Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

Dla '''zderzenia niekoherentnego''' dzielimy rozpraszanie na Comptona, i Thomsona, z których to pierwsze jest oddziaływaniem z elektronami swobodnymi słabo związanymi z jądrem atomowym, tzn. dla którego zachodzi hν>>B_e(n). Energia kwantu rozproszonego jest mniejsza niż przed zdarzeniem. Przekrój czynny na rozpraszanie Comptona dla małych energii fotonu, ale na tyle dużych by zachodził wcześniej podany efekt, jest:
{{indexWzór|<MATH>\sigma_C\sim{{Z}\over{h\nu}}\;</MATH>|8.22}}
Rozpatrzmy rozpraszanie, dla której energia kwantu &gamma; jest o wiele mniejsza niż energia spoczynkowa elektronu (rozpraszanie Thomsona). Jest to rozproszenie zachodzące według schematu:
{{IndexWzór|<MATH>{\gamma+e_n\rightarrow X^*+\gamma^'}\;</MATH>|8.23}}
Przekrój czynny na to zjawisko jest bardzo mały i maleje wraz z energią kwantu, a nie zależy od energii przejścia E<sub>&gamma;</sub>.
Anonimowy użytkownik