych jest zdefiniowane w dwóch aktach prawnych, a mianowicie w Ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 16. Próbę zdefiniowania tego pojęcia rozpocznijmy od przywołania wspomnianej wyżej Ustawy o rachunkowości, która jest obowiązującym aktem prawnym określającym zasady rachunkowości w Polsce. W art. 3 ust. 1 pkt 16 Ustawy o rachunkowości możemy przeczytać:

Powyższe unormowanie prawne w Ustawie o rachunkowości definiuje środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe, do których nie zalicza się inwestycji o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż jeden rok. Przyjrzyjmy się jednak dokładniej zapisowi w ustawie, mamy tam podane rzeczowe aktywa trwałe, które zaliczają się do środków trwałych w szczególności. Zgodnie z tym pojęcie środka trwałego może być rozszerzone o dodatkowe pozycje, należy jednak pamiętać, że muszą one spełniać warunki grupy majątkowej jaką są rzeczowe aktywa trwałe. Ustawa o rachunkowości definiuje jeszcze jedno pojęcie jakim są środki trwałe w budowie. Przytoczmy w celu wyjaśnienia tego pojęcia art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy:

W związku z powyższym według Ustawy o rachunkowości rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Jak już wspomniałem pojęcie rzeczowych aktywów trwałych jest również zdefiniowane w innym akcie prawnym przyjętym w Polsce jakim jest Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16. W § 6 tego dokumentu można przeczytać:

Według MSR nr 16 rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które jednostka gospodarcza aktualnie posiada oraz które będą przez nią wykorzystywane dłużej niż jeden rok. W zapisie tym nie ma nic o środkach trwałych w budowie. My na potrzeby tego podręcznika, aby omówić zagadnienie środków trwałych w całości posłużymy się definicją najszerszą, czyli tą umieszczoną w ustawie o rachunkowości.