Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Zatrudnianie osób głuchoniewidomych

Spis treści

Zatrudnianie osób głuchoniewidomych

edytuj

Zatrudnianie osób głuchoniewidomych jest związane z wieloma zagadnieniami prawnymi, społecznymi i zawodowymi. W tym miejscu zajmiemy się prawną kwestią zatrudniania osób dotkniętych głuchoślepotą, w oparciu o przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z tego punktu widzenia pracodawców można podzielić na dwie grupy zatrudniających poniżej, równo i powyżej 25 pracowników.

Pracodawcy zatrudniający poniżej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) są zwolnieni od wpłat na PFRON.

Pracodawcy zatrudniający 25 lub więcej pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mają obowiązek obsługiwania systemu http://www.e-pfron.pl, a jeśli 6 % zatrudnionego przez nich personelu nie zalicza się do grona osób niepełnosprawnych, to mają obowiązek odprowadzania obowiązkowych wpłat. Dla ich uniknięcia 6 % personelu - w przeliczeniu na pełne etaty - powinno być osobami niepełnosprawnymi. Przy 25 pracownikach warto więc przyjąć do pracy osoby niepełnosprawne na dokładnie 1,5 etatu.

wskazówka: liczbę etatów dla niepełnosprawnych łatwo obliczyć wzorem:

                  liczba wszystkich etatów * 6
etaty dla niepełnosprawnych = ----------------------------------------
                     100

Jednakże przyjmując do pracy osobę głuchoniewidomą można nie tylko uzyskać zwolnienie z wpłat, ale znacząco obniżyć 6 % wskaźnik, ponieważ głuchoniewidomy pracownik jest liczony podwójnie (jeśli posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności) lub nawet potrójnie (jeśli posiada znaczny stopień niepełnosprawności).

wskazówka: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jaki osiąga się zatrudniając głuchoniewidomego łatwo obliczyć wzorem:

         (liczba etatów dla niepełnosprawnych ze znacznym stopniem * 3
     + liczba etatów dla niepełnosprawnych z umiarkowanym stopnień * 2) * 100 %
wskaźnik zatrudnienia = --------------------------------------------------------
                  wszystkie etaty w firmie

Dzięki temu przy 25 pracownikach, zatrudniając tylko jednego głuchoniewidomego ze znacznym stopniem niepełnosprawności osiąga się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości aż 12 %. Oznacza to, że jeden głuchoniewidomy na 50 zwykłych pracowników wystarczy, aby nie trzeba było odprowadzać obowiązkowych wpłat.

Podstawa prawna:

Od 31 marca 2010 roku, po nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwolniono pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z obowiązku występowania do Państwowej Inspekcji Pracy o opinię w sprawie przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Celem zmian było umożliwienie zatrudniania osób zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przez pracodawców niezapewniających warunków pracy chronionej, bez konieczności uzyskania wstępnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku dostosowania tego stanowiska pracy oraz prawa PIP do przeprowadzania kontroli w zakładach pracy. Tym samym ułatwiono pracodawcom przyjmowanie do pracy osób głuchoniewidomych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2010 nr 40 poz. 223).

Sytuację pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne normuje rozdział 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z tego:

 • art. 21: obowiązkowych wpłat na PFRON i sposobu obliczenia wskaźnika zatrudnienia,
 • art. 22: możliwości obniżenia wpłat z tytułu zakupu usług od kontrahenta, zatrudniającego osoby niepełnosprawne,
 • art. 23: obowiązku wydzielenia lub zorganizowania stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku,
 • art. 25a - 25d: refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz rolnikom,
 • art. 26: zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń, adaptacji lub nabycia urządzeń, zakupu i autoryzacji oprogramowania, badań przeprowadzonych przez służby medycyny pracy,
 • art. 26a - 26c: miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • art. 26d: zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 • art. 26 e: zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Natomiast zwrot kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej określa art. 41 ustawy (rozdział 8 ustawy).

Korzyści z zatrudniania osób głuchoniewidomych

edytuj

Zatrudniając osobę głuchoniewidomą można otrzymać:

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia,
 • zwrot dodatkowych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
 • zwrot kosztów wyposażenia i przystosowania stanowiska pracy,
 • zwrot części miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 • refundację kosztów szkolenia,
 • zwolnienie wpłat na PFRON.

UWAGA!: Na mocy art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 237 poz. 1652) zrezygnowano z udzielania refundacji pracodawcom części wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, uchylając art. 26f w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!: Na mocy art. 1 pkt 7 a) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 237 poz. 1652) dopuszczono możliwość refundacji zakupu oprogramowania komputerowego, służącego niepełnosprawnym pracownikom.

Inaczej są też traktowani pracodawcy, prowadzący zakłady pracy chronionej. Mogą oni m.in. (i pod określonymi warunkami) otrzymać dofinansowanie do kredytów bankowych, jak również zwrot kosztów budowy i rozbudowy pomieszczeń zakładu, kosztów transportowych i administracyjnych, wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

 • Art. 32 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

System SODiR

edytuj

Pracodawcy uzyskujący dofinansowania z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych obsługują - co do zasady - system obsługi dofinansowań i refundacji SOD: https://www.sod.pfron.org.pl/. Nie są nim objęte instrumenty wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych obsługiwane przez urzędy pracy, np. refundacje kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej. Dostęp do systemu otrzymuje się po rejestracji w systemie e-PFRON (http://www.e-pfron.pl). SOD umożliwia ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników. Natomiast dzięki systemowi e-PFRON można przesyłać raporty miesięczne i roczne o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj.: INF1-Z informację zgłoszeniową, INF1 - informację miesięczną, INF2 - informację roczną. System ten ma na celu usprawnienie przepływu informacji i dokumentów dla pracodawców, którzy otrzymują dofinansowania do wynagrodzeń dla swoich pracowników niepełnosprawnych. Rejestracja oraz logowanie do systemu następuje przez stronę: https://www.sod.pfron.org.pl/. Więcej informacji znaleźć można na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/54/Dofinansowanie_do_wynagrodzen_pracownikow_niepelnosprawnych.html.


Powrót do spisu treści