Wolna przedsiębiorczość/Pytania testowe do działu II

P y ta n i a t e stow e d o dz i a łu I I Odpowiedz na pytania ustnie albo zapisz odpowiedzi na osobnej kart- ce papieru (tylko jedna odpowiedź jest poprawna). 1. Osoba, która ubezpiecza swój dom na wypadek pożaru lub powodzi: a) chce zmniejszyć ryzyko, które wiąże się z posiadaniem domu; b) �wykonuje takie samo działanie jak hazardzista obstawiający czarne liczby na ruletce; c) �osiągnęłaby ten sam cel, kupując regularnie losy na loterii; d) �zwiększa tym samym ryzyko swoich działań. 2. Żeby mówić o ryzyku, musimy: a) �zawrzeć umowę ubezpieczeniową; b) �mieć możliwość obstawienia pożądanego przez nas wyniku w zor- ganizowanych zakładach; c) �być w stanie kontrolować wszystkie czynniki wpływające na przy- szłe zdarzenia; d) �znać rozkład prawdopodobieństw wystąpienia przyszłych zdarzeń. 3. Niepewność od ryzyka odróżnia: a) �niższe prawdopodobieństwo zajścia przyszłego zdarzenia; b) �niemożność obliczenia prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń; c) �definicja ustawowa; d) �wyższe prawdopodobieństwo zajścia przyszłego zdarzenia. 4. Jeśli przedsiębiorcy ponoszą straty, to: a) �z pewnością powinni przerzucić się na spekulacje giełdowe; b) �zawsze kurczowo powinni trzymać się swojego biznesplanu; c) �dostają sygnał, że nie wykorzystują swoich zasobów w najlepszy możliwy sposób; d) �znaczy, że lepiej niż inni trafili w gusta konsumentów. 5. Przychodem przedsiębiorstwa można nazwać: a) �zakup maszyny usprawniającej produkcję w przedsiębiorstwie; b) �przyjście do przedsiębiorstwa nowych pracowników;Pytania testowe do działu II 241 c) � sprzedaż znacznej partii produkowanych przez przedsiębiorstwo dóbr hurtownikowi; d) �zakup akcji konkurencyjnego przedsiębiorstwa. 6. Kosztem przedsiębiorstwa nazwiemy: a) �zużycie zakupionych wcześniej surowców w produkcji; b) �sprzedaż produktów przedsiębiorstwa po promocyjnej cenie na tar- gach branżowych; c) �przejście na emeryturę długoletniego prezesa; d) �sprzedaż posiadanych przez przedsiębiorstwo akcji konkurentów. 7. Zysk pieniężny: a) �jest tożsamy z przychodami przedsiębiorstwa; b) �wskazuje, że przedsiębiorca dobrze użył czynników produkcji; c) �nie może być miarą efektywności działania przedsiębiorcy; d) � nie świadczy o wytworzeniu wartości ekonomicznej docenianej przez konsumentów. 8. Straty pieniężne: a) �nie prowadzą nigdy do upadłości; b) �nie są użytecznym sygnałem dla przedsiębiorcy; c) �zazwyczaj są wyższe od ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów; d) �mogą być (krótkookresowo) częścią racjonalnej strategii przedsię- biorstwa. 9. Osoba prowadząca działalność charytatywną: a) �zawsze może korzystać z dokładnie tych samych wskaźników efek- tywności co zwykłe przedsiębiorstwo; b) �czyni to dla zysku pieniężnego; c) �musi często szukać innych źródeł finansowania niż przychody ze sprzedaży; d) �nie wnosi żadnych wartości do życia społecznego. 10. Biurokrację państwową od przedsiębiorstw i organizacji charytatyw- nych odróżnia: a) �przymus finansowania jej działań; b) �konieczność zatrudniania pracowników; c) �budżetowanie wydatkowanych środków; d) �brak jakichkolwiek wskaźników efektywności.242 Dział II. Przedsiębiorczość w teorii 11. Kapitalista w teorii ekonomii to osoba, która: a) �zarabia na udostępnianiu kapitału innym; b) �jest zwolennikiem systemu wolnorynkowego; c) �zatrudnia co najmniej 100 pracowników; d) �ogranicza konkurencję poprzez tworzenie zmów cenowych. 12. Różnice w stopach zwrotu między branżami w gospodarce rynkowej: a) �nie występują w ogóle; b) �są niwelowane przez przedsiębiorców inwestujących w bardziej zy- skowne branże; c) �są trwałe – występują przez całe dekady i nie da się ich zmienić; d) �powiększają się z upływem czasu. 13. Pojawienie się tanich, masowych dóbr konsumpcyjnych: a) �doprowadziło przedsiębiorstwa je produkujące do zapaści; b) �nie jest typowe dla gospodarki rynkowej; c) �odbywa się jedynie kosztem pogorszenia jakości dóbr; d) �jest do pogodzenia z istnieniem zyskownych przedsiębiorstw. 14. Przedsiębiorcze innowacje: a) �muszą być opatentowane; b) �dotyczą jedynie sfery „badań i rozwoju”; c) �mogą dotyczyć nowego wykorzystania istniejących już elementów; d) �nie są związane z organizacją przedsiębiorstwa i obsługi klienta. 15. Do instytucji wpływających na rozwój gospodarczy nie zalicza się zwykle: a) �prawnego umocowania prywatnej własności; b) �etycznej oceny działań przedsiębiorców i osiągania zysku; c) �etyki pracy; d) �Instytutu Pamięci Narodowej. 16. Wysokiej pozycji w rankingu wolności gospodarczej sprzyja: a) �wysoki poziom wydatków publicznych; b) �otwarcie na handel zagraniczny; c) �wysokie opodatkowanie; d) �wysoka inflacja. 17. Reklama: a) �umożliwia nowym przedsiębiorstwom komunikację z klientami;Pytania testowe do działu II 243 b) �jest typowym przykładem marnotrawstwa w gospodarce rynkowej; c) �opiera się wyłącznie na technikach psychomanipulacyjnych; d) �żeby być skuteczna, musi wprowadzać klienta w błąd. 18. Rozwój Internetu: a) �ugruntował pozycję tradycyjnych graczy na rynku reklamy; b) �ułatwił personalizację treści reklam; c) �oznacza praktyczny koniec rynku reklamowego; d) �zmniejszył popularność reklam na świecie. 19. Naruszeniem zasady swobody umów jest: a) �dodatkowa opłata dla nabywcy za przedłużenie gwarancji produk- tu; b) �żądanie szpitala, by zatrudniony lekarz miał wykupione ubezpie- czenie OC; c) � zakaz pobierania odsetek od kredytu wyższych od określonych w ustawie; d) �bojkot konsumentów w reakcji na nieetyczne działanie przedsię- biorstwa. 20. Akcjonariusze spółek giełdowych: a) �nigdy nie działają etycznie; b) �zawsze działają etycznie; c) �zawsze mogą uniknąć strat w przypadku błędnych działań spółki; d) � podlegają szeregowi mechanizmów, które narażają ich na straty w przypadku nieetycznego działania spółek.