Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz/Art. 2 KC

Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz

Art. 2. (skreślony)

Art. 2 KC został uchylony z dniem 1 października 1990 r., mocą art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U 1990 nr 55 poz. 321).


1. Poprzedni stan prawny

edytuj

Art. 2. W przypadkach, gdy wymagają tego szczególne potrzeby obrotu między jednostkami gospodarki uspołecznionej Rada Ministrów lub z jej upoważnienia inny naczelny organ administracji państwowej może regulować stosunki tego obrotu w sposób odbiegający od przepisów niniejszego kodeksu.