Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz/Art. 4 KC

Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz

Art. 4. (skreślony)

Art. 4 KC został uchylony z dniem 1 października 1990 r., mocą art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U 1990 nr 55 poz. 321).


1. Poprzedni stan prawny

edytuj

Art. 4. Przepisy prawa cywilnego powinny być tłumaczone i stosowane zgodnie z zasadami ustroju i celami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

1.1. Dawny art. 4 KC zawierał dyrektywę wykładni, zgodnie z którą przepisy prawa cywilnego powinny być interpretowane zgodnie z zasadami ustrojowymi PRL i to niezależnie od tego, czy ich treść budzi wątpliwości interpretacyjne.