Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Dofinansowanie do wynagrodzeń

Spis treści

Dofinansowanie do wynagrodzeń

edytuj

O dofinansowanie do wynagrodzeń mogą ubiegać się pracodawcy:

 1. zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 2. zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeśli osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %,
 3. prowadzący zakłady pracy chronionej.

Ponadto nie mogą posiadać zaległości wobec PFRON-u w wysokości wyższej niż 100 zł, z tytułu obowiązkowych wpłat, niespłaconych w terminie pożyczek, nienależnie pobranych dofinansowań, czy nierozliczonych projektów.

Jeśli pracodawca finansuje wynagrodzenie pracowników ze środków publicznych (np. urzędu pracy), to może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON-u, ale tylko w części wynagrodzenia, która nie jest finansowana ze środków publicznych i którą musi samodzielnie pokryć.

Dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. są zatrudnione na umowie o pracę lub - w przypadku zakładów pracy chronionej - umowę o pracę nakładczą,
 3. zostały wykazane w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON, czyli gdy pracodawca zarejestrował się w systemie e-PFRON, przesłał informację zgłoszeniową (INF1-Z) oraz wysyła co miesiąc informację na temat zatrudnionej osoby niepełnosprawnej (INF-1).

UWAGA: po nowelizacji przepisów 1 stycznia 2009 r. dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje na wszystkich pracowników bez względu na to, czy mają ustalone prawo do emerytury, czy też osiągnęli wiek emerytalny.
UWAGA: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenia, przeniesienie praw autorskich itp.).

Jak wyjaśnia PFRON, dofinansowanie co do zasady nie przysługuje, jeśli zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem; chyba że umowa o pracę z poprzednim pracownikiem uległa rozwiązaniu:

 1. bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 2. za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,
 3. na mocy porozumienia stron,
 4. wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 5. z upływem czasu, na który została zawarta,
 6. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Ponadto, gdy nastąpiło:

 1. wygaśnięcie umowy o pracę z poprzednim pracownikiem (np. jego śmierci),
 2. zmniejszenie wymiaru czasu pracy poprzedniego pracownika na jego wniosek.

Oznacza to w skrócie, że nie można zwolnić zwykłego pracownika, aby zatrudnić osobę niepełnosprawną, po to aby pobierać dofinansowanie.

Więcej informacji przeczytasz na stronie: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/54/542/Na_kogo_przysluguje_dofinansowanie.html.

Wysokość dofinansowania

edytuj

Wysokość dofinansowania zależy od:

 1. typu pracodawcy,
 2. rodzaju niepełnosprawności,
 3. stopnia niepełnosprawności,
 4. kwoty wynagrodzenia minimalnego w roku poprzednim.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej otrzymuje wyższe dofinansowanie niż pracodawca z otwartego rynku pracy. Wynosi ono:

Dofinansowanie dla zakładu pracy chronionej
160 % najniższego wynagrodzenia znaczny stopień niepełnosprawności
140 % najniższego wynagrodzenia umiarkowany stopień niepełnosprawności
60 % najniższego wynagrodzenia lekki stopień niepełnosprawności
+ zwiększenie o 40 % najniższego wynagrodzenia dla pracowników u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych
Dofinansowanie dla zwykłego pracodawcy
70 % kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej
90 % kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku pracowników u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych

podstawa prawna

 • Art. 68g przepisów przejściowych ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jako, że przy obliczeniu dofinansowania uwzględnia się wynagrodzenie minimalne obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, to dofinansowanie należy obliczać w oparciu o kwotę 1276,00 zł. Zaś w 2010 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 1317 zł. Będzie brane pod uwagę przy wyliczeniu dofinansowań w przyszłym 2011 roku. Można je sprawdzić na stronie ZUS (zakładka "Składki): http://www.zus.pl/default.asp?p=5&id=1019.

Dofinansowanie w 2010 roku

edytuj
Kwoty dofinansowań na 2010 rok dla zakładów pracy chronionej
Pracownicy niepełnosprawni, u których nie stwierdzono dodatkowych schorzeń specjalnych (upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja lub ślepota) wg stopnia niepełnosprawności:
znaczny 2041,60 zł (160% najniższego wynagrodzenia)
umiarkowany 1786,40 zł (140% najniższego wynagrodzenia)
lekki 765, 00 zł (60% najniższego wynagrodzenia)
Pracownicy niepełnosprawni, u których stwierdzono dodatkowe schorzenia specjalne (upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja lub ślepota) wg stopnia niepełnosprawności:
znaczny 2552,00 zł (160% najniższego wynagrodzenia + 40% najniższego wynagrodzenia)
umiarkowany 2296,80 zł (140% najniższego wynagrodzenia + 40% najniższego wynagrodzenia)
lekki 1276, 00 zł (60% najniższego wynagrodzenia + 40% najniższego wynagrodzenia)
Kwoty dofinansowań na 2010 rok dla zwykłego pracodawcy
Pracownicy niepełnosprawni, u których nie stwierdzono dodatkowych schorzeń specjalnych (upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja lub ślepota) wg stopnia niepełnosprawności:
znaczny 1429, 12 zł (70 % z 160% najniższego wynagrodzenia)
umiarkowany 1250, 48 zł (70 % z 140% najniższego wynagrodzenia)
lekki 535, 50 zł (70 % z 60% najniższego wynagrodzenia)
Pracownicy niepełnosprawni, u których stwierdzono dodatkowe schorzenia specjalne (upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja lub ślepota) wg stopnia niepełnosprawności:
znaczny 2296, 80 zł (90 % z 160% najniższego wynagrodzenia + 40% najniższego wynagrodzenia)
umiarkowany 2067, 12 zł (90 % z 140% najniższego wynagrodzenia + 40% najniższego wynagrodzenia)
lekki 1148, 40 zł (90 % z 60% najniższego wynagrodzenia + 40% najniższego wynagrodzenia)

