Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Ulgi dla osób niepełnosprawnych

Spis treści

Ulgi dla osób niepełnosprawnych

edytuj

Osoba głuchoniewidoma - jak każda zatrudniona osoba niepełnosprawna - ma prawo korzystać z ulg:

 • skróconego czasu pracy
  • dla osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim pracują - tak jak inni zatrudnieni - 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo).
 • zakazu pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych chyba, że:
  • będzie zatrudniona przy pilnowaniu (np. jako dozorca),
  • uzyska zgodę od lekarza medycyny pracy.
 • dodatkowego urlopu
  • każdej osobie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności - po przepracowaniu roku od dnia, w którym wydano orzeczenie o niepełnosprawności - przysługuje 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Wyjątek: dodatkowy urlop nie należy się osobie, której urlop jest dłuższy niż ustawowe 26 dni urlopu wypoczynkowego lub której przysługuje dodatkowy urlop na podstawie innych przepisów [art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]. Do takich osób należą, np. nauczyciele lub funkcjonariusze celni.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
• udzielając urlopu wypoczynkowego pracownikom zaliczonym do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności należy pamiętać, że jeden dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy,
• pracownik nabywa prawo do urlopu nawet jeżeli nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał w tym czasie zasiłek chorobowy. Nie uwzględnia się okresów urlopu bezpłatnego, zdrowotnego, wychowawczego, nieświadczenia pracy w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności, czy odbywania służby wojskowej,
• dodatkowy urlop osoba niepełnosprawna nabywa w całości, nawet jeżeli uzyska do niego prawo dopiero w grudniu danego roku. Zaś prawo do kolejnego - dodatkowego urlopu wypoczynkowego nabywa z dniem 1 stycznia roku następnego,
• jeżeli osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub też zostanie zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie traci prawa do urlopów, do których nabyła prawo przed utratą tego statusu lub zmianą stopnia niepełnosprawności na lekki. Utrata bądź zmiana stopnia niepełnosprawności powoduje utratę prawa do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w roku następnym,
• dodatkowy urlop wypoczynkowy przechodzi na rok następny i należy udzielić go najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 • dodatkowej 15 - minutowej przerwy w pracy, jeśli pracuje 6 godzin na dobę lub dłużej,
 • dodatkowego zwolnienia na badania i turnus rehabilitacyjny. Każdej osobie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - obliczanego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy - w celu:
 1. wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeśli czynności te nie mogą zostać wykonane poza godzinami pracy,
 2. uczestnictwa raz w roku w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie skierowania lekarskiego, w wymiarze do 21 dni roboczych,

UWAGA: łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia z pracy na turnus nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym [art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna, która wykorzystała dodatkowy 10 - dniowy urlop wypoczynkowy, może skorzystać jedynie z 11 dni roboczych zwolnienia na turnus.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

Z punktu widzenia prawa pracy status osoby głuchoniewidomej niczym nie różni się od sytuacji innej osoby niepełnosprawnej. Zatrudnienie jej nie wiąże się więc z dodatkowymi obciążeniami dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.


Powrót do spisu treści