Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz/art. 109(1) KC

Wikipedysta:Turajski/Brudnopis/Kodeks cywilny. Komentarz

Art. 1091 KC. § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


1. Prokura

edytuj

1.1. Prokura jest szczególną (kwalifikowaną) odmianą pełnomocnictwa. W zakresie nieuregulowanym przepisami rozdziału III, stosuje się do niej odpowiednio przepisy o przedstawicielstwie i pełnomocnictwie.

1.2. Od zwykłego pełnomocnictwa prokurę odróżnia:

2. Prokura czysta

edytuj

2.1. KC zawiera model tzw. prokury czystej, co polega na tym, że prokury, co do zasady, nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.
Jeśli w ramach wewnętrznego stosunku łączącego prokurenta i mocodawcę zostało przewidziane jakiekolwiek ograniczenia co do zakresu czynności objętych prokurą, nie mają one żadnego znaczenia w ramach stosunku między prokurentem a osobą trzecią. Jeśli prokurent je naruszy, będzie odpowiadał przed mocodawcą na zasadach ogólnych, temu zaś nie będzie służyło żadne roszczenie względem osoby trzeciej.
Prokura czysta chroni pewność obrotu i sytuację osoby trzeciej, dla której uciążliwa byłaby konieczność każdorazowego sprawdzania zakresu umocowania prokurenta przed przystąpieniem do czynności z jego udziałem.Patrz też:

Art. 37 KC
Art. 43(1) KC
Art. 55(1) KC
Art. 56 KC