C Sharp/Pierwszy program

Tworzymy pierwszy program

edytuj

Zaczniemy od czegoś zupełnie prostego i poniekąd znanego. Prawie każdy kurs programowania zaczyna się od tego programu. Kochany program Hello World!

using System;

public class Klasa {
  public static void Main (string[] args)
  {
   Console.WriteLine("Witaj świecie!");
  }
}

Zapisujemy to wszystko jako np. program.cs i kompilujemy. Uruchamiamy program poleceniem:

program.exe

Co to znaczy?

edytuj

Teraz zajmę się tłumaczeniem wcześniej napisanego kodu.

 using System  
/*W tej linijce każemy kompilatorowi używać przestrzeni nazw System. 
Czym jest przestrzeń nazw? Jest to zbiór nazw, których używamy do programowania. 
W jednej przestrzeni nazw nie moga pojawić się dwie identyczne nazwy. Można implementować wiele przestrzeni nazw, ale o tym później.*/

public 
//jest to modyfikator dostepu. Zgodnie z nazwą jest ona publiczna - z każdego miejsca programu możemy do niej się dostać

class Klasa
//jest to klasyczna definicja Klasy. Czym są klasy dowiecie się w następnym rozdziale.

public static void Main(string[] args)
//jest to deklaracja metody. Metoda pozwala klasie działać.
//Metoda public static void Main() musi znaleźć się w każdym programie.
//To jest punkt w którym program zaczyna się wykonywać.

Console.WriteLine("Witaj świecie!");
//Nakazuje Console ( Konsoli ) Write ( napisać ) w nowej Line ( linijce ) ciąg znaków "Witaj świecie."

Czym jest tekst zamieszczony między /*, a */ lub po // ? Jest to komentarz. Warto go używać w większych programach, aby się nie pogubić. Jest całkowicie ignorowany przez kompilator.

Poprzedni rozdział: Używanie kompilatora
Następny rozdział: Typy danych