Natomiast kwoty dofinansowań dla zakładów pracy chronionej w 2011 roku będą wynosić: 2107, 20 zł (160 % minimalnego), 1843, 80 zł (140 %), 790, 20 zł (60 %). Zaś 40 % najniższego wynagrodzenia to 526, 80 zł, co daje podwyższone kwoty dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2634, 00 zł; z umiarkowanym 2370, 60 zł; z lekkim 1317, 00 zł.

Oznacza to, że w 2011 roku zwykły pracodawca powinien otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

Kwoty dofinansowań na 2011 rok dla zwykłego pracodawcy
Pracownicy niepełnosprawni, u których nie stwierdzono dodatkowych schorzeń specjalnych (upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja lub ślepota) wg stopnia niepełnosprawności:
znaczny 1475, 04 zł
umiarkowany 1290, 66 zł
lekki 553, 14 zł
Pracownicy niepełnosprawni, u których stwierdzono dodatkowe schorzenia specjalne (upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja lub ślepota) wg stopnia niepełnosprawności:
znaczny 2370, 06 zł
umiarkowany 2133, 54 zł
lekki 1185, 30 zł

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 75 % faktycznie poniesionych miesięcznie kosztów płacy, tj. wynagrodzenia brutto oraz finansowanych przez pracodawcę obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przykładowo: osoba niewidoma jest zatrudniona na pełnym etacie w zakładzie pracy chronionej z wynagrodzeniem brutto 1276, 00 zł. Wówczas koszty płacy wynoszą 1529, 54 zł a 75 % od nich stanowi kwotę 1147, 16, którą otrzyma pracodawca w ramach refundacji (mimo, że maksymalna kwota zwrotu wynosi 2552 zł). W powyższym przypadku pracownik "kosztuje" więc pracodawcę tylko 382, 38 zł.

Procedura

edytuj

Procedura ubiegania się o dofinansowanie jest następująca: pracodawca składa do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosek (Wn-D) i informację (INF-D-P) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Wraz z pierwszym wnioskiem przesyła do Funduszu dane zawierające:

 1. pełną nazwę oraz jej skrót (o ile posiada),
 2. numery: REGON i NIP,
 3. adres siedziby lub miejsca zamieszkania,
 4. adres do korespondencji,
 5. imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem. 

Przesyła także kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty do występowania z imieniu pracodawcy.

Pracodawca zamierzający składać wnioski i informacje w formie elektronicznej otrzymuje od Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie pisemnej identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego PFRON-u.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/9/Obsluga_dofinansowan_i_refundacji.html

Kwota dofinansowania

edytuj

Kwota dofinansowania:

 • nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, tj. wynagrodzenia brutto oraz składek,

► Wyjątek: dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 75 % kosztów płacy dla pracodawcy, który:

 1. znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 2. ma obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej, uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 3. otrzymał już roczną pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, przekraczającą kwotę 10 mln euro.
 • jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika,
 • jeśli jednak osoba niepełnosprawna pracuje u wielu pracodawców, ale w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 1 etatu, to miesięczne dofinansowanie przyznawane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tej osoby u danego pracodawcy. Jeżeli osoba niepełnosprawna pracuje u wielu pracodawców, ale w wymiarze czasu pracy przekraczającym 1 etat, to miesięczne dofinansowanie przyznawane jest w wysokości takiej, jak dofinansowanie przyznawane na osobę zatrudnioną w wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 1 etatu. Dofinansowanie przyznawane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej u danego pracodawcy i w kolejności poczynając od pracodawcy, który wcześniej zatrudnił osobę niepełnosprawną.

UWAGA: z dniem 21 stycznia 2009 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 nr 240 poz. 1754).

Więcej informacji przeczytasz na stronie: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/54/543/Wysokosc_dofinansowania.html.

Podstawa prawna:

 • Art. 26a - 26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powrót do spisu treści