Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/4


Zadanie 4 (0-1)
Wśród wymienionych poniżej wyrażeń podkreśl te, które dotyczą elementów w bezpośredni sposób odpowiedzialnych za rozmnażanie:

Plik:Budowa grzyba.png
Schemat budowy owocnika grzyba podstawkowego. na podstawie: https://www.sciencelearn.org.nz/images/3693-parts-of-a-mushroom

kapelusz, blaszki, trzon, strzępki grzybni


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
I. Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

Uczeń:opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy,
przedstawia i wyjaśnia procesy i zjawiska biologiczne;
przedstawia związki między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia,
przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem,
wskazuje źródła różnorodności biologicznej i jej reprezentację na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemów;
interpretuje różnorodność organizmów na Ziemi jako efekt ewolucji biologicznej.

IV. Przegląd różnorodności organizmów.
10. Grzyby. Uczeń:
1) podaje podstawowe cechy grzybów odróżniające je od innych organizmów;
Zasady oceniania
1 p. – za jednoczesne pokreślenie wyrażeń „blaszki” oraz „strzępki grzybni”
0 p. – za inną kombinację niż jednoczesne podkreślenie wyrażeń „blaszki” oraz „strzępki grzybni”, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania kapelusz, blaszki, trzon, strzępki grzybni
Uwagi Blaszki odpowiadają za rozmnażanie płciowe z udziałem zarodników. Strzępki grzybni odpowiadają za rozmnażanie bezpłciowe poprzez rozrost pod powierzchnią ziemi.