Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/19

Zadanie 19
Na poniższym rysunku przedstawiono 3 formy morfologiczne gąbek.




Zadanie 19.1 (0-1)
Przyporządkuj podanym literom nazwy odpowiadających im formom morfoligicznym gąbek.

A – .....................
B – .....................
C – .....................
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych. Uczeń:

5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
  • Podstawa programowa z 2017 roku.
  • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
  • Biologia
  • Poziom rozszerzony


X. Różnorodność zwierząt. Uczeń:

3. wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie gąbek, parzydełkowców, płazińców, wrotków, nicieni, pierścienic, mięczaków, stawonogów (skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów) i szkarłupni;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe podpisanie wszystkich form morfologicznych gąbek
0 p. – za nieprawidłowe podpisanie przynajmniej jednej z form morfologicznych gąbek, niepodpisanie przynajmniej jednej z form morfologicznych gąbek, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania A – askon
B – sykon
C – leukon
Uwagi