Wprowadzenie edytuj

Na tej lekcji:

 • poznasz słownictwo związane z sportem,
 • poznasz czasowniki modalne,
 • poznasz zasady stosowania przysłówków,
 • poznasz formę used to,
 • poznasz wyrażenie 'once a week i podobne określenia czasu.

Vocabulary edytuj

 • to train – trenować
 • gymnastic – gimnastyka
 • training – trening
 • regularly – regularnie
 • to practice – praktykować
 • football match – mecz piłki nożnej
 • tired – zmęczony
 • sprint – biegi
 • athletic contest – zawody lekkoatletyczne
 • coach – trener
 • to win – zwyciężać, wygrać
 • to ride – jeździć (rowerem, konno)

Grammar edytuj

Once, twice, three times a week edytuj

Once a week, once a month, once a year oznacza odpowiednio raz w tygodniu, raz w miesiące, raz w roku. Twice to dwa razy. W przypadku, gdy chcemy powiedzieć, że trzy razy w tygodniu, cztery, pięć itd. używamy wtedy liczebników głównych (three, four, five itd.). Wyrażenia te są charakterystyczne dla Present Simple oraz w Past Simple.

Used to edytuj

Used to tłumaczy się jako mieć w zwyczaju. Konstrukcja used to+czasownik odnosi się do nieaktualnych stanów, przyzwyczajeń, które w przeszłości się powtarzały.

Przysłówki edytuj

Przysłówek to cześć mowy odpowiadająca na pytania jak?, gdzie? oraz kiedy? i ma za zadanie określać w zdaniu czasownik. Czasem zdarza się, że przysłówek określa przymiotnik lub inny przysłówek.

Przysłówki dzielimy na:

 • przysłówki czasu (np. yesterday – wczoraj, tommorow – jutro),
 • przysłówki częstotliwości (np. always – zawsze, sometimes – czasami),
 • przysłówki miejsca (np. here – tutaj, anywhere – gdziekolwiek),
 • przysłówki sposobu (np. quickly – szybko, accurately – dokładnie).

Większość przysłówków tworzy się od przymiotników poprzez dodanie końcówki -ly. Jeśli przymiotnik ma końcówkę -le, wówczas -e zamieniamy na -y. Jeśli przymiotnik kończy się na -y, usuwamy -y i dodajemy -ily. Jeśli przymiotnik kończy się na -ic, dodajemy –ally.

Przykłady edytuj

 • comfortable – comfortably (wygodny – wygodnie)
 • pretty – prettily (ładny – ładnie)
 • beautiful – beatifuly (piękny – pięknie)

Ale:

 • day – daily (dzień – dziennie)

Niektóre przysłówki pochodzą od rzeczowników.

Wyjątki edytuj

 • hard – hard (trudny – trudno)
 • late – late (późny – późno)
 • fast – fast (szybki – szybko)
 • cold – cold (zimny – zimno)
 • small – small (mały – mało)
 • high – high (wysoki – wysoko)
 • good – well (dobry – dobrze)

Czasowniki modalne edytuj

Czasownik modalny to taki czasownik, po którym musi wystąpić inny czasownik w bezokoliczniku. Do tej pory poznaliśmy dwa takie czasowniki (to be oraz can).

Oto pozostałe czasowniki modalne:

 • could – wyraża prośbę, możność, umiejętność
 • dare – ośmielać się, mieć śmiałość
 • going to – związek wyrazów w funkcji czasownika modalnego
(1.1) zamierzać, mieć zamiar
(1.2) oczekiwać czegoś
(1.3) w czasie przeszłym podkreśla niedokończenie danej czynności
(1.4) w pytaniach może stanowić sugestię
 • may – wyraża możliwość
 • might – wyraża przypuszczenie
 • must – wyraża konieczność
 • must not – wyraża zakaz
 • need – potrzebować
 • need not – nie musieć
 • ought to – mieć powinność
 • shall – wyraża przewidywanie, propozycja, groźba
 • should – wyraża powinność
 • used to – zwykłem, zwykł, zwykła, zwykli
 • will – wyraża przewidywanie, obietnica, prośba
 • would – wyraża życzenie