Zbiór zadań maturalnych/Biologia/Zadania/8

Zadanie 8
Na poniższym schemacie przedstawiono klucz do oznaczania pewnych roślin nagozalążkowych.


Zadanie 8.1 (0-1)
Na podstawie ilustracji i klucza do oznaczania ustal, z jakim gatunkiem mamy tu do czynienia.

A. jodła pospolita
B. modrzew europejski
C. świerk pospolity
D. sosna zwyczajna


Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:

1. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


V. Zasady klasyfikacji i sposoby identyfikacji organizmów. Uczeń:

3. ustala przynależność gatunkową organizmu, stosując właściwy klucz do oznaczania organizmów; porządkuje hierarchicznie podstawowe rangi taksonomiczne.
Zasady oceniania
1 p. – za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi
0 p. – za zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi, więcej niż jednej odpowiedzi, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania B. modrzew europejski
Uwagi


Zadanie 8.2 (0-1)
Uzasadnij, że obecność szyszek o różnym kształcie u dwóch osobnych gatunków nie zawsze wyklucza ich bliskie pokrewieństwo.

Klucz odpowiedzi
Odniesienie do podstawy programowej Wymagania ogólne
Cele kształcenia
Wymagania szczegółowe
Treści nauczania
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


I. Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Uczeń:

6. wykazuje, że różnorodność organizmów jest wynikiem procesów ewolucyjnych
 • Podstawa programowa z 2017 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące / Technikum
 • Biologia
 • Poziom rozszerzony


XVI. Ewolucja. Uczeń:

15. rozpoznaje, na podstawie opisu, schematu, rysunku, konwergencję i dywergencję;
Zasady oceniania
1 p. – za prawidłowe merytorycznie uzasadnienie postawionej tezy
0 p. – za nieprawidłowe merytorycznie uzasadnienie postawionej tezy, lub za brak odpowiedzi
Przykładowe rozwiązania Zróżnicownie morfologii szyszek może wynikać z ewolucji rozbieżnej, w wyniku której w populacjach tego samego gatunku lub gatunków blisko spokrewnionych zamieszkujących różne nisze, utrwalają się odmienne cechy u tego samego narządu, które to cechy są korzystne w danym środowisku zamieszkiwanym przez daną populację. Zjawisko to nazywamy dywergencją, a tego typu narządy określa się mianem narządów homologicznych.
Uwagi