Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/5


Zadanie 5.1 (0-1)
Sformułuj hipotezę badawczą na podstawie powyższego doświadczenia.

Zadanie 5
Mikoryza to zabieg polegający na wprowadzeniu do podłoża, na którym rosną rośliny, określonej ilości zarodników i strzępek wyselekcjonowanych grzybów mikoryzowych. Badano wpływ mikoryzacji roślin na ilość mikroelementów pobieranych z roztworu glebowego: żelaza, manganu i cynku – przez wilca wodnego (Ipomoea aquatica). Badania przeprowadzono na próbie 20 roślin uprawianych na podłożu ze szczepionką mikoryzową i na próbie 20 roślin uprawianych na podłożu bez szczepionki mikoryzowej. Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższym wykresie.

Na podstawie: M.Halder, A.S.M. Mujib, M.S. Khan, J.C. Joardar, P.P. Dhar, S. Akhter, Effect of arbuscular mycorrhiza fungi inoculation on growth and uptake of mineral nutrition in Ipomoea aquatica, „Current World Environment” 2015, 10(1); http://dx.doi.org/10.12944/CWE
Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


II. Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań. Uczeń:

1. określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


IX. Różnorodność roślin.

4. Odżywianie się roślin. Uczeń:
6) przedstawia udział innych organizmów (bakterie glebowe i symbiotyczne, grzyby) w pozyskiwaniu pokarmu przez rośliny.
Zasady oceniania
1 p. – za sformułowanie prawidłowej hipotezy badawczej
0 p. – za sformułowanie nieprawidłowej hipotezy badawczej, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Zastosowanie szczepionki mikoryzowej zwiększy przyswajalność żelaza, manganu i cynku u wilca wodnego (Ipomoea aquatica).
Uwagi


Zadanie 5.2 (0-1)
Uzasadnij, dlaczego mikoryza pozytywnie działa na rozwój roślin?

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:

5. przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


IX. Różnorodność roślin.

4. Odżywianie się roślin. Uczeń:
6) przedstawia udział innych organizmów (bakterie glebowe i symbiotyczne, grzyby) w pozyskiwaniu pokarmu przez rośliny.
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe uzasadnienie pozytywnego działania mikoryzy na rozwój roślin
0 p. – za nieprawidłowe uzasadnienie pozytywnego działania mikoryzy na rozwój roślin, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Dzięki mikoryzie roślina zwiększa powierzchnię chłonną korzeni, co uwydajnia pochłanianie substancji odżywczych. Ponad to grzyb mikoryzowy zabezpiecza tkanki korzenia przed infekcjami ze strony innych mikroorganizmów.
Uwagi